Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) ir profesines pedagogines studijas 2017 m.

Magistrantūros studijos Vilniaus universitete

Magistrantūros studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Nemaža programos dalis skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka dvejus metus, baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Sėkmingai baigusieji studijas įgyja magistro kvalifikacinį laipsnį.

Priėmimas

 

Priėmimas į Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programas vyksta gegužės-birželio mėnesiais. Prašymų teikimas prasideda gegužės mėnesio pabaigoje. Atkreipiame dėmesį, kad priėmimas į magistrantūros studijų programas vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą ir pagrindinio priėmimo antrąjį etapą. Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (sutr. - VU ISAS). Pildydamas prašymą stojantysis savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir diplomo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

Kviečiame susipažinti su 2017 metų priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš bakalauro ar vietisųjų studijų metu įgytų rezultatų ir pažymių, laipsnio nesuteikiančių studijų pažymėjimų, taip pat iš kitų dokumentų, kuriais remiantis stojančiajam galima suteikti papildomų balų. Apskaičiuojant konkursinį balą yra atsižvelgiama į tam tikrų išklausytų dalykų rezultatus, bendrą diplomo priedėlyje esančių pažymių vidurkį, baigiamojo darbo ir/ar baigiamojo egzamino rezultatus. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai, tai nurodyta 2017 m. informacija bus atnaujinta 2016 m. priėmimo konkursinio balo sandaros lentelėje.

Kai kurių dalykų pavadinimai, dėstomi Vilniaus universitete ar kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, skiriasi, todėl vadovaujantis Studijų programų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų įskaitymo sąrašu 2017 m. informacija bus atnaujinta, į konkursinio balo sandarą gali būti įskaitomi ir kiti galimi dalykų pavadinimai.

Stojantysis kviečiamas studijuoti tą studijų programą, kuri nurodyta aukštesniu prioritetu (prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Stojančiojo kvietimas studijuoti priklauso nuo stojančiojo prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir konkursinės eilės į studijų programą. Pakviestaisiais studijuoti laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.

Padalinių kontaktiniai asmenys papildomiems klausimams

(dėl galimybės dalyvauti konkurse, konkursinio balo skaičiavimo ar studijų programos turinio dalykų).

 

Papildomi balai

Papildomi balai gali būti pridedami prie konkursinio balo už stojančiojo turimus pripažintus profesinius sertifikatus, pranešimus mokslinėse konferencijose, mokslinių straipsnių rašymą, tam tikrų dalykų išklausymą. Skiriami papildomi balai yra nurodyti Pažymos dėl papildomų balų gavimo aprašyme (pažyma dėl papildomų balų gavimo Nr. 3).

Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji, priklausomai nuo dominančios studijų programos, priėmimo metu gali būti paprašyti pasirūpinti ir  kitomis pažymomis:

1. Pažyma apie baigtą studijų kryptį (Nr. 1)

2. Pažyma apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr.2)

3. Pažyma dėl papildomų balų gavimo (Nr.3)

4. Pažyma apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)

5. Pažyma, patvirtinanti mokėjimą už mokslą asmenims, baigusiems antrosios pakopos studijas 

Padalinių atstovai, atsakingi už pažymų suvedimą stojantiesiems į II pakopos (magistrantūros) studijas 2017 metais. informacija ruošiama

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai Vilniaus universitete yra organizuojami stojant į keletą antrosios pakopos (magistrantūros) ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas. Stojamųjų egzaminų programos ir reikalavimai tvirtinami bei viešinami Universiteto padalinių (fakultetų) internetiniuose tinklalapiuose ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. Stojančiajam, į pageidavimų sąrašą įtraukus studijų programą, kurioje yra numatytas stojamasis egzaminas ar motyvacijos vertinimas, registracija į jį vykdoma automatiškai. Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

Kviečiame susipažinti su stojamųjų egzaminų tvarkaraščiu informacija ruošiama.

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Stojamoji studijų įmoka turi būti mokama pateikiant prašymą dalyvauti priėmimo konkurse į antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas.

Mokėjimo nurodyme pervedant stojamąją studijų įmoką turi būti šie duomenys:

Įmokos kodas 100268
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 12 Eur

Stojamąją  įmoką  už  stojantįjį  gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai  nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas iki studijų sutarties sudarymo.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais (įstojusiems į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas) 30 Eur

Registracijos mokestį  už  Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai  nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

  1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
  3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. VU ISAS).

Informacija išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Išsilavinimo pripažinimas ir pažymių pervedimas (konvertavimas

Stojantysis, baigęs studijas užsienio šalies aukštojo mokslo institucijoje ir stojantis į antrosios pakopos studijų programas, dokumentų registracijos metu turi pristatyti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas 2016 m. taisyklėse nurodytus dokumentus 2017 m. informacija ruošiama ir Pažymą dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą.


Pažymą dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą išduoda Vilniaus universiteto priėmimo komisija. Stojantysis Vilniaus universiteto priėmimo komisijai nurodytomis datomis turi pateikti prašymą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
– pasą arba asmens tapatybės kortelę,
– diplomą ir jo priedėlį,
– diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
– dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir pavarde.

Prieš kreipdamasis į Vilniaus universiteto priėmimo komisiją dėl Pažymos dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą gavimo, stojantysis turi užsiregistruoti Vilniaus universiteto Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS) ir pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse į antrosios pakopos ir (arba) laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas.

Stojantieji prašymą dėl užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą bei visus reikalingus dokumentus turi pateikti iki nurodytos datos Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyriui, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00 - 17:00 val.). Dokumentų pateikimo datos bus atnaujintos artimiausiu metu. 

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos ar vientisosioms studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • Pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • Asmuo yra baigęs kolegines studijas.

Bendras Vilniaus universiteto papildomųjų studijų sąrašas

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

  • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
  • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno humanitarinį fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas). 

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Studijų sutarties sudarymo ATMINTINĖ informacija ruošiama

Studijų sutarties sudarymo datos

Susipažinkite su 2017 m. studijų sutarčių sudarymo terminais.informacija ruošiama

Dokumentai, reikalingi stojant 2016 m. į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais dokumentų registravimo ir studijų sutarties sudarymo metu.

Įmoka už studijas

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamą vietą, studijų įmoką turi sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Jeigu dalyvausite kituose priėmimo etapuose, galite prašyti įmoką atidėti. Prašymas dėl studijų įmokos atidėjimo.

 

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai

Kviečiame susipažinti su 2016 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english)