Paskaitų ir seminarų ciklas mokytojams profesinės šventės proga

Renginys Trumpa anotacija Seminaro/paskaitos data ir trukmė Lektorius Registruotis
Informatikos bendrojo ugdymo programa: pradinis ugdymas

Seminare aptarsime informatikos integravimo metodus pradinio ugdymo pamokose.

Spalio 26 d. 9:00 val. Trukmė - 2 val. Valentina Dagienė, Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Nuotolinio ir mišriojo mokymosi ypatumai. Pasidalijimas gerąja patirtimi

Seminaro dalyviai susipažins su nuotolinio ir mišriojo mokymo ypatumais, mokytojų ir mokinių darbo karantino metu apklausos rezultatais, mokinių ir mokytojų lūkesčiais ir abejonėmis.

Spalio 26 d. 10:00 val. Trukmė - 2 val. Eglė Jasutė, Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Paskaita-diskusija: Ką kalba sako apie mus? Daugiaveidis Vaižgantas: klasiko korespondencija

Paskaitą sudaro dvi dalys po 45 min., po kiekvienos dalies 15 min. skirta diskusijai.

Paskaitoje - diskusijoje bus kalbama apie kalbos ir visuomenės santykius, apie tai, kas lemia mūsų kalbinius pasirinkimus. Bus pristatomi naujausi sociolingvistiniai VU tyrėjų projektai, kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų tyrimai Lietuvos miestuose ir lietuvių diasporoje.

Paskaitos objektas – Juozo Tumo-Vaižganto korespondencija. Paskaitoje bus trumpai pristatytas visas Tumo epistolikos korpusas: kas saugoma archyvuose, iš kokių dalių šis korpusas susideda, ką skirtingais gyvenimo etapais rašytojui reiškė laiškų rašymas, kokį Tumo santykį su aplinka ir savimi atskleidžia korespondencija. Detaliau bus aptartas Tumo susirašinėjimas su dukterėčių šeimomis, kur atsiskleidžia bene plačiausias Tumo vaidmenų spektras: nuo Lietuvos kultūrinio gyvenimo analitiko, savo padėtį apmąstančio rašytojo, iki dėdės, besirūpinančio vaikų auklėjimu ir sveikata. Paskaitos metu bus galimybė pamatyti skirtingų laikotarpių Tumo autografų pavyzdžių.

Spalio 26 d. 11:00 val. Trukmė - 1,5 val. Meilutė Ramonienė, Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto direktorė, profesorė; Jurgita Raškevičiūtė-Andriukonienė, Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto asistentė, daktarė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Informatikos bendrojo ugdymo programa: pagrindinis ugdymas

Seminaras skirtas pagrindinės mokyklos informatikos mokytojams, aptarsime atnaujintos bendrojo ugdymo programos siekius ir ugdomas kompetencijas.

Spalio 26 d. 12:00 val. Trukmė - 2 val. Valentina Dagienė, Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Tėvų įsitraukimas į vaikų mokymą(si) karantino dėl Covid-19 pandemijos metu

Seminare bus pristatomi projekto "Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ kokybinio tyrimo rezultatai, aptariama ne tik su kokiais bendravimo sunkumais susidūrė mokytojai ir tėvai, bet ir kokios atsivėrė mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybės.

Spalio 26 d. 13:00 val. Trukmė - 1,5 val. Irena Stonkuvienė, Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Filosofinis konsultavimas

Filosofinis konsultavimas – tai dvidešimtojo amžiaus devintajame dešimtmetyje vokiečių filosofo Gerdo B. Achenbacho inicijuota ir šiuo metu pasaulyje sparčiai populiarėjanti filosofijos kryptis, įtikinamai paneigianti paplitusį požiūrį, esą filosofija yra mažai ką bendra su konkrečiu gyvenimu turinti akademinė disciplina. Pagrindine filosofavimo forma čia tampa asmeninis pokalbis su konkrečiu žmogumi. Šio pokalbio metu, pasitelkiant per daugelį šimtmečių sukauptą filosofinį paveldą, siekiama padėti žmogui atrasti bei įtvirtinti prasminius nuosavo gyvenimo orientyrus.

Spalio 26 d. 15:00 val. Trukmė - 1,5 val. Tomas Sodeika, Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto profesorius
Registracija į šį renginį yra baigta.
Fizikos dėsniai ir gyvos sistemos

Kartais gali atrodyti, kad fizikos dėsniai nustoja galioti gyvose sistemose. Ar taip tikrai yra? Kuo fizikos požiūriu pasižymi gyvos sistemos? Seminaro tikslas – suteikti mokytojams įžvalgų, kurios padėtų diskusijose su mokiniais apie gamtos mokslus, jų tarpusavio skirtumus ir tarpdalykiškumą.

Spalio 26 d. 15:00 val. Trukmė - 2 val. Olga Rancova, Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto docentė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Bebras – informatinio mąstymo ugdymo modelis (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams)

Seminare apžvelgsime, kas slypi už konkurso „Bebras“ uždavinių, kokiais metodais galime ugdyti informatinį mąstymą, kaip reikėtų skatinti vaikus mąstyti ir kaip tai siejasi su PISA tyrimais.

Spalio 26 d. 16:00 val. Trukmė - 2 val. Valentina Dagienė, Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Daugyba

Mokykliniame matematikos kurse daugybė taisyklių, susijusių su daugyba: kartais reikia galvoti apie skolas, kartais apie kartotinę sudėtį, kartais apie kablelio perkėlimą, o šaknų daugybos taisykles dažniausiai tiesiog liepiame įsidėmėti. Nenuostabu, kad moksleiviai painiojasi ir klysta. Seminaro metu pamėginsime suprasti, kaip visos šios daugybos tarpusavyje susijusios.

