Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2016 m.

Bakalauro studijos Vilniaus universitete

Bakalauro studijos tai studijos, kurių metu yra suteikiamas pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

 

Priėmimas

2017 m. sausio 4-25 dienomis yra vykdomas priėmimas į bakalauro studijų programs Vilniaus universitetePriėmimas vykdomas tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Atkreipiame dėmesį, kad priėmimas į bakalauro studijų programas yra vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą ir pagrindinio priėmimo antrąjį etapą.  

Kviečiame susipažinti su Vilniaus universiteto bakalauro studijų programomis, į kurias yra vykdomas 2017 m. sausio-vasario mėn. priėmimas bei šio priėmimo terminais ir pagrindinėmis datomis.

Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (sutr. - VU ISAS). Pildydamas prašymą stojantysis savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

PRAŠYMŲ STUDIJUOTI REGISTRACIJA

Kviečiame susipažinti su Vilniaus universitete vykdomomis bakalauro studijų programomis išsamiau.

 

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai 2017 metų sausio-vasario mėn. priėmime į I pakopos (bakalauro studijas) Vilniaus universitete yra organizuojami stojant tik į vieną - žurnalistikos - studijų programą (stojamojo egzamino tvarkaraštis) . Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

 

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Stojantieji į I pakopos ir vientisąsias studijas tiesioginio priėmimo metu turi sumokėti šias įmokas:

12 Eur dydžio stojamąją studijų įmoką ir 40 Eur dydžio registracijos mokestį.

 

Stojamoji studijų įmoka (rekvizitai mokėjimui - 1.3 punkte) turi būti mokama pateikiant prašymą dalyvauti priėmimo konkurse.

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis (rekvizitai mokėjimui - 2.4 punkte) turi būti mokamas gavus kvietimą studijuoti (mokėjimas turi būti atliktas iki studijų sutarties sudarymo).

 

Stojamąją studijų įmoką ir (arba) registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis negrąžinami.

 

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. - VU ISAS).

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Jeigu dalyvausite kituose priėmimo etapuose, galite prašyti įmoką atidėti. Prašymas dėl studijų įmokos atidėjimo.

 

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.

 

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus. Konkursinis balas yra sudaromas pagal šiuos kriterijus:

 • pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas).

 

Asmenys, 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę šių dalykų egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą (valstybinį);
 • užsienio kalbos egzaminą (anglų, vokiečių arba prancūzų). Egzaminą būtina išlaikyti įrodant, jog stojantysis kalbą moka ne žemesniu nei B1 lygiu, t.y., egzamino rezultatas turi būti ne mažesnis nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
 • matematikos egzaminą.

 

Konkursinio balo skaičiavimo pavyzdys

Moksleivis norėtų studijuoti Chemiją Vilniaus universitete, valstybės finansuojamoje vietoje. Stojant į Chemijos studijų programą konkursinio balo sandara yra tokia: 

I dalykas - chemijos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,4);

II dalykas - matematikos arba biologijos metinis pažymys ar egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2);

III dalykas - bet kurio mokomojo dalyko, kurio egzaminai yra vykdomi Lietuvoje, egzamino rezultatas arba metinis pažymys (pvz. fizika, informacinės technologijos, istorija, geografija ir t.t.), (svertinis koeficientas 0,2);

IV dalykas - lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2).

 

Moksleivis iš Chemijos egzamino gavo 80%, iš matematikos egzamino gavo 95%, iš lietuvių k. ir literatūros - 68%, iš anglų kalbos egzamino - 20%. Tačiau, iš anglų kalbos A lygio moksleivis turėjo metinį pažymį 8. Taigi, apskaičiuojant konkursinį balą valstybinio brandos egzamino rezultatas yra dalinamas iš 10 (dešimties) ir dauginamas iš svertinio koeficiento, metinis A lygio pažymys visų pirma pervedamas į Priėmimo dešimtbalę skalę (4.1 punktas),  mažinamas 50% ir dauginamas iš svertinio koeficiento, o metinis B lygio pažymys visų pirma pervedamas į Priėmimo dešimtbalę skalę (4.1 punktas), mažinamas 70% ir dauginamas iš svertinio koeficiento. Tad, moksleivio konkursinis balas yra:

(80 / 10 * 0,4) + (95 / 10 * 0,2) + (7,2 / 2 (kovertuotas pažymys mažinamas 50%) * 0,2) + (68 / 10 * 0.2) = 3,2 + 1,9 + 0,72 + 1,36 = 7,18

Konkursinio balo skaičiavimo metodika

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo skaičiavimo metodika stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2016 metais.

