Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika (anglų k.)

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2600 EUR

Studijų programa vykdoma anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Bendrasis programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus akiračio tarptautinio verslo vadybos specialistus. Specifiniai tikslai: supažindinti studentus su naujausiomis tarptautinio verslo vadybos teorijomis bei tyrimo metodais, suteikti pakankamų žinių, būtinų analizuojant tarptautinio verslo kultūrinę, ekonominę, politinę, teisinę, mokslinę ir technologinę aplinką bei priimant pagrįstus vadybinius sprendimus; ugdyti žinias ir teorinį suvokimą apie verslo kūrimo, plėtros ir konkuravimo sąlygas ir ypatumus globalizacijos procesų kontekste; gilinti žinias apie atskirų šalių, tautybių, regionų kultūras, kaip vieną iš svarbių sėkmingo verslo kontaktų užmezgimo, plėtojimo ir partnerystės ryšių palaikymo prielaidą; stiprinti mokslinį metodinį pasirengimą verslo tikslų siekimo tarptatinėje aplinkoje tyrimų srityje; ugdyti tarptautinio verslo problemų pažinimo, analizavimo, ekspertinio vertinimo bei sprendimų priėmimo teorinius ir praktinius sugebėjimus, kurie leistų šios programos absolventams savarankiškai kurti ir plėtoti tarptautinį verslą arba dirbti įvairaus lygmens vadybinį darbą tarptautinėje ir/ar tarpkultūrinėje aplinkoje dirbančiose verslo, valstybės ar visuomeninėse įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba rasti tarptautinio verslo problemų teorinio sprendimo šaltinius, juos analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti; gali alternatyviai pasirinkti bei pagrįsti tarptautinio verslo problemų sprendimo metodus ir modelius; kurti tarptautinio verslo plėtros strategijas ir jas įgyvendinti.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą, toliau gali tęsti studijas doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Atsižvelgiant į įgytus gebėjimus, absolventas gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse verslo firmose, vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose ir kitose organizacijose, kuriose kuriami bei įgyvendinami tarptautinio verslo projektai.