Konkursų organizavimo nuostatai ir kiti susiję dokumentai

Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai* (naujausia pilna nuostatų redakcija)


Akademinės veiklos aprašas
 (pildymo klausimais kreiptis e. paštu )


Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai
 (galiojantys iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), (anglų kalba)


Vilniaus universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas


Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai pagal pareigybes

 

 

Pastaba. Nuostatų 2 priedas „Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai” įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (t. y. taikomas 2022 metų konkursų ir atestacijų vykdymui), ir mokslo darbuotojams taikomi tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos mokslo tarybos patvirtintiems mokslo darbuotojų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Iki Nuostatų 2 priedo įsigaliojimo pereinamuoju laikotarpiu konkursai ir atestacijos vykdomi vadovaujantis šiuo metu galiojančiais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais konkursui ir atestacijai, įtvirtintais Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato 2013 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-2 (su vėlesniais pakeitimais), VII skyriuje, išskyrus konkursų profesoriaus pareigoms eiti, kurių metų suteikiama išskirtinio profesoriaus kategorija, vykdymą. Šie konkursai vykdomi pagal naujai patvirtintus Nuostatus, įskaitant ir 2 priedą.