Priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas 2018 m.

Priėmimas į Vilniaus universiteto bakalauro ir vientisąsias studijas vyksta Pagrindinio priėmimo metu bei Tiesioginio priėmimo metu.

 

priemimschem

 

Pagrindinis priėmimas

 

140616 MF diplomai 016

 

Pagrindinis priėmimas yra vykdomas LAMA BPO sistemoje, per tris priėmimo į bakalauro ir vientisąsias studijas etapus. Pasibaigus šiems etapams, Vilniaus universitete yra vykdomas papildomas ketvirtasis priėmimo į bakalauro ir vientisąsias studijas etapas. 

 

 

 

Priėmimo žingsniai:

1. Prašymo studijuoti pateikimas

Prašymai studijuoti bakalauro ir vientisosiose studijose pagrindinio priėmimo metu yra teikiami per LAMA BPO sistemą, adresu www.lamabpo.lt. Pirmojo etapo prašymų teikimas vyks nuo 2018 m. birželio 1 d. iki liepos 26 d. 12 val. Pateiktą prašymą sistemoje stojantieji gali koreguoti neribotą skaičių kartų, visuomet galios paskutinė išsaugota prašymo versija. Svarbu galutinį prašymo variantą pateikti iki liepos 26 d. 12 val.

2. Stojamieji egzaminai ir/ar motyvacijos vertinimas

Stojant į Vilniaus universitete vykdomas bakalauro ir vientisųjų studijų programas, planuojama vykdyti motyvacijos vertinimą tik stojantiesiems į ugdymo mokslų krypties studijų programas. Platesnė informacija apie motyvacinių egzaminų vykdymą bus skelbiama balandžio mėn. pabaigoje.

3. Kvietimai studijuoti

I priėmimo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 26 d. iki 12 val. Kvietimą studijuoti stojantieji galės matyti prisijungę prie LAMA BPO sistemos, asmeninės paskyros, taip pat bus siunčiamas ir el. laiškas su kvietimu studijuoti. Stojantysis gauna kvietimą studijuoti tik vienoje iš įrašytų studijų programų, todėl ypač svarbu atsižvelgti į prašyme nurodytas studijų programas, jų finansavimo pobūdį.

4. Registracijos mokesčio mokėjimas

Stojantieji, gavę kvietimą studijuoti, prieš sudarant studijų sutartį turi sumokėti Registracijos mokestį. Registracijos mokestis yra vienkartinis. Registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ / SEB banką
Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB / SEB bankas
Banko kodas 73000 / 70440
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314 / LT49 7044 0600 0793 7502
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 40 Eur

Atleidimas nuo registracijos mokesčio

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

  1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
  3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.) arba atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu

5. Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

  • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
  • Atvykstant į padalinį, kuriame vykdoma studijų programa, į kurią stojantysis gavo kvietimą studijuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Studijų sutarčių sudarymo terminai

  • Internetu nuo 2018 m. liepos 27 d. iki liepos 31 d. 17 val.;
  • Atvykstant nuo 2018 m. liepos 27 d. iki liepos 31 d. 17 val. (išskyrus liepos 28 ir 29 d.).

Dokumentai

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais studijų sutarties sudarymo metu.

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

6. Įmoka už studijas

Asmenys, įstoję į valstybės nefinansuojamas vietas, iki 2018 m. rugsėjo 30 d. turi sumokėti įmoką už studijas. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.

 

Aktuali informacija:

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus.

Stojant į valstybės finansuojamą vietą

Egzaminai Koeficientas
Pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas 0,4
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas) 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Privaloma būti išlaikius:

  • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų/prancūzų/vokiečių) mokėjimą įrodantį egzaminą. Egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
  • matematikos brandos egzaminą. Stojant į humanitarinių mokslų studijų programas, egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau 16%, stojant į kitų krypčių studijų programas, egzaminas turi būti išlaikytas ne mažiau nei 25%.

Stojančiųjų į valstybės finansuojamą vietą konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4 balai!

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų. Dėl šių priežasčių rekomenduojame nepriimti sprendimų remiantis šiais balais ir pirmuoju prioritetu nurodyti tą studijų programą, kurią studijuoti tikrai norite.

2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.

Prašymų formos ir teisės aktai

Prašymų formos

Bendras prašymas VU priėmimo komisijos pirmininkui

Prašymas dėl studijų sutarties nutraukimo

Prašymas dėl stojamosios studijų įmokos grąžinimo

Prašymas dėl registracijos mokesčio grąžinimo

Prašymas dėl atleidimo nuo stojamosios studijų įmokos ar registracijos mokesčio

Teisės aktai

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymas

Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos