Asmenims, turintiems negalią

Vienas iš pagrindinių Vilniaus universiteto tikslų – telkti Universiteto akademinę bendruomenę. Vilniaus universitetas yra atviras negaliai ir deda pastangas kurti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems.

Džiaugiamės, kad studentai, turintys negalią, vis dažniau yra pasiryžę siekti mokslo aukštumų Vilniaus universitete. Siekiame sudaryti lygiavertes studijų sąlygas visiems aukštojo mokslo siekiantiems studentams. Reikia pastebėti, kad kiekvienais metais gerėja Universiteto fizinės aplinkos prieinamumas, galimybė naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis studentams, turintiems judėjimo, regos ar klausos sutrikimų. Studentai, turintys negalią, taip pat gali naudotis lankstesnėmis studijų galimybėmis, o prireikus – pasikonsultuoti rūpimais klausimais su šią sritį išmanančiais specialistais.

Būsimi ar esami Vilniaus universiteto studentai, turintys negalią, kviečiami kreiptis stojimo ir studijų, praktikos atlikimo ir kitais klausimais. Studentams yra teikiama finansinė pagalba, organizuojami studijų proceso pritaikymo pagal specialiuosius poreikius darbai. Universitetas mielai pasiruošęs padėti kilus bet kokiems sunkumams ar problemoms studijų proceso metu.

Kviečiame negalią turinčius studentus aktyviai reikšti savo poreikius dėl studijų sąlygų sudarymo, nes dialogo būdu galėsime efektyviausiai užtikrinti specialiųjų poreikių atliepimą ir skatinti orų bei nepriklausomą dalyvavimą akademiniame gyvenime.

 

Finansinės pagalbos priemonės

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti šias finansinės pagalbos priemones:

 1. Finansinės pagalbos išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu 56 EUR).
 2. Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 121,6 EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.
 3. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 152 EUR dydžio išmoka.
 4. Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 EUR) dydžio išmoka.
 5. Erasmus+ papildomą paramą specialiųjų poreikių turintiems studentams, dalyvaujantiems mobilumo veiklose. Daugiau informacijos.
 6. Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
 7. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.
 8. Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45% arba mažesnį darbingumo lygį.

Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
4. Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti 121,60 EUR skiriama studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios, Vilniaus universiteto Studijų direkcijai asmeniškai arba elektroniniu paštu turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Prašymas  tikslinei išmokai gauti teikiamas Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje prisijungus elektroniniu būdu. Rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų direkcijai turėtų būti pateikta kuo skubiau. Daugiau informacijos apie tikslines išmokas rasite: www.studijuoktobulek.lt.

Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti 121,60 EUR mažesnę studijų įmoką. Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Studijų proceso pritaikymas

Vilniaus universitete stengiamasi sudaryti studentams turintiems negalią kuo palankesnes sąlygas studijuoti, užtikrinant palankią psichologinę atmosferą. Dėl šios priežasties skatiname studentus aktyviau kreiptis į dėstytojus, kontaktinius asmenis padaliniuose ir Studijų direkciją, bei išsakyti savo poreikius.

Vilniaus universiteto Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje numatyta, kad vertinant studijuojančiųjų, turinčių specialiųjų poreikių (turinčių regos, klausos, judėjimo ar kt. negalią), studijų pasiekimus, taikomos lanksčios pasiekimų vertinimo formos, prisiderinama prie šių asmenų galimybių (pvz., padidinant egzaminų užduočių šriftą, pailginant studijų pasiekimų vertinimui skirtą laiką, pritaikant studijų pasiekimų vertinimui fizinę aplinką – užtikrinant gerą egzamino (įskaitos) vietos apšvietimą, egzamino vietos pasiekiamumą ir kt.). Akademinio kamieninio padalinio administracija iki pirmojo auditorinio užsiėmimo (paskaitos, seminaro ar kt.) informuoja dalyko (modulio) dėstytoją (egzaminų komisiją, egzaminuotojus – iki egzamino (įskaitos) pradžios) apie studijuojančiuosius su specialiaisiais poreikiais, suteikia studijų pasiekimų vertinimui pagal tokio Studijuojančiojo galimybes reikalingas priemones, užtikrina galutinio studijų pasiekimų vertinimo vietos pritaikymą.

