Naujienos

Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-06-12 10:13

Europos socialinio fondo agentūra į seminarą kviečia būsimus pareiškėjus (asociacijas, vienijančias įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijas, vienijančias įmones arba jungiančias asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštąsias mokyklas), ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

Šios priemonės tikslas – studijų kokybės gerinimas. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. gegužės 23 d. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. liepos 24 d. Plačiau…


Kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT)

2017-06-12 10:09

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) įgyvendindama projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711, skelbia kvietimą teikti prašymus finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus pagal Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-141, nustatytus reikalavimus.

Veiklos tikslas – galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą. Plačiau…

VU konsultuoja

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė

Tel. 268 7164, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt


Informaciniai renginiai būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas studentų gebėjimų ugdymui vykdant tyrimus semestro metu (I-asis kvietimas teikti paraiškas)

2017-06-06 07:58

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“   (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune birželio 14 d. (pradžia 9.45 val.) ir Vilniuje birželio 15 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniuose renginiuose maloniai prašome registruotis iki birželio 12 d. čia.


Numatomos konkursų rezultatų paskelbimo datos

2017-06-06 07:55

Informuojame apie numatomas konkursų rezultatų paskelbimo datas:

1.      2017 metų kvietimo teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti konkurso rezultatus LMT numato paskelbti birželio 20 d. konkursinės doktorantūros tinklalapyje.

2.      Konkurso tyrėjams gauti paramą mokslinėms išvykoms į užsienį rezultatus numatoma paskelbti ne anksčiau kaip š.m. birželio 22 d. paramos mokslinėms išvykoms puslapyje.

3.      Paramos doktorantų 2017 metų II pusmečio akademinėms išvykoms konkurso rezultatus numatoma paskelbti liepos 3 d. doktorantų stipendijų ir doktorantų akademinių išvykų puslapyje.


Seminaras Vilniuje pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

2017-06-06 07:53

Birželio 12 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį praktinį seminarą būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas).

Seminare bus: Bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ informacija pareiškėjams. Valstybės pagalba. Projekto biudžetas. Supaprastinimai: fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos. Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Registracija į seminarą yra privaloma. Registruotis galite iki 2017 m.birželio 7 d. čia.


Programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena

2017-06-06 07:50

Birželio 7 d. Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (WIDESPREAD) informacinę dieną, ji skirta dviem Europos Komisijos kvietimams teikti paraiškas paramai gauti: „ERA Chairs“ ir „Twinning“. Renginyje taip pat bus apžvelgtas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas WIDESPREAD kvietimuose, pateikti praktiniai patarimai rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius), 10 val. Trukmė – 2 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki birželio 5 d.


Technologinės plėtros projektai – galimybė kurti technologijas

2017-06-06 07:48

Birželio 6 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į seminarą, kurio metu bus pristatyta nauja priemonė, finansuojanti technologinės plėtros projektus. Seminaro dalyviai bus supažindinti su dalyvavimo, finansavimo ir vertinimo taisyklėmis siekiant teikti paraiškas technologinės plėtros projektų konkursui. Kartu bus pristatyta pelno mokesčio lengvatos įmonėms. Plačiau…


Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui

2017-06-06 07:46

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas technologinės plėtros projektų atrankos konkursui.

Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucija (atitinkanti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruota Švietimo ir mokslo institucijų registre), kartu su partneriu(-iais) privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą ir sudariusi jungtinės veiklos sutartį.

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis nuo birželio 1 d. (12 val.) iki  2017 m. liepos 3 d. (16:30 val.). Plačiau…

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Aprašą finansuojamos veiklos priskiriamos de minimis, planuojama vidinė projektų paraiškų atranka, apie kurios kriterijus ir procesus informuosime artimiausiu metu.


Pratęsiamas paraiškų priėmimas podoktorantūros stažuočių finansavimo konkursui

2017-06-06 07:42

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, trimis savaitėmis pratęsia paraiškų finansuoti podoktorantūros stažuotes teikimo laiką.

Atsižvelgiant į didelį pareiškėjų susidomėjimą paraiškų finansuoti podoktorantūros stažuotes konkursu ir tai, kad šiuo metu vyksta daugiau tyrėjų paraiškų konkursų, paraiškas dėl podoktorantūros stažuočių finansavimo galima teikti iki liepos 5 d. įskaitytinai. Plačiau…


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu

2017-06-06 07:40

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

Paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. liepos 31 d. Plačiau…

VU kontaktai:

Projekto veiklų vykdymo klausimais – Jonas Vengris, tel.: 219 3202, el. paštas: jonas.vengris@cr.vu.lt.

Projekto veiklų finansavimo sąlygų klausimais – Jolita Vabuolaitė, tel.: 268 7153, el. paštas: jolita.vabuolaite@cr.vu.lt.