Instituto direktorius (-ė) Kauno fakultete

VIEŠAS KONKURSAS VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO FAKULTETO SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas skelbia viešą konkursą Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto (toliau – VU KnF SMTII) direktoriaus pareigoms užimti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys socialinių, fizinių ar technologijos mokslų daktaro laipsnį ir vykdantis mokslinius tyrimus socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srityse, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kandidato į direktoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto ir Kauno fakulteto misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Kauno fakulteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų direktoriaus pareigoms vykdyti.

 

Kandidatai į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas turi iki 2018 m. gruodžio 27 d. 16:00 val. (vietos laiku) Kauno fakulteto rinkimų komisijai (Dekanatas (1.1.01. kab.), Muitinės g. 8, Kaunas, priėmimo laikas 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 val.) užklijuotame voke pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

 1. Prašymą dalyvauti VU KnF SMTII direktoriaus viešame konkurse (prašymo formą rasite čia);
 2. Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kandidatui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtų atskleista Kandidato pedagoginė, vadybinė patirtis bei pateikta informacija apie vykdytus ir vykdomus mokslinius tyrimus socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srityse;
 5. Kandidato veiklos, jį išrinkus VU KnF SMTII direktoriumi, programą, kurioje būtų atskleisti prioritetiniai VU KnF SMTII tikslai, esminiai struktūros, finansinio stabilumo, mokslinės ir pedagoginės veiklos raidos klausimai Vilniaus universiteto misijos bei išorinių tendencijų kontekste. Rekomenduojama programos teksto apimtis – iki 1000 žodžių.

Kandidatų gyvenimo aprašymai (CV) ir veiklos programos bus skelbiamos Kauno fakulteto interneto svetainėje kartu su kandidatų į SMTII direktoriaus pareigas sąrašu.

 

Rinkimų eiga:

 1. Kandidatų į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas programų pristatymas VU KnF SMTII bendruomenei 2019 m. sausio 2 – 11 d.
 2. 2019 m. sausio 11 d. 16:00 val. baigiasi kandidatūrų į VU KnF SMTII direktoriaus pareigas atsiėmimo terminas.
 3. VU KnF SMTII direktorių 2019 m. sausio 17 d. (išankstinis balsavimas – 2019 m. sausio 15 d.) slaptu balsavimu rinks Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys VU KnF SMTII mokslo darbuotojai ir dėstytojai.

 

Iš Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto nuostatų:

 1. DIREKTORIUS:

24.1.      atsako už vadovavimą Institutui bei už Instituto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis KnF strateginiu veiklos planu;

24.2.      atsako, kad Instituto veikla atitiktų Statuto, KnF ir Instituto nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimus;

24.3.      atsako už bendrą Instituto studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei Instituto raidos kokybę;

24.4.      koordinuoja veiklą su profilinių studijų programų komitetais, kad būtų užtikrinta vykdomų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros, meno kūrybos bei inovacinės veiklos programų sąsaja su studijomis, tarptautinis bendradarbiavimas;

24.5.      rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Instituto veiklos planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Instituto veiklos planą; kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;

24.6.      kasmet rengia ir pateikia Dekanui Instituto veiklos metinę ataskaitą per pirmąjį naujų kalendorinių metų mėnesį;

24.7.      teikia siūlymus Tarybai dėl Instituto nuostatų pakeitimų;

24.8.      siūlo Dekanui teikti Tarybai klausimus dėl Instituto administracinio padalinio teisių neturinčių organizacinių darinių steigimo ir (arba) likvidavimo;

24.9.      teikia siūlymus dėl Instituto mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros bei inovacinės veiklos programų;

24.10.    teikia Dekanui siūlymus dėl studijų ir mokslinį darbą Institute reglamentuojančių taisyklių;

24.11.    teikia Dekanui siūlymus dėl konkursų į mokslines ir pedagogines pareigas bei siūlymus priimti į darbą ir (arba) atleisti iš darbo Instituto darbuotojus;

24.12.    teikia siūlymus Dekanui skirti Instituto darbuotojams paskatinimus ir (arba) drausmines nuobaudas;

24.13.    užtikrina Instituto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

24.14.    organizuoja ir užtikrina teisėtą bei racionalų Institutui skirtų lėšų ir turto naudojimą laikantis KnF pajamų ir išlaidų metinės sąmatos;

24.15.    inicijuoja sutarčių, reikalingų Instituto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina Instituto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;

24.16.    vykdo kitas Universiteto teisės aktuose šakinio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas šakinio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.

 1. Įgyvendindamas Instituto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Direktorius pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir duoda nurodymus Instituto darbuotojams.
 2. Direktoriaus įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Direktorius turi nedelsdamas atsistatydinti, jei Taryba paprastąja balsų dauguma pritaria Dekano pareikštam nepasitikėjimui. Jei nepasitikėjimą Direktoriumi pareiškia daugiau nei du trečdaliai visų rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų, Dekanas gali siūlyti Taryboje svarstyti nepasitikėjimo Direktoriumi klausimą. Jei Direktorius, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Instituto darbuotojai arba Dekanas, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 24 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos