Kokią finansinę paramą galiu gauti?

Universitete stude­ntams skiriamos šios f­inansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipe­ndija, vienkartinė sociali­nė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieni­ečio s­tudent­o ­stipendi­ja,­ doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai.­­

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija skiriama valstybės finansuojamiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 1,5 BSI ir 2,5 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka, šiuo metu siekianti 38 € per mėnesį). 

Socialinė stipendija

Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
  • turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
  • yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę.

Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 3,25 BSI.

Vienkartinė socialinė stipendija ir vienkatinė tikslinė stipendija

Vienkartinė socialinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams artimųjų mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 4 iki 12 BSI.

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje arba visuomeninėje veikloje. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 iki 15 BSI.

Vardinė stipendija

Vardinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės stipendijos nuostatuose ir (ar) paramos sutartyje.

Paskolos

Studentai taip pat gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurios teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Valstybės remiamos paskolos skiriamos šiais atvejais:

  • paskola studijų kainai sumokėti;
  • paskola gyvenimo išlaidoms;
  • paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolų išdavimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau informacijos adresu www.vsf.lt.

Galimybės įstojusiems į valstybės nefinansuojamą vietą

Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą, taip pat pereiti į valstybės finansuojamą vietą, jei tam yra galimybė.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos studijų programos ir formos, to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.