Nanomedžiagų chemija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
 • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Chemija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines chemijos, biochemijos, bioinžinerijos, chemijos ir procesų inžinerijos, molekulinės biologijos, medžiagotyros krypčių studijas. 

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukšto lygio nanomedžiagų chemijos specialistus, pajėgius spręsti sudėtingus nanotechnologinius uždavinius, dirbti ir vadovauti aukštųjų technologijų įmonėse bei konkuruoti tarptautinėje mokslo ir technologijų rinkoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programų siekiniai)

Šios programos absolventai gebės:

 • spręsti nanomedžiagų sintezės, analizės ir taikymo problemas;
 • parinkti ir taikyti medžiagų tyrimo būdus, interpretuoti gautus tyrimo rezultatus, vertinti tyrimo rezultatų patikimumą;
 • numatyti problemos sprendimo būdus, spręsti nežinomo pobūdžio problemas, rinkti, apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę informaciją, jos patikimumą;
 • nuolat savarankiškai mokytis, kritiškai vertinti naujoves, veikti aplinkybėmis, kada stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas, pateikti informaciją įvairaus pasirengimo asmenims, suvokti atsakomybę už savo priimamus sprendimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas chemijos arba biochemijos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose aukštųjų technologijų įmonėse.