Egzaminų sesija, apeliacijos ir ginčai

 

Studijų rezultatų vertinimas

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.

 

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija, į kurią įeina ir dalyką dėstęs, studijoms vadovavęs dėstytojas. Komisija studijų rezultatams vertinti gali būti sudaroma ir kitais atvejais studentų ar klausytojų motyvuotu prašymu.

 

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.


Pagrindinė ir pratęsta egzaminų sesija

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų sesijos tvarkaraštyje nurodytu laiku.

 

Studentas, negalintis atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, fakulteto (padalinio) dekano (vadovo) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinės egzaminų sesijos metu arba pratęsti egzaminų sesiją.

 

Egzaminų sesija pratęsiama gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo egzaminų sesijos tvarkaraštyje numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti fakulteto (padalinio) administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.


Akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) studentas gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzaminų sesija buvo pratęsta, - per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra studento akademinė skola.

 

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui vieną ar dvi akademines skolas turinčiam studentui fakulteto (padalinio) dekanas (vadovas) gali leisti pakartoti atitinkamus studijų dalykus ir tęsti studijas. Dalykų, kuriuos leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Fakultetų (padalinių) tarybos nustato dalykus, kurių kartoti negalima.

 

Dėl dalyko kartojimo studentas turi kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją prieš semestrą ar jo pradžioje ir pateikti atitinkamą prašymą. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.

 

Pirmosios studijų pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios studijų pakopos paskutiniojo semestro studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir pasibaigus paskutinio studijų semestro egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, fakulteto (padalinio) dekanas (vadovas) gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų (baigiamųjų egzaminų) gynimo pradžios.

 

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš Universiteto.


Apeliacijos

Studijuojančiųjų apeliacijos dėl galutinio dalyko (modulio) pasiekimų vertinimo gali būti pateiktos ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo egzamino (įskaitos) įvertinimo paskelbimo dienos.

 

Apeliacijos dėl egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų gali būti pateiktos ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo dienos.

 

Studijuojantysis, norėdamas pateikti apeliaciją, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

- nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;

- nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;

- konkretus pareiškėjo prašymas;

- pareiškėjo parašas.

 

Dėl baigiamojo egzamino (baigiamojo darbo gynimo) įvertinimo apeliacijos nėra nagrinėjamos. Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

 

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš Padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys - iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

 

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.


Ginčai

Akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija taip pat nagrinėja ir studijuojančiųjų pateiktus pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame Padalinyje. Pareiškimus Komisijai gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos. Komisija nagrinėja pareiškimus tik dėl tame Padalinyje dirbančių Universiteto bendruomenės narių.

 

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo.

 

Studijuojantysis, norėdamas pateikti pareiškimą, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Pareiškime turi būti:

- nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;

- apibūdintas pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;

- konkretus pareiškėjo prašymas;

- pareiškėjo parašas.

 

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo Padalinyje. Komisijos priimtas sprendimas dėl ginčo gali būti skundžiamas Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos.

 

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš Padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys - iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

 

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

 

Susipažinti su akademinių kamieninių padalinių ginčų komisijos sudėtimis galite čia.