Padalinių pritaikymas ir kompensacinės technikos priemonės

Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims. Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros pritaikymai pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties universiteto planinius darbus. Šiuo metu yra rengiamas detalus universiteto padalinių fizinės aplinkos pritaikymo įvertinimas ir analizė.

Šiuo metu labiausiai pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenims yra renovuoti Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Jungtinis gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi Teisės, Fizikos, Ekonomikos ir Komunikacijos fakultetai. Matematikos ir informatikos fakultetas judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas nėra, tačiau jo padalinyje (Didlaukio g. 47) yra trys auditorijos, kuriose galima transliuoti teorines paskaitas, sudarant galimybę paskaitas stebėti internetu.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras prieinamas judėjimo negalią turintiems asmenims. Universiteto centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai (į Centrinius rūmus galima patekti laiptų kopikliu).

Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

Dėl detalios informacijos apie fizinės aplinkos prieinamumą, galite kreiptis į kontaktinius asmenis universiteto padaliniuose.

Chemijos fakultetas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

Ekonomikos fakultetas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Klaviatūra silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


3 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Filologijos fakultetas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.


3 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Filosofijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

Fizikos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Klaviatūra silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

Gamtos mokslų fakultetas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Istorijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Kauno humanitarinis fakultetas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Komunikacijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Matematikos ir informatikos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.


Nešiojamas 40 langelių elektroninis Brailio įtaisas ESY40 su integruota Brailio klaviatūra.


Skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema BELLMAN AUDIO DOMINO PRO, su galimybe transliuoti garsą keliems klausytojams iš karto.


Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.


Programinė įranga EasyConverter, konvertuojanti teksto dokumentus į alternatyvius formatus, su lietuvių k. sinteztoriumi WintalkerVoice.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


6 specializuoti reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


11 pristumiamų reguliuojamo aukščio ir kampo stalų.


8 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Medicinos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

Orientalistikos centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

Religijos studijų ir tyrimų centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Teisės fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Užsienio kalbų institutas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Studijų direkcija

Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.


Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija YACK N912, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.


Skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema BELLMAN AUDIO DOMINO PRO, su galimybe transliuoti garsą keliems klausytojams iš karto.

Centrinių rūmų pastatas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija YACK N912, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

Centrinių rūmų biblioteka

2 Stacionarios elektroninės vaizdo didinimo priemonės TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojančios padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.


Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.


Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.


2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.


2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.


Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.


Nešiojamas 40 langelių elektroninis Brailio įtaisas ESY40 su integruota Brailio klaviatūra.


Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.


Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.


4 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.


Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

Informacinių technologijų taikymo centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.


Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.


Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.

Paslaugos studentams

Psichologo konsultacijos

Studijų procese ar kasdieniame gyvenime susidūrus su problemomis, kai reikalinga specialisto konsultacija ar tiesiog žmogus kuris išklausys ir patars, kviečiame registruotis Psichologinių konsultacijų ir mokymo centro konsultantų konsultacijoms.

Bendrabučiai

Studentams su judėjimo negalia Saulėtekio al. 12 yra įrengti du triviečiai ir vienas dvivietis kambarys. Į bendrabutį įrengtas atskiras platus įėjimas su specialia rampa, kambariai ir sanitarinis mazgas taip pat pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. 

Kontaktai

Dėl finansinės paramos:

Jurgita Alonderytė-Venckienė

Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., Vilnius
Tel. (8 5) 219 3235
El. p. 
Darbo laikas:
I-V 8:30 - 12:30 val.

