Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) ir profesines pedagogines studijas 2018 m.

Vilniaus universiteto priėmimas

2018 m. sausio 3 d. prasidės prašymų studijuoti teikimas į 2017-2018 mokslo metų pavasario semestrą. Šio priėmimo metu bus galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Prašymų teikimas vyksta iki sausio 30 d. 13 val. per  VU Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (sutr. VU ISAS)

Priėmimo į pavasario semestrą laikotarpiu galima pretenduoti ne į visas Vilniaus universitete vykdomas magistrantūros studijų programas. pdfMagistrantūros studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas į pavasario semestą.

Pildydamas prašymą stojantysis savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir diplomo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

Kviečiame susipažinti su priėmimo terminais

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš bakalauro ar vietisųjų studijų metu įgytų rezultatų ir pažymių, laipsnio nesuteikiančių studijų pažymėjimų, taip pat iš kitų dokumentų, kuriais remiantis stojančiajam galima suteikti papildomų balų. Apskaičiuojant konkursinį balą yra atsižvelgiama į tam tikrų išklausytų dalykų rezultatus, bendrą diplomo priedėlyje esančių pažymių vidurkį, baigiamojo darbo ir/ar baigiamojo egzamino rezultatus. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai, tai nurodyta 2017 m. priėmimo konkursinio balo sandaros lentelėje.

Kai kurių dalykų pavadinimai, dėstomi Vilniaus universitete ar kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, skiriasi, todėl vadovaujantis Studijų programų dalykų įskaitymo sąrašu, į konkursinio balo sandarą gali būti įskaitomi ir kiti galimi dalykų pavadinimai.

Stojantysis kviečiamas studijuoti tą studijų programą, kuri nurodyta aukštesniu prioritetu (prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Stojančiojo kvietimas studijuoti priklauso nuo stojančiojo prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir konkursinės eilės į studijų programą. Pakviestaisiais studijuoti laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą.

Padalinių kontaktiniai asmenys papildomiems klausimams

(dėl galimybės dalyvauti konkurse, konkursinio balo skaičiavimo ar studijų programos turinio dalykų).

 

Papildomi balai

Papildomi balai gali būti pridedami prie konkursinio balo už stojančiojo turimus pripažintus profesinius sertifikatus, pranešimus mokslinėse konferencijose, mokslinių straipsnių rašymą, tam tikrų dalykų išklausymą. Skiriami papildomi balai yra nurodyti Pažymos dėl papildomų balų gavimo aprašyme (pažyma dėl papildomų balų gavimo Nr. 3).

Atkreipiame dėmesį, kad stojantieji, priklausomai nuo dominančios studijų programos, priėmimo metu gali būti paprašyti pasirūpinti ir kitomis pažymomis:

1. Pažyma apie baigtą studijų kryptį (Nr. 1)

2. Pažyma apie į konkursinį balą įskaitomus dalykus (Nr.2)

3. Pažyma dėl papildomų balų gavimo (Nr.3)

4. Pažyma apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)

5. Pažyma, patvirtinanti mokėjimą už mokslą asmenims, baigusiems antrosios pakopos studijas 

Padalinių atstovai, atsakingi už pažymų suvedimą stojantiesiems į II pakopos (magistrantūros) studijas 2017 metais.

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai Vilniaus universitete yra organizuojami stojant į dalį antrosios pakopos (magistrantūros) ir profesinių pedagoginių studijų programų. Stojamųjų egzaminų programos ir reikalavimai tvirtinami bei viešinami Universiteto padalinių (fakultetų) internetiniuose tinklalapiuose ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo. Stojančiajam, į pageidavimų sąrašą įtraukus studijų programą, kurioje yra numatytas stojamasis egzaminas ar motyvacijos vertinimas, registracija į jį vykdoma automatiškai. Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

Kviečiame susipažinti su stojamųjų egzaminų tvarkaraščiu.

Stojamoji studijų įmoka ir registracijos mokestis

Stojamoji studijų įmoka turi būti mokama užsiregistravus VU Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje ir pateikiant prašymą dalyvauti priėmimo konkurse į antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas. Tik po įmokos sumokėjimo ir įskaitymo stojantieji galės sėkmingai prisijungti prie Internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos ir teikti prašymą studijuoti.

Stojamąją  įmoką  už  stojantįjį  gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai  nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

 pdfInformacija apie stojamosios studijų įmokos mokėjimą

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas antrosios pakopos ar laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas iki studijų sutarties sudarymo.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
Įmokos suma skaičiais (įstojusiems į antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijas) 30 Eur

Registracijos mokestį  už  Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali  sumokėti  ir  kitas  fizinis  ar  juridinis  asmuo,  tačiau  būtina teisingai   nurodyti   mokėjimo  duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

  1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
  3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. VU ISAS).

