Meno vadyba

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR; 2300 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Meno vadyba konkurso tvarka priimami:

 1. verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų); komunikacijos krypties, regiono kultūros studijų krypties, etnologijos ir folkloristikos krypties, menotyros krypties, paveldo studijų krypties, istorijos krypties, filosofijos krypties, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros krypties, dailės krypties, dizaino krypties bakalaurai (pagrindinių ir gretutinių studijų);
 2. kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 15 kreditų iš rinkodaros ir / ar vadybos dalykų bei pateikę „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)";
 3. kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Kultūros vadybos“ arba „Vadybos ir verslo administravimo“ papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukščiausios kvalifikacijos meno vadybos specialistus, gebančius kūrybiškai ir savarankiškai valdyti meno organizacijas, inicijuoti ir vykdyti meno ir verslo sanglaudos projektus, derinti savo veikloje meno vadybos ir rinkodaros principus, identifikuoti kultūros ir meno organizacijų vadybos ir rinkodaros problemas ir pasiūlyti jų sprendimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba:

 • identifikuoti ir suprasti meno objektų (šiuolaikinių kūrinių,  renginių, etc.) kaip perkamų / parduodamų  (kultūros) produktų funkcionavimo mechanizmą lokalioje ir globalioje rinkoje; analizuoti meno industrijų sąveiką su globalios visuomenės raidos tendencijomis;
 • vadybos teorijų principus pritaikyti meno organizacijų veikloje; valdyti turimus ir pritraukti organizacijos veiklai reikalingus finansinius, žmogiškuosius ir kt. išteklius;
 • analizuoti meno organizacijų veiklos modelius, jų strategijas, tobulinti meno organizacijų veiklą;
 • organizuoti ir įgyvendinti lokalius ir tarptautinei visuomenei aktualius meno objektų ir meno objektų sklaidos projektus;
 • tinkamai parinkti ir taikyti rinkotyros metodus, analizuojant ir apibendrinant duomenis apie tikslinių auditorijų poreikius ir preferencijas;
 • taikyti socialinių mokslų srities  (plg. žmogiškųjų išteklių, projektų vadybos, rinkodaros, etc.) tyrimų metodus identifikuojant, vertinant ir sprendžiant meno organizacijų veiklos, vykdomų kūrybinių iniciatyvų vadybos ir rinkodaros problemas;
 • imtis iniciatyvų, planuoti, koordinuoti veiklą, priimti sprendimus ir savarankiškai spręsti sudėtingas, naujoje/ nepažįstamoje (pvz., tarpkultūrinėje) aplinkoje kylančias problemas, atsižvelgdamas į visuomenės raidos tendencijas, nacionalinio ir tarptautinio kontekstų ypatumus ir vertybines normas, ir kt.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti meno organizacijų vadovu, vadybininku ir rinkodarininku, meno projektų vadovu ir rinkodarininku, meno renginių organizatoriumi ir rinkodarininku, menininkų agentu, menininkų ir meno bei verslo organizacijų tarpininku.