Vilniaus universiteto studijų programų konkursinio balo sandara 2016 metų priėmime

Šioje lentelėje yra nurodyti mokomieji dalykai ir jų svertiniai koeficientai, skaičiuojami sudarant Geriausiųjų eilę 2016 metų priėmimo konkurse. 

Atkreipiame dėmesį, kad stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Kviečiame susipažinti su kviečiamųjų studjuoti bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu ankstesniais metais konkursiniais balais. Atkreipiame dėmesį, jog konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų (aukštesni / žemesni lyginant su praėjusiais metais). Dėl šių priežasčių ankstesnių metų konkursiniai balai yra tik informaciniai.

2014 m., 2015 m.

 

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studijų programas iki studijų sutarties sudarymo.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank“, AB
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Banko kodas 73000
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas

įmokos suma skaičiais

(įstojusiems į pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas)
40 Eur

Registracijos mokestį už Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą, asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu

 

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Išsilavinimo pripažinimas ir pažymių pervedimas (konvertavimas)

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas ir įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą Vilniaus universitete atliekamas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tiesioginio ar papildomo Universiteto priėmimo metu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, privalo pateikti prašymą Universiteto priėmimo komisijai bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
- pasą arba asmens tapatybės kortelę,
- atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
- atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
- dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

Prašymai dėl pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą su visais reikalingais dokumentais priimami iki sausio 25 d. 12:00 val. Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyriuje, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00-17:00 val.) 

 

Stojantiesiems bendrojo priėmimo metu dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.

 

Papildomas priėmimas

Papildomame Universiteto priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę ir nedalyvavę bendrajame ir (arba) tiesioginiame priėmimuose į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. 

Bakalauro ir vientisųjų studijų programos, į kurias gali pretenduoti stojantieji papildomo Universiteto priėmimo metu

Stojantiesiems, bendrojo ir (arba) tiesioginio priėmimų metu išlaikiusiems stojamuosius egzaminus ir (arba) motyvacijos vertinimą į studijų programas, kuriose jie yra numatyti, papildomo Universiteto priėmimo metu stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo laikyti nebereikia. Pretenduoti į Žurnalistikos studijų programą papildomo priėmimo metu galės tik tie, kurie išlaikė stojamąjį egzaminą bendrojo priėmimo metu.

2016 metų papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų laisvas vietas terminai.

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo informaciją, o nurodytomis dienomis (rugpjūčio 25-26 d. ) turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Asmenys, dalyvaujantys papildomame Universiteto priėmime prieš pateikiant prašymą turi sumokėti stojamąją studijų įmoką, o gavę kvietimą studijuoti - iki sutarties sudarymo sumokėti registracijos mokestį.

 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, dalyvavę tiesioginiame priėmime į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir jau mokėję stojamąją studijų įmoką, dar kartą mokėti neturi.

Asmenys, dalyvavę bendrajame ir (arba) tiesioginiame priėmime į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir jau mokėję registracijos mokestį, dar kartą mokėti neturi.

Mokėjimo nurodyme pervedant stojamąją studijų imoką turi būti šie duomenys

Primename, kad stojamoji studijų įmoka turi būti mokama pateikiant prašymą dalyvauti papildomame Universiteto priėmimo konkurse.

Įmokos kodas 100268
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais 12 Eur

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Primename, kad kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete.

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais (įstojusiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas) 40 Eur

Registracijos mokestį už Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Dokumentai, reikalingi stojant 2016 m. papildomo Universiteto priėmimo metu

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais dokumentų registracijos ir studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims.

 

 

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno humanitarinį fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Studijų sutarties sudarymo ATMINTINĖ.

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Dokumentai, reikalingi stojant 2016 m. Bendrojo priėmimo metu

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais  studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims ir nepilnamečiams.

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Jeigu dalyvausite kituose priėmimo etapuose, galite prašyti įmoką atidėti. Prašymas dėl studijų įmokos atidėjimo. Užpildytą ir pasirašytą prašymą galite pateikti adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., Vilnius arba atsiųsti el. paštu

 

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė.

SEB, Swedbank, kiti bankai.

 

Kviečiame susipažinti su 2016 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english)