Dokumentų registracija

Stojantieji, dokumentus registravę internetu (savarankiškai suvedę diplomo ir jo priedėlio duomenis į ISAS) arba turintys papildomų dokumentų, turi atvykti į privalomą dokumentų registraciją, kuri vyks nuo sausio 3 d. 10:00 val. iki sausio 30 d. 13:00 val. tame Vilniaus universiteto padalinyje, kuriame vykdoma studijų programa, stojančiojo pageidavimų sąraše nurodyta pirmuoju numeriu.

Stojantiesiems, kurių diplomo ir jo priedėlio duomenys buvo perkelti į sistemą ir kurie neturi papildomų dokumentų, atvykti nereikia. Tuo atveju, jeigu stojantysis negali asmeniškai atvykti į dokumentų registravimą, vietoje jo gali dokumentus registruoti notarine tvarka įgaliotas asmuo.

Į dokumentų registravimą atvykęs stojantysis arba notarine tvarka įgaliotas asmuo turi pateikti priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Informacija išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Išsilavinimo pripažinimas ir pažymių pervedimas (konvertavimas)

Stojantieji, baigę studijas užsienio šalies aukštojo mokslo institucijoje ir stojantys į antrosios pakopos studijų programas, nuo sausio 3 d. 10:00 val. iki sausio 25 d. 12:00 val. turi užsiregistruoti Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (toliau – ISAS) ir skiltyje PRIEDAI prisegti šiuos dokumentus:

– pasą arba asmens tapatybės kortelę,
– diplomą,
– diplomo priedėlį (priedą),
– diplomo ir jo priedėlio (priedo) vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.


Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir pavarde, būtina Priėmimo komisijai el. paštu atsiųsti dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ar pavardės keitimą.

Stojantieji taip pat turi suvesti visą reikalingą informaciją iš savo diplomo ir jo priedėlio (priedo) į ISAS sistemos skiltį DIPLOMAS. Dalykų pavadinimus reikia suvesti lietuvių kalba pagal vertėjo patvirtintą vertimą, o pažymiai bei kreditai – iš užsienyje įgyto išsilavinimą liudijančio dokumento. Vilniaus universiteto priėmimo darbuotojas per 5 darbo dienas patikrins stojančiojo suvestą informaciją, atliks pažymių pervedimą ir patvirtins tai ISAS sistemoje. Po to stojantysis galės peržiūrėti pervestus pažymius, tačiau jau nebegalės jų koreguoti.

Užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose išsilavinimą įgijusiems stojantiesiems būtina atvykti į dokumentų registravimą asmeniškai ir pateikti aukščiau minėtų dokumentų originalus. Dokumentų registravimas vyks  nuo sausio 3 d. 10:00 val. iki sausio 30 d. 13:00 val. tame Vilniaus universiteto padalinyje, kuriame vykdoma studijų programa, stojančiojo pageidavimų sąraše nurodyta pirmuoju numeriu.. Vietoj stojančiojo dokumentus gali užregistruoti ir notarine tvarka įgaliotas asmuo. Tokiu atveju įgaliotas asmuo turi su savimi turėti savo asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), notaro patvirtintą įgaliojimą bei stojančiojo įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus.

Papildomosios studijos

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos ar vientisosioms studijoms. Papildomosios studijos organizuojamos, kai:

  • Pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai Universiteto Senatas yra priėmęs nutarimą, kad šias pirmosios pakopos universitetines studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio ir trukmės praktinės veiklos patirties;
  • Asmuo yra baigęs kolegines studijas.

Bendras Vilniaus universiteto papildomųjų studijų sąrašas

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

  • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
  • Atvykstant į Vilniaus universiteto padalinį, kuriama vykdoma studijų programa, į kurią stojantysis gavo kvietimą studijuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Studijų sutarties sudarymo atmintinė

Studijų sutarčių sudarymo terminai

  • Internetu nuo sausio 31 d. 10:00 val. iki vasario 1 d. 24:00 val.;
  • Atvykstant sausio 31 d. 10:00 - 17:00 val. ir vasario 1 d. 24:00 val.

Įmoka už studijas

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamą vietą, studijų įmoką turi sumokėti iki vasario 28 d. Sumokėti už studijas bus galima VU Informacinėje sistemoje suformatavus mokėjimo kvitą. Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Vilniaus universiteto laidų vidurkiai

Laidų vidurkiai yra visų atitinkamos studijų programos absolventų turimų studijų rezultatų vidurkiai, naudojami tik konkursinio balo apskaičiavime. Stojant į kai kurias studijų programas, konkursiniam balui apskaičiuoti yra reikalingas ir laidos vidurkis. Vilniaus universiteto absolventų laidų vidurkiai pateikiami štai čia:

2017 m.; 2016 m.; 2015 m.; 2014 m.; 2013 m.; 2012 m.; 2011 m.; 2010 m.