Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2017 m.

Bakalauro studijos Vilniaus universitete

Bakalauro studijos tai studijos, kurių metu yra suteikiamas pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas yra vykdomas Bendrojo priėmimo bei Tiesioginio priėmimo metu.

DĖMESIO! Nuo rugpjūčio 16 d. vyksta papildomas Vilniaus universiteto priėmimas į laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymų teikimas vyks iki rugpjūčio 27 d. 24 val. per VU Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (sutr. VU ISAS). Kviečiame susipažinti su laisvų studijų vietų, į kurias vykdomas papildomas Vilniaus universiteto priėmimas, sąrašu.

 

Bendrasis priėmimas

lamabpo

Konkursas į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programas yra vykdomas kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (sutr. - LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Nuo rugpjūčio 10 d. vyks LAMA BPO papildomo priėmimo prašymų teikimas. Šio etapo metu prašymus pateikti galima į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Papildomo LAMA BPO priėmimo prašymų teikimas tęsis iki rugpjūčio 16 d. 17 val. Šiame priėmimo etape dalyvauti gali tiek dalyvavę ankstesniuose priėmimo etapuose, tiek dar neteikę prašymo studijuoti.

Papildomam LAMA BPO priėmimui likusios laisvos vietos bei kita svarbi informacija skelbiama LAMA BPO puslapyje.

Atkreipkite dėmesį, kad yra vykdomi keli bendrojo priėmimo etapai, kurių metu, gavę kvietimą studijuoti, abiturientai gali sudaryti sutartį su universitetu. Kvietimą studijuoti stojantysis gali matyti prisijungęs prie asmeninės paskyros LAMA BPO informacinėje sistemoje. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite www.lamabpo.lt. Su bendrojo priėmimo datomis susipažinti galite čia

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

Studijų programos, į kurias vykdomas priėmimas 2017 m. bei programų aprašai.

pdfPriėmimo terminų schema

PRIĖMIMO ŽINGSNIAI dalyvaujantiems papildomame LAMA BPO priėmime

PRIĖMIMO ŽINGSNIAI dalyvaujantiems papildomame Vilniaus universiteto priėmime

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai, tai nurodyta 2017 m. priėmimo konkursinio balo sandaros lentelėjeKonkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar A lygio metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus. Konkursinis balas yra sudaromas pagal šiuos kriterijus:

 • pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas).

pdfKonkursinio balo sandara stojantiesiems į Vilniaus universitete vykdomas studijų programas

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo skaičiavimo metodika stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metais.

Asmenys, 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę šių dalykų valstybinius brandos egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą;
 • užsienio kalbos egzaminą (anglų, vokiečių arba prancūzų). Egzaminą būtina išlaikyti įrodant, jog stojantysis kalbą moka ne žemesniu nei B1 lygiu, t.y., egzamino rezultatas turi būti ne mažesnis nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
 • matematikos egzaminą.

Atkreipiame dėmesį, kad stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Konkursinio balo skaičiavimo pavyzdys

Moksleivis norėtų studijuoti Chemiją Vilniaus universitete, valstybės finansuojamoje vietoje. Stojant į Chemijos studijų programą konkursinio balo sandara yra tokia: 

I dalykas - chemijos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,4);

II dalykas - matematikos arba biologijos metinis pažymys ar egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2);

III dalykas - bet kurio mokomojo dalyko, kurio egzaminai yra vykdomi Lietuvoje, egzamino rezultatas arba metinis pažymys (pvz. fizika, informacinės technologijos, istorija, geografija ir t.t.), (svertinis koeficientas 0,2);

IV dalykas - lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas (svertinis koeficientas 0,2).

Egzamino rezultatas yra perskaičiuojamas gautą įvertinimą dalinant iš 10 ir dauginant iš svertinio koeficiento (pvz. 88% / 10 = 8,8 ir 8,8 x 0.4 = 3.52). Metiniai pažymiai yra konvertuojami į egzamino rezultato įvertinimą ir tuomet dalinami iš 10 bei dauginami iš svertinio koeficiento. Metinių pažymių perskaičiavimo sąlygos yra nurodytos Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos 3 priedo 15 punkte.

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Kviečiame susipažinti su kviečiamųjų studjuoti bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu ankstesniais metais konkursiniais balais. Atkreipiame dėmesį, jog konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų (aukštesni / žemesni lyginant su praėjusiais metais). Dėl šių priežasčių ankstesnių metų konkursiniai balai yra tik informaciniai.

2014 m., 2015 m., 2016 m.

Stojamieji egzaminai

Stojamieji egzaminai 2017 metų priėmime į I pakopos (bakalauro studijas) Vilniaus universitete yra organizuojami stojant tik į vieną - žurnalistikos - studijų programą (stojamojo egzamino tvarkaraštis, programa ir reikalavimai). Svarbu paminėti, jog neišlaikius arba nelaikius atitinkamo stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, prarandama galimybė dalyvauti priėmimo konkurse į studijų programą!

Stojantysis Bendrojo priėmimo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje turi pasirinkti stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo datą likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki jo pradžios.

Stojantysis Universiteto papildomo priėmimo metu yra automatiškai užregistruojamas į stojamąjį egzaminą.

Registracijos mokestis

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studijų programas iki studijų sutarties sudarymo.

Registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys:

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 40 Eur

Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. - VU ISAS).

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas ir įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą Vilniaus universitete atliekamas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tiesioginio ar papildomo Universiteto priėmimo metu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, privalo pateikti prašymą Universiteto priėmimo komisijai bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
- pasą arba asmens tapatybės kortelę,
- atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
- atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
- dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

Prašymai dėl pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą su visais reikalingais dokumentais priimami Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyriuje, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00-17:00 val.) 

Stojantiesiems bendrojo priėmimo metu dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.

Papildomas priėmimas

Papildomas LAMA BPO priėmimas

Nuo rugpjūčio 10 d. vyksta LAMA BPO papildomo priėmimo prašymų teikimas. Šio etapo metu prašymus pateikti galima į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas. Papildomo LAMA BPO priėmimo prašymų teikimas vyksta iki rugpjūčio 16 d. 17 val. Šiame priėmimo etape dalyvauti gali tiek dalyvavę ankstesniuose priėmimo etapuose, tiek dar neteikę prašymo studijuoti.

Papildomam LAMA BPO priėmimui likusios laisvos vietos bei kita svarbi informacija skelbiama LAMA BPO puslapyje.

 

Papildomas Vilniaus universiteto priėmimas

Nuo rugpjūčio 16 d. vyksta Vilniaus universiteto papildomo priėmimo prašymų teikimas. Šio etapo metu prašymus pateikti galima į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymų teikimas vyksta iki rupgjūčio 27 d. 24 val. perVU Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (sutr. VU ISAS). Papildomame Universiteto priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę ir nedalyvavę bendrajame ir (arba) tiesioginiame priėmimuose į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. 

Stojantiesiems, bendrojo ir (arba) tiesioginio priėmimų metu išlaikiusiems stojamuosius egzaminus ir (arba) motyvacijos vertinimą į studijų programas, kuriose jie yra numatyti, papildomo Universiteto priėmimo metu stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo laikyti nebereikia. Pretenduoti į Žurnalistikos studijų programą papildomo priėmimo metu galės tik tie, kurie išlaikė stojamąjį egzaminą bendrojo priėmimo metu.

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

2017 metų papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų laisvas vietas terminai.

Laisvos studijų vietos, į kurias vykdomas papildomas Vilniaus universtiteto priėmimas.

Dokumentų registracija

Stojantieji, dokumentus registravę internetu (savarankiškai suvedę atestato arba diplomo ir jo priedėlio duomenis į ISAS) arba turintys papildomų dokumentų, turi atvykti į privalomą dokumentų registraciją, kuri vyks rugpjūčio 28 d. 9-16 val. bei rugpjūčio 29 d. 9-13 val. adresu Saulėtekio al. 9, Informacinių technologijų taikymo centras (sutr. ITTC) Vilniuje arba Muitinės g. 8, Kaune (stojantiems į Kauno fakultete vykdomas studijų programas).

Stojantiesiems, kurių atestato arba diplomo ir jo priedėlio duomenys buvo perkelti į sistemą ir kurie neturi papildomų dokumentų, atvykti nereikia. Tuo atveju, jeigu stojantysis negali asmeniškai atvykti į dokumentų registravimą, vietoje jo gali dokumentus registruoti notarine tvarka įgaliotas asmuo.

Į dokumentų registravimą atvykęs stojantysis arba notarine tvarka įgaliotas asmuo turi pateikti priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Susipažinkite su 2017 m. studijų sutarčių sudarymo terminais.

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais  studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims ir nepilnamečiams.

Kviečiame susipažinti su 2017 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

NAUDINGA INFORMACIJA ĮSTOJUSIEMS

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos (rugsėjo 30 d.). Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.