Pažangumo eilė, rotacija

Pažangumo eilė - tai geriausiai studijuojamų dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas) išlaikiusių studentų eilė, sudaryta svertinio studijų vidurkio mažėjimo tvarka.

Svertinis studijų rezultatų vidurkis yra studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų dalykų (modulių) kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų; skaičiuojant svertinį studijų rezultatų vidurkį nėra atsižvelgiama į laisvojo dalyko įvertinimą. Į svertinio studijų rezultato vidurkio apskaičiavimą įtraukiami dalykai (moduliai), kurių atsiskaitymas vertinamas balais nuo 1 iki 10. Jei įvertinimas yra ne vertinimo sistemos požymis (pvz. neleista laikyti), įvertinimas balais laikomas lygus nuliui. Studentų, neišklausiusių vieno ar kelių semestro egzaminų, svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas laikytų ir nelaikytų (įvertinimu imant nulį) dalykų (modulių) egzaminų įvertinimų ir dalykų (modulių) kreditų sandaugų sumą dalinant iš visų to semestro pažymiais vertinamų dalykų (modulių) kreditų sumos.

Studentams, pasirinkusiems gretutinę studijų programą, nesudaroma atskira pažangumo eilė. Jie ir toliau įtraukiami į ją kartu su pagrindinės studijų programos kursu. Sudarant semestro pažangumo eilę, studijuojantiems gretutinių studijų programą, bendrųjų universitetinių studijų arba kitų studijų krypčių modulius, studijų rezultatai apskaičiuojami pagal studento faktiškai pasirinktų dalykų (modulių) ir surinktų kreditų skaičių.

 

Pažangumo eilė naudojama:

  • Siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus;
  • Skiriant studentams skatinamąsias stipendijas;
  • Studentų perkėlimui iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą;
  • Studentų už studijas sumokėtos kainos kompensavimui;
  • Kitais kamieninio akademinio padalinio numatytais atvejais.

Aktualu

Informuojame, kad vadovaujantis LR ŠMM 2015 m. liepos 21 d. įsakymu "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ pripažinimo netekusiu galios2015/16 m.m. pavasario semestre rotacijos vykdymas Vilniaus universitete sustabdomas ir nebus vykdomas kol nebus priimtas atitinkamas įstatymo pakeitimas.

 

Rotacija priimtiesiems į Universitetą 2009 - 2012 m.

 

Valstybės finansuojamo studento, priimto į Universitetą nuo 2009 iki 2012 metų, dvejų studijų metų (nuolatinių studijų programose) arba pusės studijų programos (ištęstinių studijų atveju) svertinis studijų rezultatų vidurkis lyginamas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamai dvejų metų arba pusės studijų programos kurso studijų rezultatų vidurkiu.

 

Laisvas valstybės finansuojamas vietas užima geriausieji (pagal eilę) tos pačios studijų formos toje pačioje studijų programoje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai.

 

Rotacija priimtiesiems į Universitetą nuo 2012 m.

 

Valstybės finansuojamo studento, priimto į Universitetą nuo 2012 metų, vienerių studijų metų svertinis studijų rezultatų vidurkis lyginamas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso vienerių metų kurso studijų rezultatų vidurkiu.