Teisė

Papildoma informacija

  • Padalinys: Teisės fakultetas
  • Krypčių grupė: Teisė
  • Studijų kryptis (šaka): Teisė
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Teisės magistras
  • Trukmė: 5 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos / Nuolatinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 300
  • Metinė studijų kaina: 1500 EUR

Vientisųjų teisės krypties studijų programos paskirtis – parengti specialistus, galinčius sėkmingai dirbti pačiose svarbiausiose teisinės sistemos institucijose, būti teisės krypties mokslininku, teisėju, advokatu, prokuroru, notaru, antstoliu, valstybės tarnautoju, versle dirbančiu teisininku ir pan. Studentai skatinami ne vien įgyti žinių apie galiojančią teisę, bet ir suvokti teisę kaip instrumentą, padedantį spręsti žmogui ir visuomenei iškylančias problemas.

2017 metų priėmime stojantieji kviečiami pretenduoti stoti į šias vientisųjų studijų Teisės studijų programos formas:

1. Nuolatinės formos studijos su dieniniu tvarkaraščiu (sutr. - NL (D));

2. Nuolatinės formos studijos su sesijiniu tvarkaraščiu (sutr. - NL (S)).

3. Nuolatinės formos studijos su sesijiniu tvarkaraščiu (sutr. - NL (S)), turintiems aukštąjį išsilavinimą (priėmimas į šia forma vykdomą programą vykdomas tiesioginio priėmimo metu).

Studijų proceso ypatumai

Vientisosios studijos – galimybė per 5 metus įgyti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų forma – nuolatinė. Pildant stojimo dokumentus pasirenkamas dieninis arba sesijinis studijų tvarkaraštis. Studijuojant pagal dieninių studijų tvarkaraštį paskaitos ir kiti užsiėmimai vyksta darbo dienomis. Sesijinis studijų tvarkaraštis suteikia studentui galimybę derinti studijas su darbu, nes paskaitų sesijos vyksta dukart per metus po 1 mėnesį, o egzaminai ir įskaitos paprastai laikomi šeštadieniais.

Beveik kiekvieno studijų dalyko paskaitų metu įgytos teorinės žinios papildomai gilinamos ir detalizuojamos praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu studentai diskutuoja su dėstytoju ir tarpusavyje stengdamiesi kuo išsamiau įsisavinti paskaitų medžiagą, nagrinėja įvairius teisinius tekstus, sprendžia praktinius kazusus bei imituoja įvairias teisines situacijas ugdydami gebėjimus taikyti teorines žinias praktikoje ir priimti argumentuotus teisinius sprendimus. Rengdami rašto darbus studentai lavina teisinę kalbą bei formuoja teisinio raštingumo įgūdžius.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Teisės programos absolventas geba teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, analizuoti įstatymus ir kitus teisės šaltinius, aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teisminę ir administracinę praktiką, rengti teisinių dokumentų projektus, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas. Be to, absolventas geba taikyti teisės mokslo metodus, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti teisės tyrimus taikydamas bendruosius ir specialiuosius teisinius mokslinio pažinimo metodus.

Perspektyvos

Fakulteto absolventai sėkmingai dirba svarbiausiose pareigose teisėtvarkos ir teisėkūros institucijose, advokatūroje, tarptautinėse organizacijose ir visada yra paklausūs darbo rinkoje.

Ką studijuosite

Administracinė teisė, Administracinis procesas, Baudžiamasis procesas, Baudžiamoji teisė, Civilinė teisė. Bendroji dalis, Civilinis procesas, Daiktinė teisė, Darbo teisė, Europos Sąjungos teisinė sistema, Įvadas į teisinės sistemos ir teisės teorijos studijas, Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė, Prievolių teisė, Romėnų civilinė teisė, Šeimos ir paveldėjimo teisė, Tarptautinė viešoji teisė ir kt. Teisės fakultete dėstomų dalykų aprašus galite rasti Fakulteto tinklalapyje – www.tf.vu.lt.

Nuo VIII studijų semestro studentai studijuoja pasirinktose šakose.

Pagal mainų programas (ERASMUS, ERASMUS+) studentams, praėjusiems atranką, suteikiama galimybė semestrą (iki dviejų semestrų) studijuoti viename iš daugiau kaip 70 užsienio šalių universitetų Teisės fakultetų! Yra galimybė užsienio valstybių institucijose atlikti ERASMUS praktiką!

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai *
Koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Matematika arba informacinės technologijos 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

* Konkursinis balas stojantiesiems, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą,  formuojamas iš pagrindinių arba vientisųjų studijų universitetinėje aukštojoje mokykloje baigiamojo darbo (baigiamųjų egzaminų) pažymio (pažymių aritmetinio vidurkio).

Gretutinių studijų galimybė

Nėra gretutinių studijų galimybės.