Gamtahidrogeolog ir eologijos katedrai 50 mVilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai 50 metų
Kastytis Dundulis, Saulius Gadeikis, Sonata Gadeikytė ... [et al.]
Sudarytojas Robert Mokrik

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 256 p., iliustr., portr.
ISBN 978-609-459-232-4

Knygoje rašoma apie Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros įkūrimą, pateikiama jos istorijos faktų, pasakojama apie katedroje dirbusius darbuotojus, jų pedagoginį ir mokslinį darbą, katedros organizuojamas studijas ir svarbiausius mokslo laimėjimus. Knyga skirta katedros 50-mečiui.


Kaveckis copyProfesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas
Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Algimantas Grigelis

Vil­niaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 608 p.
Asmenvardžių rodyklė : p. 587–599. Santrauka anglų kalba.
ISBN 978-609-459-136-5

Ši knyga apie išskirtinę Lietuvos geologijai asmenybę – inžinierių, chemiką, geologą, mineralogą, hidrogeologą, geochemiką, naudingųjų iškasenų žinovą, meteoritininką, karstininką, muziejininką Mykolą Stasį Kaveckį, Charkovo ir Kijevo aukštųjų moky­klų studentą, Prahos Karlo universiteto doktorantą-eksterną, pedagogą, Aukštųjų kursų steigėją, ketverių Kauno ir Vilniaus universitetų profesorių. Knygoje, remiantis M. Ka­veckio moksliniu paveldu – publikacijomis, archyvine bei rankraštine medžiaga – nu­šviečiami jo mokymosi ir studijų metai, darbas Rusijoje iki grįžimo į Lietuvą, mokslinė bei pedagoginė veikla Kaune ir Vilniuje, trukusi 46-erius metus.
Mineralogijos ir geologijos katedrų vedėjas, Lietuvos žemės gelmių žinovas, profeso­rius Mykolas Kaveckis reiškėsi ne tik moksliniame ir pedagoginiame darbe, bet ir viešo­joje erdvėje, visuomenėje. Fundamentalus universitetinis išsilavinimas, gilios geologijos ir geochemijos žinios pelnė jam autoritetingo geologijos ir mineralinių žaliavų bei pože­minio vandens eksperto ir patarėjo pripažinimą. M. Kaveckio indėlis į krašto geologiją išties yra labai vertingas. Jis buvo itin įsimintina asmenybė Lietuvos moksle.


REGIONINE HIDROGEODINAMIKA Regionine hidrogeodinamika: požeminio vandens telkiniai ir ištekliai
Vadovėlis
Vytautas Juodkazis, Marius Gregorauskas, Robert Mokrik

Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto leidykla 2012. – 248 p.
ISBN 978-609-459-113-6

Vadovėlyje supažindinama su požeminio vandens išteklių įvertinimo hidrogeodinaminiais analitiniais ir matematinio modeliavimo metodais, pateikiama bendrųjų žinių apie požeminio vandens telkinius ir jų išteklių sandarą, aptariama požeminio vandens kokybė, nagrinėjamos vandens tiekimo plėtros tendencijos. Aiškinamos išteklių telkinių balansą formuojančių veiksnių sąvokos, nagrinėjami regioninių matematinių modelių sudarymo pagrindai ir išteklių atsinaujinimo dėsningumai. Vadovėlis skirtas Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros studentams, klausantiems „Požeminio vandens išteklių vertinimas“ kursą, gretimų specialybių studentams ir geologinių įmonių specialistams, atliekantiems požeminio vandens telkinių paiešką ir žvalgybą bei išteklių regioninį vertinimą.


HidrometrijaHidrometrija
Vilniaus universiteto vadovėlis
Gintaras Valiuškevičius

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. – 344 p.
ISBN 978-609-459-072-6

Vadovėlis skirtas universitetų studentams, klausantiems „Hidrometrijos“ kursą ar atskiras jo dalis. Knygoje plačiai aptariami dažniausiai Lietuvoje vykdomi (vandens lygio, gylio, srovės greičio, debito, vandens temperatūros) hidrometriniai tyrimai. Taip pat nagrinėjami vandens kokybės, bangavimo, dugno nuogulų ir kitų rodiklių matavimo metodai. Vadovėlyje pateikiamos ir pratybų užduotys, kurias atlikę skaitytojai galės lengviau įsisavinti teorinę medžiagą. Vadovėlis bus naudingas ir kitų sričių specialistams, besidomintiems hidrometriniais tyrimais.


