Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2017 m.

VU studijas pradėjo virš 3,5 tūkst. pirmakursių

Šiais metais Vilniaus universitete I pakopos bakalauro studijas rugsėjį iš viso pradėjo 3579 studentai. Su programų ir studentų sąrašu galima susipažinti čia.

 

Papildomas Vilniaus universiteto priėmimas

Nuo rugpjūčio 16 d. vyksta Vilniaus universiteto papildomo priėmimo prašymų teikimas. Šio etapo metu prašymus pateikti galima į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymų teikimas vyksta iki rugpjūčio 27 d. 24 val. per  VU Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (sutr. VU ISAS).

Papildomame Universiteto priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę ir nedalyvavę bendrajame ir (arba) tiesioginiame priėmimuose į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Kviečiame susipažinti su laisvų studijų vietų, į kurias vykdomas papildomas Vilniaus universtiteto priėmimas, sąrašu.

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

PRIĖMIMO ŽINGSNIAI dalyvaujantiems papildomame Vilniaus universiteto priėmime

2017 metų papildomo Vilniaus universiteto priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagogikos) studijų programų laisvas vietas terminai.

Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklės

 

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai, tai nurodyta 2017 m. priėmimo konkursinio balo sandaros lentelėjeKonkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar A lygio metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus. Konkursinis balas yra sudaromas pagal šiuos kriterijus:

 • pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas).

pdfKonkursinio balo sandara stojantiesiems į Vilniaus universitete vykdomas studijų programas

Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo skaičiavimo metodika stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metais.

Asmenys, 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę šių dalykų valstybinius brandos egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą;
 • užsienio kalbos egzaminą (anglų, vokiečių arba prancūzų). Egzaminą būtina išlaikyti įrodant, jog stojantysis kalbą moka ne žemesniu nei B1 lygiu, t.y., egzamino rezultatas turi būti ne mažesnis nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
 • matematikos egzaminą.

Dėmesio, pretenduoti į Žurnalistikos studijų programą papildomo priėmimo metu galės tik tie, kurie išlaikė stojamąjį egzaminą bendrojo priėmimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Kviečiame susipažinti su kviečiamųjų studjuoti bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu ankstesniais metais konkursiniais balais. Atkreipiame dėmesį, jog konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų (aukštesni / žemesni lyginant su praėjusiais metais). Dėl šių priežasčių ankstesnių metų konkursiniai balai yra tik informaciniai.

2014 m., 2015 m., 2016 m.

Registracijos mokestis

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studijų programas iki studijų sutarties sudarymo. Registracijos mokestis yra vienkartinis, tad jeigu jį mokėjote ankstesnių priėmimo etapų metu sudarant studijų sutartį, antrą kartą mokėti nereikia!

Registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys:

Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas "Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 40 Eur

Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Karjeros ir konsultavimo skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. - VU ISAS).

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas ir įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą Vilniaus universitete atliekamas stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas papildomo Universiteto priėmimo metu.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, privalo pateikti prašymą Universiteto priėmimo komisijai bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
- pasą arba asmens tapatybės kortelę,
- atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
- atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
- dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

Prašymai dėl pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą su visais reikalingais dokumentais priimami Vilniaus universiteto Studentų paslaugų ir karjeros skyriuje, adresu Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kabinetas (darbo laikas: I-V 08:00-17:00 val.)

Dokumentų registracija

Stojantieji, dokumentus registravę internetu (savarankiškai suvedę atestato arba diplomo ir jo priedėlio duomenis į ISAS) arba turintys papildomų dokumentų, turi atvykti į privalomą dokumentų registraciją, kuri vyks rugpjūčio 28 d. 9-16 val. bei rugpjūčio 29 d. 9-13 val. adresu Saulėtekio al. 9, Informacinių technologijų taikymo centras (sutr. ITTC) Vilniuje arba Muitinės g. 8, Kaune (stojantiems į Kauno fakultete vykdomas studijų programas).

Stojantiesiems, kurių atestato arba diplomo ir jo priedėlio duomenys buvo perkelti į sistemą ir kurie neturi papildomų dokumentų, atvykti nereikia. Tuo atveju, jeigu stojantysis negali asmeniškai atvykti į dokumentų registravimą, vietoje jo gali dokumentus registruoti notarine tvarka įgaliotas asmuo.

Į dokumentų registravimą atvykęs stojantysis arba notarine tvarka įgaliotas asmuo turi pateikti priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
 • Atvykstant adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Susipažinkite su 2017 m. studijų sutarčių sudarymo terminais.

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais  studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims ir nepilnamečiams.

Kviečiame susipažinti su 2017 m. studijų sutarties bendrąja dalimi:

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

NAUDINGA INFORMACIJA ĮSTOJUSIEMS

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos (rugsėjo 30 d.). Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.