Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2017 m.

Vilniacalendarimage tojpeg 1457348541057 x2us universiteto priėmimas

Nuo 2018 metų sausio 3 d. vyks prašymų teikimas į 2017–2018 mokslo metų pavasario semestrą. Šio priėmimo metu prašymus pateikti galima tik į Tarptautinio verslo, NL(S) studijų programos valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymų teikimas vyks iki sausio 30 d. 13 val. per VU Internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (sutr. VU ISAS).

Pildydami prašymą stojantieji savarankiškai suveda savo asmeninius duomenis, diplomo ir jo priedėlio informaciją, o nurodytomis dienomis turi atvykti registruoti dokumentų į Vilniaus universitetą.

 

integracijos savaite 2017 170904 e kurausko foto

VU studijas pradėjo virš 3,5 tūkst. pirmakursių              

2017 - 2018 mokslo metais Vilniaus universitete I pakopos bakalauro studijas rugsėjį iš viso pradėjo 3579 studentai. Su programų ir studentų sąrašu galima susipažinti čia.

 

 

Konkursinio balo sandara

Stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas yra priimami atsižvelgiant į konkursinį balą. Konkursinio balo sudarymo kriterijai yra nustatomi ir tvirtinami atskirai kiekvienai studijų programai. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pagal svertinius koeficientus perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir/ar metinių pažymių įvertinimus bei papildomus balus. Konkursinis balas yra sudaromas pagal šiuos kriterijus:

 • pirmojo dalyko brandos egzamino rezultatas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino rezultatas arba A lygio metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra konkursinio balo sandaroje yra pirmasis dalykas).

Asmenys, nuo 2016 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir norintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę šių dalykų valstybinius brandos egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą;
 • užsienio kalbos egzaminą (anglų, vokiečių arba prancūzų). Egzaminą būtina išlaikyti įrodant, jog stojantysis kalbą moka ne žemesniu nei B1 lygiu, t.y., egzamino rezultatas turi būti ne mažesnis nei 16%. Vietoje valstybinio užsienio kalbos egzamino gali būti įskaityti ir kiti tarptautiniai egzaminai (IELTS, TOEFL, CAE, CPE, PTE ir t.t.). Pilnas įskaitomų egzaminų sąrašas.
 • matematikos egzaminą.

Atkreipiame dėmesį, kad stojant į Vilniaus universiteto I pakopos ir vientisųjų studijų programas yra taikoma minimalaus konkursinio balo riba - stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis negu 3.

Ankstesnių metų kviečiamųjų studijuoti konkursiniai balai

Kviečiame susipažinti su kviečiamųjų studjuoti bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu ankstesniais metais konkursiniais balais. Atkreipiame dėmesį, jog konkursiniai balai kiekvienais metais keičiasi. Jie priklauso nuo stojančiųjų skaičiaus, jų prašymuose išdėstytų pageidavimų prioritetų tvarkos bei tais metais vykusių egzaminų rezultatų (aukštesni / žemesni lyginant su praėjusiais metais). Dėl šių priežasčių ankstesnių metų konkursiniai balai yra tik informaciniai.

2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.

Išsilavinimą įgijusiems užsienyje

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas ir įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą Vilniaus universitete atliekamas stojantiesiems į 2017–2018 mokslo metų pavasario semestro pirmosios pakopos studijų programas.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, privalo pateikti prašymą Universiteto priėmimo komisijai bei pristatyti šiuos dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
- pasą arba asmens tapatybės kortelę,
- atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
- atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
- dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

Prašymai dėl pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą su visais reikalingais dokumentais teikiami prisijungus prie VU ISAS sistemos asmeninės stojančiojo paskyros

Dokumentų registracija

Stojantieji, savarankiškai suvedę atestato arba diplomo ir jo priedėlio duomenis į VU ISAS arba turintys papildomų dokumentų, turi atvykti į privalomą dokumentų registraciją, kuri vyks nuo sausio 3 d. 10 val. iki sausio 30 d. 13 val. Dokumentai registruojami akademiniame kamieniniame padalinyje, kuriame vykdoma studijų programa, stojančiojo prašyme nurodyta pirmuoju pageidavimu.

Į dokumentų registravimą atvykęs stojantysis arba notarine tvarka įgaliotas asmuo turi pateikti priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Registracijos mokestis

Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis turi būti mokamas tik gavus kvietimą studijuoti Universitete į vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas iki studijų sutarties sudarymo. Registracijos mokestis yra vienkartinis.

Registracijos mokestį už stojantįjį asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Mokėjimo nurodyme pervedant registracijos mokestį turi būti šie duomenys:

Duomenys Rekvizitai mokantiems per „Swedbank“ / SEB banką
Įmokos kodas 103182
Gavėjas Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas 211950810
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB / SEB bankas
Banko kodas 73000 / 70440
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314 / LT49 7044 0600 0793 7502
Mokėtojas stojančiojo vardas, pavardė
Mokėtojo kodas stojančiojo asmens kodas
Detalės / įmokos paskirtis stojančiojo asmens kodas
įmokos suma skaičiais 40 Eur

Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Atleidimas nuo registracijos mokesčio

Nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys:

 1. gimę 1991 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 2. gimę 1991 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;,
 3. kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %.

Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos ar registracijos mokesčio ir dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Tai galima padaryti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrių (adresu Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab.), atsiųsti tų dokumentų kopijas el. paštu arba prisegti dokumentus pačioje priėmimo sistemoje (sutr. - VU ISAS).

Studijų sutarties sudarymas

Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, sudaryti su Universitetu studijų sutartį gali šiais būdais:

 • Neatvykstant ir sudarant sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu);
 • Atvykstant į padalinį, kuriame vykdoma studijų programa, į kurią stojantysis gavo kvietimą studijuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad per nustatytą terminą Sutarties nesudarius, pakvietimas studijuoti Universitete netenka galios.

Studijų sutarčių sudarymo terminai

 • Internetu sausio 31 d. 10:00 val. iki vasario 1 d. 24:00 val.;
 • Atvykstant sausio 31 d. nuo 10:00 iki 17:00 val. ir vasario 1 d. nuo 9:00 iki 17:00 val.

Dokumentai

Susipažinkite su privalomais pateikti dokumentais studijų sutarties sudarymo metu. *

* Taip pat aptartos sąlygos notaro įgaliotiems asmenims ir nepilnamečiams.

Studijų sutartis - Bendroji dalis (lietuvių kalba)

Study agreement - General part (in english) 

Įmoka už studijas

Studijų įmoką reikia sumokėti iki pavasario semestro pirmojo mėnesio pabaigos (vasario 28 d.). Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Įmokos už studijas mokėjimo atmintinė:

Swedbank, SEB, kiti bankai.