P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2008 m. kovo 6 d. posėdyje (protokolas Nr. SK-2008-3)

Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės


1. Bendroji dalis

1.1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau Universiteto) studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį sąlygas ir tvarką bei nustato studentų mobilumo organizatorių ir siunčiamų studentų teises ir pareigas.
1.2. Visi Universiteto studentai, išvykstantys dalinėms studijoms į užsienį, skirstomi į dvi kategorijas: mainų studentus ir laisvai judančius studentus.
1.3. Mainų studentai - tai studentai, siunčiami dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas pagal tarptautines valstybines, universitetines, Universiteto padalinių bendradarbiavimo sutartis arba mainų programas.
1.4. Laisvai judantys studentai - tai studentai, siunčiami dalinėms studijoms į savarankiškai pasirinktą užsienio aukštąją mokyklą ir savo lėšomis padengiantys visas dalinių studijų ir buvimo išlaidas užsienio šalyje.
1.5. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra pagrindas organizuojant visų studentų dalines studijas užsienio universitetuose. Universitetas, organizuodamas savo studentų mobilumą, taiko ECTS principus ir mechanizmą: akademine pažyma informuoja priimančią instituciją apie siunčiamo studento akademinius rezultatus Universitete, trišalėje studijų sutartyje (pasirašytoje studento, siunčiančio ir priimančio universitetų) susitaria dėl siunčiamo studento studijų programos užsienio universitete ir nurodo kreditus, kuriuos studentas privalo surinkti studijuodamas užsienyje.
1.6. Universiteto mainų studentų mobilumą organizuoja ir koordinuoja mainų programų administratoriai Tarptautinių programų ir ryšių skyriuje kartu su fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais. Laisvai judantys studentai studijų užsienyje klausimus derina su savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriumi pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką.

↑ Į viršų


2. Kas gali išvykti dalinėms studijoms į užsienį

2.1. Dalinėms studijoms į užsienį gali būti leidžiami visi pažangūs Universiteto studentai, iki dalinių studijų užsienyje pradžios baigę bent 1 pagrindinių studijų kursą, jei mainų programos administratorius arba fakulteto (instituto, centro) vidiniai nuostatai nenustato kitaip. Fakulteto (instituto, centro) vidiniai nuostatai negali nustatyti žemesnių nei mainų programos administratoriaus nurodytų reikalavimų.
2.2. Mainų studentais gali tapti visi pažangūs Universiteto studentai, atitinkantys mainų programų keliamus reikalavimus ir dalyvaujantys konkurse programos siūlomai studijų vietai / stipendijai gauti.
2.3. Laisvai judančiais studentais gali tapti visi pažangūs Universiteto studentai, jei jų savarankiškai pasirinkto užsienio universiteto siūloma studijų programa gali būti įskaityta Vilniaus universitete ir yra suderinta su fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriumi pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką.
2.4. Dalinėms studijoms į užsienį negali būti siunčiami visų studijų pakopų paskutinio semestro studentai, išskyrus atvejus, kai yra garantuojama, kad išsiųsto studento studijų rezultatai bus žinomi iki paskutiniojo semestro egzaminų sesijos vidurio ir tam gaunamas fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriaus ir dekano (instituto, centro vadovo) leidimas.
2.5. Visi dalinėms studijoms išvykstantys studentai iki išvykimo Studijų skyriui privalo pateikti prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms, suderintą su studentų mobilumo koordinatoriumi ir fakulteto dekanu (instituto, centro administracija), o pagal Mokymosi visą gyvenimą Erasmus (toliau – Erasmus) programą išvykstantys studentai - ir su Erasmus instituciniu koordinatoriumi.

↑ Į viršų


3. Studijų periodo užsienyje planavimas/Akademinė dalis

3.1. Informuodami apie savo akademinius rezultatus Vilniaus universitete, visi dalinėms studijoms išvykstantys studentai užsienio universitetui privalo pateikti akademinę pažymą anglų kalba, kurią tvirtina fakulteto dekanas (instituto, centro vadovas) arba dekano įgaliotas asmuo pagal fakultete (institute, centre) veikiančią akademinių pažymų išdavimo tvarką.
3.2. Visi dalinėms studijoms išvykstantys Universiteto studentai iki studijų užsienyje pradžios privalo sudaryti trišalę studijų sutartį, kurioje suderinama planuojama jų studijų kryptį ir lygį atitinkanti studijų programa ir kurią pasirašo studentas, fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius ir priimančio universiteto studentų mobilumo koordinatorius.
3.3. Trišalėje studijų sutartyje turi būti numatyta planuojamų studijų užsienyje programa, įskaitant ir priimančioje institucijoje gaunamus kreditus. Per vienerius mokslo metus dalinėms studijoms išvykstantis studentas privalo surinkti 60 ECTS kreditų (30 ECTS kreditų per semestrą).
3.4. Visi mainų studentų trišalės studijų sutarties pakeitimai ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo studijų periodo užsienyje pradžios turi būti suderinti tiek su siunčiančios, tiek su priimančios institucijos studentų mobilumo koordinatoriais. Laisvai judantys studentai privalo pranešti apie studijų programos užsienio universitete pakeitimus savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriui pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką. Nepranešus ir laiku nesuderinus pakeitimų, studijų užsienio aukštosiose mokyklose rezultatų pripažinimas Vilniaus universitete negarantuojamas.
3.5. Sėkmingai baigta studijų sutartyje numatyta ir suderinta programa garantuoja studijų periodo pripažinimą Vilniaus universitete.
3.6. Jei pasirinkta užsienio universiteto studijų programa neatitinka studento studijų krypties ir lygio ir negali būti įskaityta Vilniaus universitete, fakulteto dekanas (instituto, centro vadovas) gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas Vilniaus universitete. Tokiu atveju studentas išlaiko studijų vietą Vilniaus universitete ir studijų užsienyje laikotarpiu privalo laikytis priimančios institucijos taisyklių. Po studijų užsienyje studentas atnaujina studijas universitete iki studijų sustabdymo galiojusiomis sąlygomis.

↑ Į viršų


4. Studijų periodo užsienyje įskaitymas

4.1. Grįžęs po dalinių studijų užsienyje, studentas su užsienio universiteto išduota akademine pažyma, kurioje įrašyti mokymosi rezultatai, gauti kreditai ir pažymiai, kreipiasi į savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorių dėl studijų periodo įskaitymo.
4.2. Fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius koordinuoja studento studijų periodo užsienyje įskaitymą pagal fakultete (institute, centre) galiojančią tvarką.
4.3. Jei studentas įvykdė visus formaliuosius reikalavimus (sudarė trišalę studijų sutartį, laiku suderino trišalės studijų sutarties pakeitimus, sėkmingai įvykdė visą planuotą studijų programą), visi gauti kokybiniai įvertinimai (pažymiai) ir kiekybiniai įvertinimai (kreditai) įskaitomi ir įrašomi diplomo priedėlyje nekonvertuojant įvertinimų/pažymių į lietuvišką vertinimo sistemą.
4.3.1. Esant poreikiui, studentas turi teisę raštu kreiptis į Tarptautinių edukacinių programų koordinavimo komitetą, kuris atlieka studento nurodytų kokybinių įvertinimų konvertavimą į lietuvišką vertinimo sistemą.
4.4. Tuo atveju, kai studento studijų užsienyje programa buvo suderinta, o fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius įskaito ne visus atsivežtus kreditus, mainų programos administratorius, kaip asmuo, atsakingas už programos kokybę finansinę paramą teikiančioms institucijoms, turi teisę taikyti administracines priemones, užtikrinančias studijų periodo įskaitymą, ir net visiškai sustabdyti fakulteto (instituto, centro) dalyvavimą programoje.
4.5. Jei studentui nepavyko išlaikyti egzamino/-ų pagal trišalėje studijų sutartyje numatytą studijų programą ir jis neperlaiko egzaminų užsienyje, grįžęs Universitete jis likviduoja akademines skolas Universiteto Studijų nuostatų nustatyta tvarka.
4.6. Mainų studentas, nesutinkantis su studijų periodo užsienyje įskaitymo rezultatais, turi teisę ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įskaitymo rezultatų paskelbimo raštu kreiptis į mainų programos administratorių su prašymu peržiūrėti rezultatus. Programos administratorius sudaro specialųjį arbitražą, susidedantį iš 2 fakultetų (instituto, centro) atstovų, ECTS institucinio koordinatoriaus, Studijų direkcijos, Universiteto Studentų atstovybės atstovo. Kol apeliacinė komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų periodo užsienyje įskaitymo rezultatais susiję dekanato (instituto, centro administracijos) sprendimai studentui negalioja.
4.7. Studijų periodo įskaitymo klausimais konsultuoja institucinis ECTS koordinatorius Tarptautinių programų ir ryšių skyriuje.
4.8. Kadangi studijų periodų, sesijų ir akademinių pažymų išdavimo terminai partnerių universitetuose skiriasi, studijų sutartį pasirašęs fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius turi lanksčiai taikyti studijų periodo įskaitymo terminus ir garantuoti, kad nebūtų pažeisti po dalinių studijų užsienyje grįžusio studento interesai Universitete.

↑ Į viršų


5. Studijų periodo užsienyje pratęsimas

5.1. Dalinėms studijoms užsienyje išvykę studentai turi teisę pratęsti savo studijų periodą užsienyje, jei jų studijų užsienyje laikotarpis neviršija 50 proc. bendros studijų pakopos trukmės. Ši nuostata netaikoma jungtinių studijų programų studentams.
5.1.1. Mainų studentai turi teisę pratęsti savo studijų užsienyje laikotarpį savo iniciatyva, t.y., tapdami laisvai judančiais studentais, ir yra siunčiami laisvai judantiems studentams galiojančiomis sąlygomis.
5.1.2. Erasmus programos studentų studijų užsienyje periodas gali būti pratęstas paliekant jiems Erasmus studento statusą, jei bendra studijų užsienyje periodo trukmė neviršys vienerių akademinių metų
5.2. Norėdami pratęsti studijų užsienyje laikotarpį, studentai privalo savo fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriui pateikti priėmimą patvirtinantį laišką iš užsienio universiteto ir trišalėje studijų sutartyje suderinti savo studijų programą.
5.3. Visi dalinių studijų periodą užsienyje pratęsiantys studentai iki naujojo studijų periodo pradžios Studijų skyriui privalo pateikti prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms, suderintą su fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatoriumi ir fakulteto dekanu (instituto, centro vadovu), o pagal Erasmus programą išvykstantys studentai - ir su Erasmus instituciniu koordinatoriumi.

↑ Į viršų


6. Studentų, norinčių išvykti dalinėms studijoms užsienyje, informavimas ir konsultavimas

6.1. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais yra atsakingi už su studentų mobilumu susijusios informacijos sklaidą: skelbia informaciją Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus interneto svetainėje www.vu.lt, siunčia Informacinius pranešimus Universiteto kamieniniams padaliniams, rengia informacinius seminarus ir prezentacijas Universiteto akademiniam personalui ir studentams.
6.2. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais siekia užtikrinti, kad išvykstantis studentas iki išvykimo būtų informuotas apie akademinius siunčiančios ir priimančios institucijos reikalavimus ir pasiruošęs studijoms užsienyje.
6.3. Fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriai yra atsakingi už sutarčių su partneriais sudarymą, teisingo partnerio parinkimą, studijų sutarčių sudarymą ir studijų periodo įskaitymą.
6.4. Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais saugo pagal universitetines mainų programas siunčiamų studentų dokumentus (paraiškų formų kopijas, trišales studijų sutartis ir pan.). Pagal kitas mainų programas išvykstančių ir laisvai judančių studentų dokumentai saugomi fakultetuose (institutuose, centruose) pagal juose galiojančią tvarką.

↑ Į viršų


7. Mainų studentų atranka

7.1. Informacija apie universitetines, taip pat kitų institucijų koordinuojamas studentų mainų programas ir dalyvavimo jose sąlygas skelbiama Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus interneto svetainėje www.vu.lt, taip pat fakultetuose (institutuose, centruose) platinamuose Informaciniuose pranešimuose.
7.2. Mainų studentų pagal universitetines mainų programas atrankas administruoja (skelbia konkursą, rengia informacinę medžiagą apie dalyvavimą atrankoje, atrankos kriterijus, teikia konsultacijas administraciniais dalyvavimo programoje klausimais, universiteto vardu nominuoja kandidatus) Tarptautinių programų ir ryšių skyrius.
7.3. Mainų studentų pagal universitetines mainų programas atranką vykdo fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriai. Jie turi teisę nustatyti atrankos kriterijus ir jų eiliškumą, jei jų griežtai nenustato mainų programa.
7.4. Mainų studentų pagal valstybines, užsienio valstybių, fondų ir universitetų mainų programas atranką gali administruoti ir vykdyti stipendijas skiriančios institucijos arba jų įgaliojimu Tarptautinių programų ir ryšių skyrius kartu su fakultetų (institutų, centrų) studentų mobilumo koordinatoriais.
7.5. Mainų studentų pagal tarptautines Universiteto padalinių mainų programas atranką administruoja ir vykdo Universiteto padaliniai, siekdami laikytis skaidrumo, lygiateisiškumo ir visuotinio informacijos prieinamumo principais.
7.6. Universiteto administruojamos mainų programos konkurse dalyvavę studentai turi teisę per 3 darbo dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo Tarptautinių programų ir ryšių skyriui pateikti motyvuotą prašymą peržiūrėti atrankos konkurso rezultatus. Apeliacija turi būti išnagrinėta per 5 darbo dienas nuo jos gavimo bendroje Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus bei fakulteto (instituto, centro) sudarytoje komisijoje, kuri paruošia atsakymą raštu apeliaciją pateikusiam studentui.

