News

19 August 2019

Announcement of Rector’s Election at Vilnius University

Vilnius University Council announces a public international Rector’s election at Vilnius University. Candidates may submit their applications from the 19th of August until the 31st of October, 2019. Only candidates...

Read more

26 July 2019

First Class of MBA Entrepreneurship Graduates Received Their Diplomas

MBA Entrepreneurship Program at Vilnius University Business School is a unique program: it is the only MBA program at Vilnius University aimed at developing entrepreneurial rather than general managerial competences...

Read more

3 July 2019

Vilnius University will create tasks for the International Physics Olympiad 2020

Vilnius University (VU) has become one the hosts of the world's biggest physics event for schoolchildren. Today the Cooperation Agreement for International Physics Olympiad implementation in 18-26 of July, 2020...

Read more

1 July 2019

VU Geneticists introduced a Research concerning Lithuanian Origin in Nature Group Journal

This week an article based on research of the Lithuanian genome was published in the prestigious open-access scientific journal Scientific Reports. The article was written by scientists from the Faculty...

Read more
P A T V I R T I N T A
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2012 m. birželio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2012-10)

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas


1. Bendrosios nuostatos

1. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia sąlygas ir procedūras, pagal kurias studijuoti Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) priimami Universitete pagal universitetinių studijų programą studijavę ir ne mažiau nei pirmosios, antrosios studijų pakopų, vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą įvykdę asmenys.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (toliau MSĮ), Universiteto Studijų nuostatais bei Rekomendacijomis modulinių studijų koncepcijos įgyvendinimui.

3. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

3.1. Studijų atnaujinimas – Universitete studijavusio ir studijas nutraukusio asmens priėmimas į Universitetą tęsti studijas pagal anksčiau studijuotą ar kitą studijų programą;

3.2. Akademinė skola – tai per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita);

3.3. Dalyko / modulio skirtumas – asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, santykis. Dalykų /modulių skirtumai nėra laikomi akademinėmis skolomis.

3.4. Klausytojo sutartis – tarp Universiteto ir asmens sudarytas susitarimas, kuriuo asmeniui už nustatytą mokestį yra suteikiama teisė ir sudaromos sąlygos studijuoti atskirus studijų dalykus / modulius;

3.5. Pagrindinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro pagrindinės studijų krypties dalykai/moduliai, atitinkantys šios studijų krypties kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus, ir bendrųjų universitetinių studijų dalykai /moduliai;

3.6. Gretutinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų krypties (šakos) dalykai / moduliai, atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) dvigubam kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus;

3.7. Atitinkamo studijų srauto studentai – tam tikro akademinio padalinio, tais pačiais metais priimtų studijuoti tos pačios studijų programos ta pačia studijų forma to paties kurso, studentų srautas;

3.8. Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžtos Universiteto Studijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

4. Grįžimas į studijas po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo nėra laikomas studijų atnaujinimu.

5. Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

6. Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui.

7. Akademinių kamieninių padalinių Tarybos gali nustatyti ir papildomas studento prašymu nutrauktų studijų atnaujinimo sąlygas. Jas tvirtina Senatas.

↑ Į viršų


2. Studijų atnaujinimo atvejai ir sąlygos

8. Atnaujinti studijas pirmojoje, antrojoje studijų pakopose, vientisųjų studijų programose gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui.

9. Konkretus studijų semestras, nuo kurio leidžiama atnaujinti studijas, priklauso nuo asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, studijų dalykų / modulių santykio, nustatomo vadovaujantis Universiteto Studijų nuostatais.

10. Anksčiau studijuotos programos ir pageidaujamos studijuoti studijų programos dalykų / modulių santykis nustatomas atlikus Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkoje numatytą studijuotų dalykų / modulių įskaitymo procedūrą.

11. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

12. Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko /modulio skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų /modulių skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą.

13. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus /modulius, kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.

14. Dalyko /modulio skirtumas yra likviduotas, jei asmuo atsiskaitė už studijuotą dalyką ir galutinis įvertinimas yra 5 ir daugiau arba, jei vertinimo forma yra įskaita, – įskaityta. Dalyko / modulio skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis.

15. Studentas, studijavęs pagrindinėje studijų programoje ir gretutinėje studijų programoje ir išsibraukęs iš kurios nors vienos arba abiejų, atnaujinti studijas gali:

15.1. abiejose studijų programose (ir pagrindinėje, ir gretutinėje). Dėl gretutinių studijų programos atnaujinimo sprendžia gretutines studijas vykdančio akademinio padalinio studijų prodekanas;

15.2. tik pagrindinėje studijų programoje, pasirinkęs trūkstamus modulius, tai yra studijuoti pagrindinių studijų krypties, kitų krypčių ar bendrųjų universitetinių studijų modulius, neįgyjant dvigubo bakalauro laipsnio. Sprendimą įskaityti gretutinių studijų programos, bendrųjų universitetinių studijų arba kitų krypčių studijų modulių rezultatus priima pagrindinių studijų programą vykdančio akademinio kamieninio padalinio studijų prodekanas.

16. Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą dėl studijų atnaujinimo gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų / modulių skirtumus.

↑ Į viršų


3. Studijų atnaujinimo procedūra

17. Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia studijų programą, kurioje nori atnaujinti studijas, vykdančiam akademiniam kamieniniam padaliniui prašymą ne vėliau kaip likus 5 dienos iki naujo studijų semestro pradžios.

18. Prašymus dėl priėmimo tęsti studijas Universitete nagrinėja akademinio kamieninio padalinio studijų reikalų prodekanas, sprendimą studijų reikalų prodekano teikimu priima padalinio vadovas.

19. Prašymai nagrinėjami ir anksčiau studijuotos programos bei pageidaujamos studijuoti programos dalykų /modulių santykis nustatomas pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarką. Jei anksčiau įvykdyta studijų programos dalis nuo pageidaujamos studijuoti programos atitinkamų semestrų dalykų /modulių sąrašo skiriasi bent vienu dalyku /moduliu, asmuo į pageidaujamą studijų semestrą gali būti priimtas tik tuo atveju, jei abi studijų sutarties šalys susitaria sudaryti klausytojo sutartį dėl dalykų / modulių skirtumo likvidavimo.

20. Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas asmuo, pirmenybė teikiama (prioriteto mažėjimo tvarka) pretendentui, kurio:

  • didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų svertinis studijų rezultatų vidurkis;
  • didesnis svertinis paskutinės išlaikytos sesijos studijų rezultatų vidurkis;
  • prašymo atnaujinti studijas padavimo data yra ankstesnė.

21. Akademinis kamieninis padalinys informuoja studijas Universitete norintį atnaujinti asmenį apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios.

22. Priėmus sprendimą leisti asmeniui atnaujinti studijas Universitete, yra sudaroma studijų sutartis, o priėmimas įteisinamas Rektoriaus įsakymu.

23. Klausytojo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo padalinio vadovo sprendimo priimti asmenį atnaujinti studijas priėmimo. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui.

↑ Į viršų


4. Atnaujinimo studijų finansavimo sąlygos

24. Studijas atnaujinančiam asmeniui, priimtam studijuoti į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, taikomos tos pačios studijų finansavimo sąlygos, pagal kurias valstybės nefinansuojamose vietose studijuoja visi kiti atitinkamo studijų srauto studentai.

25. Studijas atnaujinęs asmuo gali konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos, jei tokia yra, MSĮ bei Vilniaus universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkoje nustatyta tvarka.

↑ Į viršų


5. Baigiamosios nuostatos

26. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.

↑ Į viršų

« grįžti

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information