VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Eil Nr.Projekto Nr.Projekto pavadinimasProjekto vadovas
1 VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-007 Vilniaus universiteto 2011 – 2017 metų strateginio veiklos plano, apimančio prioritetines veiklos kryptis ir integruojančio Universiteto ir padalinių bei vidaus procesų valdymą, parengimas ir tarybos narių bei administracijos darbuotojų specialiųjų kompetencijų tobulinimas dr. Rimantas Vaitkus 
2 VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016 Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas dr. Juozas Galginaitis
3 VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-002  Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės gerinimas ir plėtra dr. Nijolė Maskaliūnienė 
4 VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-011  Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese Lilija Vilkancienė 
5 VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-037  I pakopos studijų programų atnaujinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete  dr. Justina Poškienė 
6 VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-053  VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas dr.(HP) Rimvydas Skyrius 
7 VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-081  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų atnaujinimas socialinių ir humanitarinių mokslų srityse dr. Raminta Pučėtaitė 
8 VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-005  Tarptautiškumas matematikos studijose Eugenijus Stankus
9 VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-008  Ekonometrijos bei Finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams (EFDRA) dr. Martynas Manstavičius
10 VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-039  Informatikos ir programų sistemų studijų programų kokybės gerinimas dr. Rimantas Vaicekauskas
11 VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-053  Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose dr. (HP) Arūnas Poviliūnas
12 VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-070  Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas dr. Agnė Brilingaitė                               
13 VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001   Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas  dr. Juozas Galginaitis
14 VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005 Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė dr. Loreta Vilkienė  
15 VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005 I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos) dr. Juozas Šulskus  
16 VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009  Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)  Mindaugas Grašys
17 VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001 Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) dr. Jolanta Vaičiūnaitė 
18 VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-001 Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS dr. (HP) Albinas Bagdonas
19 VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004  Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas dr. Irena Žukauskaitė 
20 VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004 Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos  metodais plačioje spektrinėje srityje dr. (HP) Valdas Šablinskas
21 VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005 Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai habil. dr. Kęstutis Sasnauskas, 
22 VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-001 eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra Mindaugas Grašys
23 VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010 Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai habil. dr. Gintautas Dzemyda 
24 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-007 Naujos kartos pramoninių lazerinių medžiagų apdirbimo procesų, panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerinius šaltinius, sukūrimas ir panaudojimas pramoniniams taikymams. dr. Dalia Kaškelytė 
25 VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-008 Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius Algimantas Lipinaitis 
26 VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017 Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete Mindaugas Grašys
27 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-017  Naujos kartos priemonių, skirtų virusinių infekcijų diagnostikai ir specifinei profilaktikai, sukūrimas ir panaudojimas veterinarinėje medicinoje dr. (HP) Alma Gedvilaitė 
28 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-018  Biokatalizatorių atranka ir kūrimas biodujų gamybai bei jų panaudojimas biomasės konversijos procesų kontrolei (BIOKONVERSA) dr. (HP) Lilija Kalėdienė 
29 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-023 Nauji lanksčios struktūros bifluoreno junginiai optoelektronikos pramonei (BiFluorenas) dr. Karolis Kazlauskas 
30 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-024 Miniatiurizuoti fosfolipidiniai biojutikliai- "MiniFOB" dr. Gintaras Valinčius