 

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė

Indrė Širvinskaitė

Universiteto g. 3, kab. 108-109, Vilnius
Tel. (8 5) 219 3161
Mob. 8 672 16 026
El. p.
Darbo laikas:
I-III 7.30 - 16.30
IV 7.30 - 14.30 
 
Neįgaliųjų reikalų koordinatorė

Rūta Ruolytė-Verschoore

Universiteto g. 3, kab. 108-109, Vilnius
Tel. (8 5) 219 3161
El. p.
Darbo laikas:
I-II 7.30 - 16.30
III 7.30 – 11.00

 

Kontaktiniai asmenys Vilniaus universiteto padaliniuose:

Chemijos fakultetas

Dr. Aleksandra Prichodko
Studijų koordinatorė
 
Naugarduko g. 24, 221 kab.
Tel. (8 5) 219 3105
El. p.

Ekonomikos fakultetas

Daiva Budrienė 
Vyresnioji specialistė
 
Saulėtekio 9, II r., 202 kab.
Tel. (8 5) 219 3231 
El. p. 

Filologijos fakultetas

Giedrė Matkėnienė
Vyresnioji specialistė
 
Universiteto g. 5, 203 kab.
Tel. (8 5) 268 7203
El. p.

Filosofijos fakultetas

Jolanta Zenkevič
Akademinė konsultantė
 
Universiteto g. 9/1, 108 kab.
Tel. (8 5) 268 7191
El. p. 

Fizikos fakultetas

Lina Petniūnaitė
Studijų koordinatorė
 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 203 kab.
Tel. (8 5) 236 6000
El. p. 

Gamtos mokslų fakultetas

Doc. dr. Regina Prapiestienė
Prodekanė
 
P - T M. K. Čiurlionio g. 21/27, 212 kab.
K - Pn Saulėtekio al. 7, C143 kab.

Tel. (8 5) 239 8202, 239 8201
El. p. 

Istorijos fakultetas

Janina Leonienė
Vyriausioji specialistė
 
Universiteto g. 7,  215 kab.
Tel. (8 5) 268 7290
El. p.

Kauno humanitarinis fakultetas

Jolita Malinauskienė
Studijų skyriaus vedėja
 
Muitinės 8, Kaunas, 1.1.01 kab.
Tel. (8 37) 42 25 23,  (8 37) 20 15 01
El. p.

Komunikacijos fakultetas

Renata Sidorenkienė
Studijų koordinatorė
 
Maironio g. 7, 1 kab.
Tel. (8 5) 219 3042
El. p.

Lyčių studijų centras

Laima Statulevičienė
Administratorė
 
Didlaukio g. 47, 203 kab.
Tel. +370 614 63950
El. p.

Matematikos ir informatikos fakultetas

Linas Būtėnas
Prodekanas
 
Naugarduko g. 24, 112 kab.
Tel. (8 5) 219 3051
El. p.  

Medicinos fakultetas

Inga Kovienė
Vyresnioji specialistė
 
Čiurlionio g. 21/27, 310 kab.
Tel. (8 5) 268 6984
El. p.

Orientalistikos fakultetas

Monika Jankauskaitė
Vyriausioji specialistė
 
Universiteto g. 5
Tel. (8 5) 268 7256
El. p.

Religijos studijų ir tyrimų centras

Kristina Rinkevičienė
Administratorė
 
Universiteto 9/1, 105 kab.
Tel. (8 5) 268 7189
El. p.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Ieva Giedraitytė
Studijų skyriaus vedėja
 
Vokiečių g. 10, 201 kab.
Tel. (8 5) 251 4140
El. p.

Teisės fakultetas

Živilė Bundonytė
Vyriausioji specialistė
 
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab.
Tel. (8 5) 236 6179
El. p.

Užsienio kalbų institutas

Rita Vickienė
Direktoriaus pavaduotoja, studijų koordinatorė
 
Universiteto g. 5
Tel. (8 5) 268 7264
El. p.
 

Verslo mokykla

Angelė Balčienė
 
Saulėtekio al. 22
Tel. (8 5) 236 6886
El. p.