Spalio 27 d. 10:00 val. Trukmė - 2 val. Vytautas Miežys, Matematikos ir informatikos fakulteto Taikomosios matematikos instituto doktorantas
Skaitytojo ugdymo pradinėse klasėse strategijos

Seminare siūloma apžvelgti skaitytojo ugdymo idėjas iš pradinių klasių mokytojo perspektyvos: išskirti skaitytojo ugdymo strategijas, aptarti jų teorinius pagrindus ir praktines taikymo galimybes, užduočių ir veiklų įvairovę. Remiantis šios srities tyrimų rezultatais ir mokytojų patirtimis bus diskutuojama apie skaitytojo ugdymo strategijų ir konkrečių veiklų privalumus ir ribotumus.

Spalio 27 d. 10:00 val. Trukmė - 2 val. Vaiva Schoroškienė, Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Teksto kūrimo principai

Paskaitos-seminaro adresatai – anglų kalbos mokytojai, kuriems tenka mokyti rašyti rašinius.

Paskaitoje-seminare aptariama rašinio struktūra, minčių plėtojimo būdai, tekstų pobūdis ir registras. Mėginama atsakyti į klausimus, susijusius su (ne)galimybe jungti skirtingo pobūdžio tekstus į vieną, kodėl mokykliniuose rašiniuose nerašome vieno sakinio pastraipomis ir kaip laisvai plėtojant mintį nenukrypti nuo struktūros.

Spalio 27 d. 11:00 val. Trukmė - 1,5 val. Inesa Šeškauskienė, Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto profesorė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Žmogaus kaulų neorganinė dalis ir 10 mėnesių stažuotė Japonijoje 2019 metais

Mūsų mokslinėje grupėje yra sintetinami įvairūs kalcio fosfatai, kurie naudojami kaulų pakaitalais ir implantais medicinoje. Sintetinio kaulo biosuderinamumas labai priklauso nuo įvairių faktorių. Ši tema buvo vystoma ir 2019 m. Japonijoje 10 mėnesių mokslinėje stažuotėje.

Spalio 28 d. 10:00 val. Trukmė - 1,5 val. Aivaras Kareiva, Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius, profesorius
Laiko ir gamtos detektyvai. Dviejų dalių mokymo programa pradinio ugdymo mokytojams

„Laiko detektyvai“. Susipažinsime, kaip pradinių klasių mokiniai tampa laiko detektyvais, istorinio tyrinėjimo meistrais, gebančiais iš skirtingų detalių nustatyti istorinių laikotarpių požymius, suprasti įvairius praeities kontekstus.
„Gamtos detektyvai“ – tikri gamtos žinovai, gebantys rasti požymius ir galintys tiriamus gamtos objektus sugrupuoti, suklasifikuoti, palyginti.

Spalio 29 d. 11:00 val. Trukmė - 4 val. Aušra Žemgulienė, Rita Makarskaitė – Petkevičienė, Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentės
Registracija į šį renginį yra baigta.
Lietuviško lazerio profesija

Kuo užsiima lietuviškas lazeris? Ką jis veikia pažangiausiose pasaulio laboratorijose, mokslo centruose ar aukštųjų technologijų įmonėse? Lietuviški lazeriai jau senokai užaugo ir pasirinko savo profesiją. Kokia ji yra, mes ir pabandysime paanalizuoti seminare.

Spalio 29 d. 15:00 val. Trukmė - 2 val. Domas Paipulas, Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro docentas
Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas įvairių mokymosi galimybių ir poreikių turintiems mokiniams

Seminaro dalyviai susipažins su pagrindiniais ugdymosi aplinkos, palankios visiems mokiniams, požymiais, jos organizavimu; bus aptartos sąsajos tarp ugdymo tikslo, gebėjimų vertinimo ir mokinio mokymosi būdo.

Spalio 30 d. 11:00 val. Trukmė - 2 val. Violeta Gevorgianienė, Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė
Registracija į šį renginį yra baigta.
Kiek sena lietuvių kalba? Kalbos istorijos mokslas šiandien

Paskaitoje bus mėginama pasvarstyti, kiek teisingas yra visuomenėje paplitęs įsitikinimas apie lietuvių kalbos senumą, pristatomos naujausios mokslo žinios apie baltų kalbų kilmę, pasakojama, kaip pastaraisiais dešimtmečiais sėkmingai vykdomas skirtingų mokslų – kalbotyros, archeologijos ir genetikos – bendradarbiavimas padeda spręsti sudėtingus kalbos kilmės, indoeuropiečių protėvynės lokalizavimo ir pan. klausimus.

Spalio 30 d. 15:00 val. Trukmė - 1,5 val. Vytautas Rinkevičius, Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto docentas, daktaras
Širdies regeneracija: nuo žuvies iki žmogaus

Žmonėse pažeidus širdies raumenį dėl, pavyzdžiui, miokardo infarkto, susidaro ir išlieka randas. Tuo tarpu kai kurie žemesnieji stuburiniai įskaitant mūsų tyrinėjamą Danio rerio sugeba pilnai atstatyti pažeistą širdies raumenį. Aptarsime kas žinoma apie širdies regeneraciją ir kodėl nedidelė akvariuminė žuvelė yra tinkamas modelis jai studijuoti.

Spalio 30 d. 16:00 val. Trukmė - 2 val. Darius Balčiūnas, Temple University, Filadelfija, JAV bei VU Gyvybės mokslų centro profesorius
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku