Siekiantiems magistro

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos studijų krypties aukštesnės pakopos arba vientisosioms studijoms.

Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine arba gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • asmuo yra baigęs kolegines studijas, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad konkrečias kolegines studijas baigusiam asmeniui stojant į atitinkamą studijų programą (-as) pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties.

Dėl konkrečios informacijos prašome kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

Vilniaus universitete vykdomos šios papildomųjų studijų programos:

EKONOMIKOS FAKULTETAS

FILOLOGIJOS FAKULTETAS

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS

GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRAS

KAUNO FAKULTETAS

KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

MEDICINOS FAKULTETAS

TEISĖS FAKULTETAS