Studijų reglamentavimo pasikeitimai

Vilniaus universiteto senatas 2020 m. balandžio 7 d. priėmė nutarimą, kad visos studijų veiklos (įskaitant ir studijų atsiskaitymus bei baigiamųjų darbų gynimus) Universitete iki 2019–2020 studijų metų pavasario semestro pabaigos bus vykdomos tik nuotoliniu būdu, neatsižvelgiant į laikinojo karantino pabaigą. Universitete taip pat bus peržiūrimos anksčiau suplanuotos kontaktinės studijų veiklos, jų studijų metodai ir vertinimo strategijos, pritaikant juos studijų darbui nuotoliniu būdu iki pat semestro pabaigos.

2020 m. balandžio 21 d. Senatas apsisprendė ir dėl kitų visam Universitetui taikytinų bendrų procedūrų:

  • dalyko (modulio) apraše nurodyti pasiekimų vertinimo būdai, tvarka, vertinimo kriterijai ir atsiskaitymo reikalavimai gali būti keičiami semestro metu, jei to reikia dalyko (modulio) siekinių pasiekimui užtikrinti. Dalyko (modulio) dėstytojas apie pasikeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio padalinio administraciją;
  • studijų pasiekimų vertinimas galėtų būti vykdomas ne tik raštu, raštu ar žodžiu, bet ir tik žodžiu, tokį atsiskaitymą įrašinėjant; galutinio pasiekimų vertinimo rezultatai į studijų informacinę sistemą įvedami per 10 darbo dienų;
  • kito semestro studijų tvarkaraščių paskelbimas ir pasirenkamųjų bei bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų pasirinkimo terminai perkelti vienu mėnesiu – atitinkamai iki birželio 1 d. ir birželio 15 d. (pasirenkamųjų ir BUS dalykų registracijos pradžia – birželio 8 d., 10 val.);
  • pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų, išskyrus rezidentūros, sumokėjimo už studijas terminus padalinio vadovas, studento parašymu, galės atidėti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., o baigiamųjų kursų studentams – iki gegužės 15 d.; terminus sumokėjimui už rezidentūros studijas galės nustatyti kamieninio akademinio padalinio vadovas;
  • diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patikslinimas: dalyvavimui konferencijoje prilyginamos konferencijos, turėjusios vykti iki Vilniaus universiteto Senato studijų komiteto posėdžio, kuriame yra svarstomos kandidatūros Magna Cum Laude diplomą gauti, organizatorių patvirtinimas dėl pranešimo pristatymo konferencijoje priėmimo;
  • baigiamieji darbai yra įkeliami į studijų informacinę sistemą (is.vu.lt), ten pažymima Garantija, kad darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai; spausdintas darbas ir Garantija padaliniui neįteikiami; baigiamojo darbo vadovo leidimas ginti darbą patvirtinamas el. laišku; recenzija pateikiama el. laišku studentui ir padaliniui.