News

21 January 2022 | 10:57

The University of Padua Will Host the Second Arqus Annual Conference in April 2022 (2)

The University of Padua, Italy, will host the 2022 Annual Conference of the Arqus European University Alliance from 4th to 6th April 2022. The conference will be an opportunity for discussion...

Read more

20 January 2022 | 18:09

VU Law Professor: Migration at the Border of Belarus is Neither Legal nor Illegal

Migrants entering Lithuania from Belarus are subject to lower standards, which may also lead to disregarding the rights of other vulnerable groups by labeling them as a threat, says Aurelijus...

Read more

19 January 2022 | 13:10

Registration for the Open Readings 2022 Conference Has Been Extended

The 65th international conference for students of Physics and Natural sciences Open Readings 2022, organized by the Vilnius University student chapter, will be held online on 15-18th of March 2022. This...

Read more

19 January 2022 | 10:16

Prof. D. Ramašauskaitė: ‘Today Students Are Even More Motivated Than Before'

A scientist, lecturer, physician-practician, committee member of national societies and international organisations, student research curator, who finds time for hobbies in an intensive working week. How does she manage everything?...

Read more

12 January 2022 | 13:23

Resident doctor B. Raščiūtė: ‘Emergency Medicine Fascinates by Its Variety and Unexpectedness’

Beatričė Raščiūtė, a lecturer at Vilnius University’s Internal diseases, family medicine and oncology clinic and a resident of emergency medicine, says that she chose this field for its variety and...

Read more

11 January 2022 | 13:57

The Arqus Rectors’ Council Welcomes Two New Members to the Alliance: The University of Minho and the University of Wroclaw

On the occasion of the 6th meeting of the Arqus Rectors’ Council, the announcement about the Arqus Alliance expansion was made, adding two new members to the Alliance: the universities...

Read more
Sukurta: 22 September 2011
P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2012 m. birželio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2012-10)

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas


1. Bendrosios nuostatos

1. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia sąlygas ir procedūras, pagal kurias studijuoti Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) priimami Universitete pagal universitetinių studijų programą studijavę ir ne mažiau nei pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą įvykdę asmenys.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (toliau MSĮ), Universiteto Studijų nuostatais bei Rekomendacijomis modulinių studijų koncepcijos įgyvendinimui.

3. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

3.1. Studijų atnaujinimas – Universitete studijavusio ir studijas nutraukusio asmens priėmimas į Universitetą tęsti studijas pagal anksčiau studijuotą ar kitą studijų programą;

3.2. Akademinė skola – tai per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita);

3.3. Dalyko / modulio skirtumas – asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, santykis. Dalykų /modulių skirtumai nėra laikomi akademinėmis skolomis.

3.4. Klausytojo sutartis – tarp Universiteto ir asmens sudarytas susitarimas, kuriuo asmeniui už nustatytą mokestį yra suteikiama teisė ir sudaromos sąlygos studijuoti atskirus studijų dalykus / modulius;

3.5. Pagrindinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro pagrindinės studijų krypties dalykai/moduliai, atitinkantys šios studijų krypties kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus, ir bendrųjų universitetinių studijų dalykai /moduliai;

3.6. Gretutinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų krypties (šakos) dalykai / moduliai, atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) dvigubam kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus;

3.7. Atitinkamo studijų srauto studentai – tam tikro akademinio padalinio, tais pačiais metais priimtų studijuoti tos pačios studijų programos ta pačia studijų forma to paties kurso, studentų srautas;

3.8. Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžtos Universiteto Studijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

4. Grįžimas į studijas po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo nėra laikomas studijų atnaujinimu.

5. Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

6. Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui.

7. Akademinių kamieninių padalinių Tarybos gali nustatyti ir papildomas studento prašymu nutrauktų studijų atnaujinimo sąlygas. Jas tvirtina Senatas.

↑ Į viršų


2. Studijų atnaujinimo atvejai ir sąlygos

8. Atnaujinti studijas pirmojoje, antrojoje studijų pakopose, vientisųjų studijų programose gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui.