↑ Į viršų


8. Dalinėms studijoms siunčiamų studentų atsakomybė

8.1. Dalinėms studijoms siunčiamų studentų pareiga yra sekti viešai pateikiamą informaciją apie dalinių studijų užsienyje organizavimą.
8.2. Dalinėms studijoms išvykstantys studentai turi laiku pateikti reikalingus dokumentus mainų programų koordinatoriams ir / arba užsienio aukštojo mokslo institucijoms.
8.3. Dalinėms studijoms išvykstantys studentai privalo laikytis visų taisyklių ir įsipareigojimų, numatytų sutartyse su siunčiančiu universitetu ir mainų programų administratoriais.
8.4. Dalinėms studijoms išvykstantys studentai privalo pasirūpinti, kad bet kokie pasikeitimai Studijų sutartyje nedelsiant būtų raštu suderinti su siunčiančiu ir priimančiu universitetu.
8.5. Pagal Erasmus programą dalinėms studijoms užsienyje atrinkti studentai ne vėliau kaip likus 2 mėn. iki studijų užsienyje pradžios turi raštu informuoti fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorių ir Erasmus institucinį koordinatorių, jei atsisako laimėtos studijų vietos. Laiku neinformavus, studentas vieneriems metams netenka teisės dalyvauti Erasmus programos konkursuose, išskyrus atvejus, kai atsisakoma dėl objektyvių priežasčių (sveikatos sutrikimų, artimųjų netekties ir t.t.).
8.6. Dalinėms studijoms siunčiami studentai turi praleisti priimančiame universitete visą numatytą studijų laiką, įskaitant egzaminus ar kitokius atsiskaitymus, laikytis tos institucijos taisyklių.
8.7. Dalinėms studijoms išvykstančių studentų atsakomybė yra pasirūpinti gyvenamąja vieta užsienyje, visais kelionei reikalingais dokumentais: pasu, viza (jei reikalinga), draudimu, kelionės formalumais ir pan.
8.8. Po dalinių studijų užsienyje grįžę mainų studentai turi parašyti ataskaitą apie studijas užsienyje, jei to reikalauja mainų programos administratorius arba fakulteto (instituto, centro) studentų mobilumo koordinatorius.

↑ Į viršų


9. Finansinės išvykimo dalinėms studijoms sąlygos

9.1. Visi dalinėms studijoms užsienyje siunčiami studentai išvyksta tomis sąlygomis, kuriomis studijuoja Vilniaus universitete: per visą mokymosi ten laikotarpį išlaiko turėtą valstybės finansuojamą ar mokamą vietą. Jei studentas turi mokamą vietą, studijų mokestį privalo sumokėti už tiek semestrų, kiek Vilniaus universiteto semestrų truks jo dalinės studijos užsienyje. Fakulteto dekanas (instituto, centro administracija) turi teisę sumažinti arba atleisti dalinėms studijoms užsienyje siunčiamą studentą nuo studijų mokesčio Universitete.
9.2. Studentams, siunčiamiems pagal Erasmus programą, per visą studijų užsienyje laikotarpį (3-12 mėn.) nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir / ar paskolų mokėjimas. Kitų mainų programų ir laisvai judančių studentų atveju sprendimą dėl stipendijos palikimo priima dekanas.
9.3. Mainų studentai priimančiame universitete nemoka jokių akademinių mokesčių bei mokesčių už egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis, ir, jei numato programa, gauna dalinę finansinę paramą / stipendiją iš siunčiančios arba priimančios institucijos pagal mainų programoje numatytas finansines sąlygas.
9.4. Laisvai judantys studentai visiškai apsimoka savo studijų užsienyje organizavimo ir buvimo užsienyje išlaidas.
9.5. Dalinėms studijoms į užsienį išvykstantys studentai gali kreiptis dėl paskolų ir kitokios finansinės paramos į valstybinius ir privačius fondus savo studijų laikotarpio užsienyje finansavimui.
9.6. Jei po dalinių studijų užsienyje grįžęs studentas įvykdė visus studijų sutartyje numatytus reikalavimus (laiku suderino studijų sutarties pakeitimus ir parsivežė numatytą kreditų skaičių), pirmąjį semestrą po grįžimo konkursinėje eilėje jis rikiuojamas pagal paskutinės Vilniaus universitete laikytos sesijos pažymių svertinį vidurkį. Kokybiniai studijų užsienyje rezultatai sudarant konkursines eiles ir apskaičiuojant laidos pažymio pasiskirstymą diplomo priedėlyje neįskaitomi.

↑ Į viršų


10. Taisyklių įsigaliojimas

10.1. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo 2008-09-01 ir visa apimtimi taikoma studentams, kurių dalinės studijos užsienio universitetuose prasideda 2008-2009 m. m. rudens semestre ir vėliau.
10.2. Anksčiau į užsienio universitetus išvykusiems studentams taikoma Taisyklių 2005 m. balandžio 7 d. redakcija.

Priedai:
1. Studijų sutartis
2. Prašymas dėl siuntimo dalinėms studijoms
3. Erasmus studento chartija

↑ Į viršų

« grįžti