Paleontologija copyPaleontologija
Mokomoji priemonė
Laimutė Kabailienė, Sigitas Radzevičius

Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011, 502 p.
ISBN 978-609-459-016-0

Paleontologija yra įvadinis geologijos ir biologijos mokslų ciklo apie gyvybės Žemėje kilmę ir raidą dalykas, pagrindžiantis organinio pasaulio evoliucijos, istorinės geologijos, paleontologijos, stratigrafijos studijas. Atskiros vadovėlio dalys yra glaudžiai susijusios su botanika, bestuburių zoologija, paleogeografiją, paleoekologija ir evoliucijos mokslu. Tai pirmasis paleontologijos vadovėlis lietuvių kalba. Jame pateikiami naujausi įvairiose šalyse sukaupti paleontologijos mokslo duomenys.


botanikos_sodasVilniaus universiteto Botanikos sodas
Informacinis leidinys
Teksto autoriai: Gintarėlė Jurkevičienė, Audrius Skridaila, Silva Žilinskaitė, Kristina Balnytė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 87

Informacinis leidinys apie Vilniaus universiteto Botanikos sodą: dabartis, praeitis, vadovas besidomintiems.


baltijos_juros_uostaiMonografija
Rimas Žaromskis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 431
ISBN 978-9955-33-251-0

Monografijoje nagrinėjami Baltijos jūros uostai, aptariant jų raidą, kai kurias uostų aplinkos bei navigacijos sąlygas, plėtros problemas, specializacijos ypatumus ir jų kaitą, vystymosi perspektyvas XXI a. Leidinyje esantys senieji bei šiuolaikiniai planai ir žemėlapiai, hidrotechninių įrenginių schemos padės išsiaiškinti daugelio uostų statybos istoriją bei šiandieninę integraciją į kranto zonos gamtos kompleksą. Monografija skirta su jūra ir uostais susijusių sričių specialistams bei studentams.


sumedejusiu_augalu.Sumedėjusių augalų ištvermingumo zonos Lietuvoje, žiemos pakenkimai ir jų vertinimas
Mokomoji knyga
Evaldas Vylius Navys

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 102
ISBN 978-9955-33-320-3

Knygoje pateikiamos sumedėjusių augalų ištvermingumo žiemą zonos Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Vidurio Europoje, Australijoje ir Pietų Afrikoje, sudarytos pagal ilgametės minimalios neigiamos temperatūros vidurkius. Tais pat kriterijais remiantis parengtas ir skelbiamas augalų ištvermingumo žiemą konceptualusis žemėlapis, kuriame Lietuvos teritorija suskirstyta į 5a, 5b ir 6a zonas.


ekolog_genet_pradmEkologinės genetikos pradmenys
Vadovėlis
Jeffrey K. Conner, Daniel L. Hartl

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 324
ISBN 978-9955-33-143-8

Šioje knygoje stengtasi aprėpti pagrindines populiacijų ir kiekybinės genetikos koncepcijas, apimant ir fenotipinių požymių atrankos matavimą bei susitelkiant prie metodų, kurie galėtų būti taikomi tirti ekologiškai svarbius požymius. Knyga skirta plačiai aukštesniųjų ikimagistrinių ir magistrinių kursų studentų auditorijai, taip pat tiems, kurie savo veikloje vienaip ar kitaip susiduria su ekologinės genetikos klausimais.


paskui_augalusPaskui augalus po Varėnos apylinkes
Septyni romantiškai moksliški pasakojimai apie medžius, krūmus, žoles ir samanas
Jonas Remigijus

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 157
ISBN 978-9955-33-125-4

Nė vieno skaitytojo neturėtų stebinti knygos pavadinime esantis Varėnos vardas, nes dauguma pasakojimuose išsamiau aprašytų ar tik paminėtų augalų tarpsta beveik visuose mūsų krašto regionuose. Šiuo atveju Varėnos vardas tiesiog nurodo, kad Varėnos I miestelyje (dabar Senoji Varėna) prieš šešiasdešimt metų gimęs pasakojimų apie medžius, krūmus, žoles ir samanas autorius tiesiog daugiausia laiko būtent savo, gerai nuo vaikystės žinomuose ir todėl labai mielose gimtosiose vietose „ėjo“ paskui augalus, o vėliau, tapęs profesionaliu botaniku – augalų ekologu, ir moksliškai juos tyrinėjo. Tų mokslinių tyrimų ir stebėjimų duomenys sudaro pasakojimų apie augalus pagrindą.


hidrochemijos_praktikumasHidrochemijos praktikumas
Laimutė Malickaitė – Bunikienė, Antanas Bunikis

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 170
ISBN 9986-19-950-6

Ši knyga – tai nauja, 1989 m. išleisto praktikumo versija, kurią sudaro dvi dalys. Pagrindinis praktikumo tikslas – supažindinti studentus (chemikus, hidrologus, hidrobiologus, hidrogeologus) su paviršinių gamtinių vandenų cheminės sudėties nustatymo metodais, gaunamų analizės rezultatų tvarkymo būdais, lauko hidrocheminių tyrimų organizavimu ir padėti suvokti teorinius tokių vandenų hidrochemijos pagrindus.


hidrogeochemijaHidrogeochemija
Vadovėlis aukštosioms mokykloms
Robert Mokrik, Jonas Mažeika

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p.244

ISBN 9986-19-955-7

Hidrogeochemija – tai geomokslų šaka. Ji susijusi su chemija, fizika ir biologija. Šiame vadovėlyje pateikiamos bendros įvadinės hidrogeochemijos žinios, apimančios visų gamtinių vandenų cheminės ir izotopinės sudėties lyginamąją analizę. Vadovėlyje išnagrinėti fizikocheminiai hidrogeochemijos pagrindai, atskleista požeminio vandens cheminės ir izotopinės sudėties formavimasis, aptartas požeminio vandens geocheminis poniškumas bei jo atsiradimo hipotezė. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų geologijos specialybės studentams, magistrantams ir doktorantams, hidrologiją ir klimatologiją, aplinkotyrą ir aplinkosaugą, vandentieką ir vandenvalą, dirvotyrą studijuojantiems studentams, taip pat specialistams, kurių darbas susijęs su vandenų ir sveikos aplinkos visuomenei užtikrinimo tyrimais.


magminiuMagminių ir metamorfinių uolienų petrologija
Vadovėlis aukštosioms mokykloms
Gediminas Motuza

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 323
ISBN 9986-19-932-8

Vadovėlyje nagrinėjama magminių ir metamorfinių uolienų petrologija. Pateikiamos bendros žinios apie uolienų skirstymą (sistematiką), atskirų uolienų rūšių ypatybes – cheminę ir mineralinę sudėtį, sandarą, susidarymą, paplitimą. Vadovėlis pirmiausia skiriamas geologijos studentams, taip pat geografams, statybininkams ir architektams, dirvotyrininkams, ekologams – kurie susiduria su uoliena.


gamtines_aplinkosGamtinės aplinkos raida Lietuvoje per 14000 metų
Meilutė Kabailienė

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 471 p.
ISBN 9986-19-902-6

Knygoje nagrinėjamos Lietuvos teritorijoje vėlyvajame ledynmetyje ir holocene buvusios paleoekologinės sąlygos. Autorė jau keliasdešimt metų tiria Lietuvos ežerų, pelkių ir senovinių Baltijos jūros baseinų nuosėdų storymių žiedadulkes ir diatomėjas. Knygoje pateikiama ankstesniųjų tyrimų apžvalga nuo seniausių XX a. pirmosios pusės iki šių dienų darbų, apibūdinamos fizinės geografinės sąlygos (reljefas, klimatas, dirvožemiai, augalija) įvairiose lietuvos dalyse, detaliai nagrinėjami paleoekologinių salygų tyrimo bei atkūrimo metodai ir jų duomenų interpretavimo problemos.


ezerotyra.jpgEžerotyra: [vadovėlis aukštosioms mokykloms]
Kęstutis Kilkus

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 272p.
ISBN 9986-19-8054

Knygoje aptarti Pasaulio ir Lietuvos ežerų ištekliai, paskirstymas, morfometrija ir genezė, vandens masių optika ir šiluma, hidrodinaminiai, hidrocheminiai ir hidrologiniai procesai, energijos ir medžiagų ciklai, dugno nuosėdos. Supažindinama su limnosistemų bei lentinių ekotonų struktūra  ir bioproduktyvumu, ontogeneze ir reakcija į skirtingo rango klimato svyravimus. Knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentams, ji bus naudinga hidrologams, ekologams, aplinkotyrininkams, geografams ir visiems besidomintiems ežerotyra.