9. Konkretus studijų semestras, nuo kurio leidžiama atnaujinti studijas, priklauso nuo asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, studijų dalykų / modulių santykio, nustatomo vadovaujantis Universiteto Studijų nuostatais.

10. Anksčiau studijuotos programos ir pageidaujamos studijuoti studijų programos dalykų / modulių santykis nustatomas atlikus Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkoje numatytą studijuotų dalykų / modulių įskaitymo procedūrą.

11. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

12. Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko /modulio skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų /modulių skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą.

13. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus /modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.

14. Dalyko /modulio skirtumas yra likviduotas, jei asmuo atsiskaitė už studijuotą dalyką ir galutinis įvertinimas yra 5 ir daugiau arba, jei vertinimo forma yra įskaita, – įskaityta. Dalyko / modulio skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis.

15. Studentas, studijavęs pagrindinėje studijų programoje ir gretutinėje studijų programoje ir išsibraukęs iš kurios nors vienos arba abiejų, atnaujinti studijas gali:

15.1. abiejose studijų programose (ir pagrindinėje, ir gretutinėje). Dėl gretutinių studijų programos atnaujinimo sprendžia gretutines studijas vykdančio akademinio padalinio studijų prodekanas;

15.2. tik pagrindinėje studijų programoje, pasirinkęs trūkstamus modulius, tai yra studijuoti pagrindinių studijų krypties, kitų krypčių ar bendrųjų universitetinių studijų modulius, neįgyjant dvigubo bakalauro laipsnio. Sprendimą įskaityti gretutinių studijų programos, bendrųjų universitetinių studijų arba kitų krypčių studijų modulių rezultatus priima pagrindinių studijų programą vykdančio akademinio kamieninio padalinio studijų prodekanas.

16. Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą dėl studijų atnaujinimo gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

↑ Į viršų


3. Studijų atnaujinimo procedūra

17. Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia studijų programą, kurioje nori atnaujinti studijas, vykdančiam akademiniam kamieniniam padaliniui prašymą ne vėliau kaip likus 5 dienos iki naujo studijų semestro pradžios.

18. Prašymus dėl priėmimo tęsti studijas Universitete nagrinėja akademinio kamieninio padalinio studijų reikalų prodekanas, sprendimą studijų reikalų prodekano teikimu priima padalinio vadovas.

19. Prašymai nagrinėjami ir anksčiau studijuotos programos bei pageidaujamos studijuoti programos dalykų /modulių santykis nustatomas pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Jei anksčiau įvykdyta studijų programos dalis nuo pageidaujamos studijuoti programos atitinkamų semestrų dalykų /modulių sąrašo skiriasi bent vienu dalyku /moduliu, asmuo į pageidaujamą studijų semestrą gali būti priimtas tik tuo atveju, jei abi studijų sutarties šalys susitaria sudaryti klausytojo sutartį dėl dalykų / modulių skirtumo likvidavimo.

20. Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas asmuo, pirmenybė teikiama (prioriteto mažėjimo tvarka) pretendentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų svertinis studijų rezultatų vidurkis;
  • didesnis svertinis paskutinės išlaikytos sesijos studijų rezultatų vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

21. Akademinis kamieninis padalinys informuoja studijas Universitete norintį atnaujinti asmenį apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios.

22. Priėmus sprendimą leisti asmeniui atnaujinti studijas Universitete, yra sudaroma studijų sutartis, o priėmimas įteisinamas Rektoriaus įsakymu.

23. Klausytojo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo padalinio vadovo sprendimo priimti asmenį atnaujinti studijas priėmimo. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui.

↑ Į viršų


4. Atnaujinimo studijų finansavimo sąlygos

24. Studijas atnaujinančiam asmeniui, priimtam studijuoti į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, taikomos tos pačios studijų finansavimo sąlygos, pagal kurias valstybės nefinansuojamose vietose studijuoja visi kiti atitinkamo studijų srauto studentai.

25. Studijas atnaujinęs asmuo gali konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra, MSĮ bei Vilniaus universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkoje nustatyta tvarka.

↑ Į viršų


5. Baigiamosios nuostatos

26. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

↑ Į viršų

« grįžti