Strateginis informacinių sistemų valdymas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Gilinti bazines mokslo ir profesines žinias informacijos ir komunikacijos technologijų plėtros bei racionalaus taikymo srityje, informacinių sistemų kūrimo modernizavime; pasiekti aukštą funkcinių vadybos uždavinių sprendimo galimybių ir priemonių žinojimo lygį; suteikti naujas mokslines ir metodines žinias verslo vadybos ir valstybės valdymo informacinės infrastruktūros organizavimo srityje; ugdyti valdymo įgūdžius ir praktinius vadovavimo gebėjimus ūkio ir verslo struktūrose projektuojant, diegiant, eksploatuojant ir plėtojant informacines sistemas, jų taikomuosius kompleksus bei funkcinius uždavinius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Vadybos informacinių sistemų programos absolventas moka profesionaliai bendrauti su informacijos vartotojais, sprendėjais ir informatikais (programuotojais), racionaliai naudotis moderniomis informacijos technologijomis, kurti ir tobulinti informacinių sistemų projektus, modeliuoti ir planuoti su informacinių sistemų plėtra susijusias strategijas bei spręsti kylančias informacinių sistemų funkcionavimo problemas atsižvelgdamas į besikeičiančią veiklos situaciją ir perspektyvą.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami tapti aukščiausio lygio informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo specialistais bei ekonomikos ir vadybos krypties taikomosios informatikos mokslininkais, vadybos informacinių sistemų magistrai gali tęsti studijas ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Vadybos informacinių sistemų magistras gali dirbti informacijos versle, verslo struktūrose ir valstybės valdymo institucijose, kur kuriamos ir plėtojamos informacinės sistemos.