Geografija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Gamtinė geografija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų bakalauras
  • Trukmė: 4 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 2242 EUR

Tai žemės gamtinių ir žmogiškųjų (ekonominių, apgyvendinimo ir kt.) reiškinių kitimą erdvėje tiriantis mokslas. Programa yra parengta atsižvelgiant į Europos šalių ir Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir krašto tvarkymo poreikius. Programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui su geografija ir krašto tvarkymu susijusiose srityse, ir išugdyti plačią erudiciją, kūrybišką ir kritišką mąstymą.

Studijų proceso ypatumai

Integruotų geografijos studijų programa apima dvi studijų kryptis. Pagrindinė (gamtinė geografija) supažindina studentus su Žemės geologine sandara, reljefo ypatumais, dirvožemio danga, hidrologijos ir klimatologijos pagrindais, biogeografijos dėsningumais, kraštovaizdžio samprata. Gretutinė studijų kryptis (visuomeninė geografija) suteikia demografijos, urbanistinės ir agrarinės bei politinės ir kultūros geografijos pagrindus. Geografijos studijose daug dėmesio skiriama ekologinėms žinioms, aplinkosaugos ir kraštotvarkos nuostatų įtvirtinimui, kartografinių įgūdžių formavimui. Vasarą, 3-4 savaites, vyksta mokomosios praktikos – taip studentai įtvirtina geografijos žinias ir mokosi mokslinio tyrimo metodų. Atskirų dalykų dėstymo metu rengiamos pažintinės ekskursijos.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Geografijos bakalauras žino ir supranta gamtinių geosferų, kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvinės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus bei informacines technologijas; išmano bendrąsias krašto tvarkymo, subalansuoto vystymo bei aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas; turi bendravimo, kartografavimo, statistinio ir lauko tyrimo, darbo komandoje, gebėjimo sistemiškai ir analitiškai mąstyti bei kitų perkeliamųjų įgūdžių.

Perspektyvos

Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose aplinkosauginėse, administracinėse, teritorijų planavimo, ūkinėse struktūrose (Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose tarnybose, saugomų teritorijų administracijose, kitose ministerijose, savivaldybių administracijose), privačiose firmose (turizmo agentūrose, aplinkosauga ir teritorijų planavimu užsiimančiose įmonėse ir kt.). Be to, galėsite studijuoti geografijos ir kraštotvarkos, kartografijos, hidrometeorologijos, ekologijos, aplinkotyros ir aplinkotvarkos, aplinkos inžinerijos, rekreacijos ir turizmo magistrantūros programose.

Ką studijuosite

Studijų programą sudaro pagrindinės studijų krypties (gamtinė geografija) dalykai (165 kr.): bendroji gamtinė, bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio, Lietuvos gamtinė geografija, pedologija, biogeografija, kraštotvarkos įvadas, bioekologija ir ekologinės problemos, kraštovaizdžio ekologija, aplinkosaugos teisė ir kt.) bei gretutinės studijų krypties (visuomeninė geografija) dalykai (60 kr.): etnologija, bendroji visuomeninė, Lietuvos visuomeninė, miestų, kaimo, elgesio geografija, kultūrologijos įvadas ir kultūros geografija ir kt.); bendrųjų universitetinių studijų dalykai (15 kr.); mokomosios praktikos (topokartografinė ir geomorfologinė, sociogeografinių tyrimų, ekogeografininių tyrimų); baigiamieji darbai (Bakalauro baigiamasis darbas, Bakalauro projektas).

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Geografija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Matematika arba biologija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Gretutinių studijų galimybė

Galima rinktis gretutines studijas (daugiau informacijos). Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.