Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2017 m.

Bakalauro studijos Vilniaus universitete

Bakalauro studijos tai studijos, kurių metu yra suteikiamas pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Priėmimas

Bendrasis priėmimas

lamabpo

Konkursas į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programas yra vykdomas kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (sutr. - LAMA BPO) informacinėje sistemoje. Bendrojo priėmimo prašymus studijuoti galima registruoti nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val. LAMA BPO informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas tinklalapyje www.lamabpo.lt . Stojant į kai kurias studijų programas reikia išlaikyti stojamuosius egzaminus arba motyvacijos vertinimą.  Stojančiojo konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos atestate nurodytų įvertinimų ir/ar papildomų dokumentų. Bendrojo priėmimo metu kviečiame pretenduoti į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. 

Atkreipkite dėmesį, kad yra vykdomi keli bendrojo priėmimo etapai, kurių metu, gavę kvietimą studijuoti, abiturientai gali sudaryti sutartį su universitetu. Kvietimą studijuoti stojantysis gali matyti prisijungęs prie asmeninės paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite www.lamabpo.lt. Kviečiame atkreipti dėmesį, kad yra patvirtintos 2017 metų bendrojo priėmimo datos .

Kviečiame susipažinti su Vilniaus universiteto bakalauro studijų programomis, į kurias yra vykdomas 2017 m. priėmimas bei šio priėmimo terminais ir pagrindinėmis datomis informacija ruošiama.

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 

Tiesioginis priėmimas

Į kai kurias Vilniaus universiteto studijų programas vykdomas tiesioginis priėmimas. Šis priėmimas yra vykdomas per atskirą Vilniaus universiteto Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą. Tiesioginio priėmimo metu dažniausiai priimama į sesijiniu tvarkaraščiu vykdomas studijų programas ir tik į valstybės nefinansuojamas be studijų stipendijos studijų vietas. Tiesioginiame priėmime gali dalyvauti tiek bendrajame priėmime dalyvavę, tiek ir jame nedalyvavę asmenys.

Tiesioginio priėmimo metu taip pat galima stoti į sesijiniu tvarkaraščiu vykdomas Teisės ir Psichologijos studijų programas, skirtas jau turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Šiuo atveju stojančiųjų konkursinis balas formuojamas iš bakalauro arba vientisųjų studijų universitetinėje aukštojoje mokykloje baigiamojo darbo (baigiamųjų egzaminų) pažymio (pažymių aritmetinio vidurkio).

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Studijų programos, į kurias 2017 m. priėmime galima pretenduoti stoti tiesioginio priėmimo metu

Informacija ruošiama

Dokumentai, reikalingi stojant 2017 m. tiesioginio priėmimo metu

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais dokumentų registracijos ir studijų sutarties sudarymo metu.informacija ruošiama

Svarbiausios 2017 m. tiesioginio priėmimo datos

2017 metų tiesioginio Vilniaus universiteto priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas terminai.informacija ruošiama

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar A lygio metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus. Konkursinis balas yra sudaromas pagal šiuos kriterijus:

 • pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas).

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo skaičiavimo metodikainformacija ruošiama stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metais.

Asmenys, 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę šių dalykų egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą (valstybinį);
 • užsienio kalbos egzaminą (anglų, vokiečių arba prancūzų). Egzaminą būtina išlaikyti įrodant, jog stojantysis kalbą moka ne žemesniu nei B1 lygiu, t.y., egzamino rezultatas turi būti ne mažesnis nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
 • matematikos egzaminą.

Atkreipiame dėmesį, kad stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Stojantiesiems į tam tikras pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas Senato nutarimu yra nustatyta kitokia konkursinio balo riba: minimalaus konkursinio balo "4" kartelė  2016 metų priėmime buvo taikoma stojantiesiems į Azijos studijų (japonologija), biochemijos, farmacijos, finansų ir draudimo matematikos, genetikos, medicinos, mikrobiologijos ir biotechnologijos, molekulinės biologijos, odontologijos, politikos mokslų bei skandinavistikos studijų programas.

Konkursinio balo skaičiavimo pavyzdys

Moksleivis norėtų studijuoti Chemiją Vilniaus universitete, valstybės finansuojamoje vietoje. Stojant į Chemijos studijų programą konkursinio balo sandara yra tokia: 

I dalykas - chemijos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,4);

II dalykas - matematikos arba biologijos metinis pažymys ar egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2);

III dalykas - bet kurio mokomojo dalyko, kurio egzaminai yra vykdomi Lietuvoje, egzamino rezultatas arba metinis pažymys (pvz. fizika, informacinės technologijos, istorija, geografija ir t.t.), (svertinis koeficientas 0,2);

IV dalykas - lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2).

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Kviečiame susipažinti su kviečiamųjų studjuoti bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu ankstesniais metais konkursiniais balais. Atkreipiame dėmesį, jog konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų (aukštesni / žemesni lyginant su praėjusiais metais). Dėl šių priežasčių ankstesnių metų konkursiniai balai yra tik informaciniai.

2014 m., 2015 m., 2016 m.

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai 2016 metų priėmime į I pakopos (bakalauro studijas) Vilniaus universitete yra organizuojami stojant tik į vieną - žurnalistikos - studijų programą (stojamojo egzamino tvarkaraštis, programa ir reikalavimai)informacija ruošiama . Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

Stojantysis Bendrojo priėmimo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje turi pasirinkti stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo datą likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki jo pradžios.

Stojantysis Universiteto papildomo priėmimo metu yra automatiškai užregistruojamas į stojamąjį egzaminą.

Registracijos mokestis

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studijų programas iki studijų sutarties sudarymo.

Registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. - VU ISAS).

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas ir įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą Vilniaus universitete atliekamas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tiesioginio ar papildomo Universiteto priėmimo metu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, privalo pateikti prašymą Universiteto priėmimo komisijai bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
- pasą arba asmens tapatybės kortelę,
- atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
- atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
- dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

Prašymai dėl pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą su visais reikalingais dokumentais priimami iki nustatytos datos informacija ruošiama Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyriuje, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00-17:00 val.) 

Stojantiesiems bendrojo priėmimo metu dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.

Papildomas priėmimas

Papildomame Universiteto priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę ir nedalyvavę bendrajame ir (arba) tiesioginiame priėmimuose į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

Stojantiesiems, bendrojo ir (arba) tiesioginio priėmimų metu išlaikiusiems stojamuosius egzaminus ir (arba) motyvacijos vertinimą į studijų programas, kuriose jie yra numatyti, papildomo Universiteto priėmimo metu stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo laikyti nebereikia. Pretenduoti į Žurnalistikos studijų programą papildomo priėmimo metu galės tik tie, kurie išlaikė stojamąjį egzaminą bendrojo priėmimo metu.

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

2016 metų papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų laisvas vietas terminai.informacija ruošiama

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno humanitarinį fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Susipažinkite su 2016 m. studijų sutarčių sudarymo terminais.

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais  studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims ir nepilnamečiams.

Kviečiame susipažinti su 2016 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Jeigu dalyvausite kituose priėmimo etapuose, galite prašyti įmoką atidėti. Prašymas dėl studijų įmokos atidėjimo. Užpildytą ir pasirašytą prašymą galite pateikti adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., Vilnius arba atsiųsti el. paštu .

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.