Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas 2016 m.

Magistrantūros studijos Vilniaus universitete

Magistrantūros studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Nemaža programos dalis skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka dvejus metus, baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Sėkmingai baigusieji studijas įgyja magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų programų sąrašas, į kurias vykdomas 2016 m. priėmimo konkursas.

VU Verslo mokyklos studijų programų sąrašas, į kurias vykdomas 2016 m. priėmimo konkursas.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus universitete vykdomomis magistrantūros studijų programomis išsamiau.

 

Priėmimo konkursas

 

PRAŠYMŲ STUDIJUOTI REGISTRACIJA

Priėmimo ŽINGSNIAI.

 

Priėmimas į Vilniaus universiteto magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas prasideda gegužės 24 dieną. Atkreipiame dėmesį, kad priėmimas į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą, pagrindinio priėmimo antrąjį etapą ir papildomą Universiteto priėmimą.

Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (sutr. - VU ISAS). Pildydamas prašymą stojantysis savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir diplomo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

Kviečiame susipažinti su 2016 metų priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių bendrąja dalimi bei

2016 metų pagrindinio priėmimo į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas terminais.

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš bakalauro ar vietisųjų studijų metu įgytų rezultatų ir pažymių, laipsnio nesuteikiančių studijų pažymėjimų, taip pat iš kitų dokumentų, kuriais remiantis stojančiajam galima suteikti papildomų balų. Apskaičiuojant konkursinį balą yra atsižvelgiama į tam tikrų išklausytų dalykų rezultatus, bendrą diplomo priedėlyje esančių pažymių vidurkį, baigiamojo darbo ir/ar baigiamojo egzamino rezultatus. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai, tai nurodyta 2016 m. priėmimo konkursinio balo sandaros lentelėje.

Kai kurių dalykų pavadinimai, dėstomi Vilniaus universitete ar kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, skiriasi, todėl vadovaujantis Studijų programų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų įskaitymo sąrašu, į konkursinio balo sandarą gali būti įskaitomi ir kiti galimi dalykų pavadinimai.

Stojantysis kviečiamas studijuoti tą studijų programą, kuri nurodyta aukštesniu prioritetu (prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Stojančiojo kvietimas studijuoti priklauso nuo stojančiojo prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir konkursinės eilės į studijų programą. Pakviestaisiais studijuoti laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.

 

Padalinių kontaktiniai asmenys papildomiems klausimams

(dėl galimybės dalyvauti konkurse, konkursinio balo skaičiavimo ar studijų programos turinio dalykų).

 

Papildomi balai

Papildomi balai gali būti pridedami prie konkursinio balo už stojančiojo turimus pripažintus profesinius sertifikatus, pranešimus mokslinėse konferencijose, mokslinių straipsnių rašymą, tam tikrų dalykų išklausymą. Skiriami papildomi balai yra nurodyti Pažymos dėl papildomų balų gavimo aprašyme (pažyma dėl papildomų balų gavimo Nr. 3).

Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji, priklausomai nuo dominančios studijų programos, priėmimo metu gali būti paprašyti pasirūpinti ir  kitomis pažymomis:

1. Pažyma apie baigtą studijų kryptį (Nr. 1)

2. Pažyma apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr.2)

3. Pažyma dėl papildomų balų gavimo (Nr.3)

4. Pažyma apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)

5. Pažyma, patvirtinanti mokėjimą už mokslą asmenims, baigusiems antrosios pakopos studijas

 

Padalinių atstovai, atsakingi už pažymų suvedimą stojantiesiems į II pakopos (magistrantūros) studijas 2016 metais.

 

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai Vilniaus universitete yra organizuojami stojant į keletą antrosios pakopos (magistrantūros) ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas. Stojamųjų egzaminų programos ir reikalavimai tvirtinami bei viešinami Universiteto padalinių (fakultetų) internetiniuose tinklalapiuose ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. Stojančiajam, į pageidavimų sąrašą įtraukus studijų programą, kurioje yra numatytas stojamasis egzaminas ar motyvacijos vertinimas, registracija į jį vykdoma automatiškai. Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

Kviečiame susipažinti su 2016 m. stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo tvarkaraščiu.

 

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Stojamoji studijų įmoka turi būti mokama pateikiant prašymą dalyvauti priėmimo konkurse į antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas.

Mokėjimo nurodyme pervedant stojamąją studijų įmoką turi būti šie duomenys

Įmokos kodas 100268
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 12 Eur

Stojamąją  įmoką  už  stojantįjį  gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai  nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas iki studijų sutarties sudarymo.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais (įstojusiems į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas) 30 Eur

Registracijos mokestį  už  Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai  nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

  1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
  3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. VU ISAS).

