Ekonomika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras
  • Trukmė: 4
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos / Nuolatinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 1500 EUR (dieninės studijos), 1310 EUR (sesijinės studijos)

Ekonomika – socialinis mokslas, tiriantis individų elgseną esant nuolatiniam gamybos veiksnių, tiesiogiai darančių įtaką produkcijai, paskirstymui ir vartojimui, ūkinei veiklai, visam ūkiui, trūkumui. Ekonomika tiria, kaip žmonės, jų grupės, organizacijos, siekdami patenkinti savo poreikius, priima sprendimus, nurodo priežastis „kodėl žmonės daro tai, ką jie daro“. Visų ekonomikos mokslų tyrimo objektas yra žmonių ūkinė veikla.

Ši studijų programa vykdoma dieniniu ir atskirai sesijiniu tvarkaraščiu.

Studijų proceso ypatumai

Ekonomikos studijų programos studentai pirmais ir antrais metais studijuoja pagal bendrą studijų programą, kuria siekiama suteikti esmines ir visoms ekonomikos kryptims būtinas studijų pagrindų ir bendrojo lavinimosi žinias. Treti ir ketvirti studijų metai skirti gilesnėms, specifinėms atskirų ekonomikos programos atšakų (bankininkystės, finansų, ekonominės analizės, tarptautinės ekonomikos, viešojo sektoriaus ekonomikos) studijoms. Nemaža laiko, paprastai daugiau negu paskaitoms ir pratyboms, skiriama savarankiškam darbui: literatūros studijoms, užduočių atlikimui, darbui su kompiuterinėmis programomis ir pan. Paskutiniame semestre numatyta profesinė praktika.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Baigus Ekonomikos studijų programą įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai ir atsakingai atlikti sudėtingą darbą kritiškai analizuojant ir sprendžiant tarptautinės ekonomikos, socialines–ekonomines, verslo, finansų, bankininkystės problemas konkrečioje ūkio šakoje, įmonėje, organizacijoje ar ekonominiame regione bei kurti jų sprendimo modelius, naudoti kompiuterinę techniką, taikyti sistemų analizės, ekonometrijos bei statistikos metodus.

Perspektyvos

Ekonomikos bakalauro studijų programoje rengiami plataus universitetinio išsilavinimo specialistai, galintys dirbti ministerijose, bankuose, savivaldybėse, visų nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose. Ekonomisto darbo galimybės ir kryptys labai įvairios: finansų valdymas ir administravimas, ekonominės politikos formavimas, bankinė veikla, finansų analizė, ekonomikos vystymosi prognozės, ekonominės ekspertizės, rinkų vertinimai, tarptautinė ekonomika ir t.t. Baigus šią studijų programą, atsiranda galimybė tęsti studijas magistrantūroje Vilniaus universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Ką studijuosite

Aukštoji matematika, Ekonomikos teorija (mikroekonomika), Informacijos ir komunikacijos technologijos, Apskaitos ir analizės pagrindai, Ekonomikos teorija (makroekonomika), Finansų teorija, Statistika, Ekonometrijos pagrindai, Operacijų tyrimas, Vadyba, Ekonomikos struktūrų raida, Gyventojai ir ekonominė plėtra, Ekonominės sistemos analizė, Duomenų analizės įvadas, Verslo ekonomika, Žmogaus socialinė raida, Auditas ir kt. Nuo penkto semestro dėstomi dalykai atskirai šakoms: bankininkystei, ekonominei analizei, finansams, tarptautinei ekonomikai ir viešojo sektoriaus ekonomikai.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Gretutinių studijų galimybė

Galima rinktis gretutines studijas (daugiau informacijos). Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.