 

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Išsilavinimo pripažinimas ir pažymių pervedimas (konvertavimas)

Stojantysis, baigęs studijas užsienio šalies aukštojo mokslo institucijoje ir stojantis į antrosios pakopos ir (arba) laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas, dokumentų registracijos metu turi pristatyti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas 2016 m. taisyklėse nurodytus dokumentus ir Pažymą dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą.


Pažymą dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą išduoda Vilniaus universiteto priėmimo komisija. Stojantysis Vilniaus universiteto priėmimo komisijai pagrindinio priėmimo į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas pirmojo ir antrojo etapų terminais 2016 metais turi pateikti prašymą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
– pasą arba asmens tapatybės kortelę,
– diplomą ir jo priedėlį,
– diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
– dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir pavarde.

Prieš kreipdamasis į Vilniaus universiteto priėmimo komisiją dėl Pažymos dėl pažymių pervedimo (konvertavimo) į lietuvišką vertinimo sistemą gavimo, stojantysis turi užsiregistruoti Vilniaus universiteto Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (VU ISAS) ir pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse į antrosios pakopos ir (arba) laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas.

 

Stojantieji prašymą dėl užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą bei visus reikalingus dokumentus turi pateikti iki rugpjūčio 23 d. 12.00 val. Vilniaus universiteto Karjeros ir konsultavimo skyriui, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00 - 17:00 val.)

 

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos ar vientisosioms studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • Pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • Asmuo yra baigęs kolegines studijas.

Vilniaus universiteto papildomųjų studijų sąrašas, į kurias 2016 m. bus vykdomas priėmimas

Bendras Vilniaus universiteto papildomųjų studijų sąrašas

 

Papildomas priėmimas

Papildomame Universiteto priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę ir nedalyvavę pagrindinio priėmimo pirmajame ir antrajame etapuose.

Magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programos, į kurias gali pretenduoti stojantieji papildomo Vilniaus universiteto priėmimo metu. atnaujinta 2016 08 24

Papildomo Universiteto priėmimo metu stojantieji į studijų programas, kuriose numatyti stojamieji egzaminai ir (arba) motyvacijos vertinimas, privalo juos laikyti.

Stojantiesiems, išlaikusiems stojamuosius egzaminus ir (arba) motyvacijos vertinimą į studijų programas, kuriose jie yra numatyti, pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu, papildomo Universiteto priėmimo metu stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo laikyti nebereikia.

Papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas stojamųjų egzaminų tvarkaraštis.

 

PRAŠYMŲ STUDIJUOTI REGISTRACIJA

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir diplomo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis (rugpjūčio 25-26 d. ) turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą. 

2016 metų papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į I pakopos ir vientisųjų studijų bei II pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų laisvas vietas terminai.

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Asmenys, dalyvaujantys papildomame Universiteto priėmime prieš pateikiant prašymą turi sumokėti stojamąją studijų įmoką, o gavę kvietimą studijuoti - iki sutarties sudarymo sumokėti registracijos mokestį. Asmenys, dalyvavę pagrindinio priėmimo pirmajame ir (arba) antrajame etape į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (vietinsąsias) studijas ir jau mokėję stojamąją studijų įmoką ir registracijos mokestį, dar kartą mokėti neturi.

Mokėjimo nurodyme pervedant stojamąją studijų imoką turi būti šie duomenys

Primename, kad stojamoji studijų įmoka turi būti mokama pateikiant prašymą dalyvauti priėmimo konkurse.

Įmokos kodas 100268
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 12 Eur

Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Primename, kad kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete.

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais (įstojusiems į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas) 30 Eur

Registracijos mokestį už Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Dokumentai, reikalingi stojant 2016 m. papildomo Universiteto priėmimo metu

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais dokumentų registracijos ir studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims.

 

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

  • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
  • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno humanitarinį fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas). 

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Studijų sutarties sudarymo ATMINTINĖ

Dokumentai, reikalingi stojant 2016 m. į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais dokumentų registravimo ir studijų sutarties sudarymo metu.

Įmoka už studijas

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamą vietą, studijų įmoką turi sumokėti per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties sudarymo dienos. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Jeigu dalyvausite kituose priėmimo etapuose, galite prašyti įmoką atidėti. Prašymas dėl studijų įmokos atidėjimo.

 

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai

 

 

Kviečiame susipažinti su 2016 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

 

Vilniaus universiteto laidos vidurkiai:

2016 m.; 2015 m.; 2014 m.; 2013 m.; 2012 m.; 2011 m.; 2010 m.