Rinkodara ir integruota komunikacija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Rinkodara
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: Lietuvių k. - 2265 EUR, anglų k. - 2600 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo ir integruotos komunikacijos specialistus, gebančius išsamių tyrimų pagrindu įvertinti rinkos ir įmonės situaciją, pagal verslo specifiką ir įmonės padėtį rinkoje parengti ir įgyvendinti tinkamiausias marketingo ir integruotos komunikacijos strategijas.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas turėtų gebėti tinkamiausiais metodais rinkti marketingo ir komunikacijos sprendimams reikalingą informaciją, ją naudoti strateginiams ir taktiniams uždaviniams spręsti; kurti ir įgyvendinti verslo ypatumus atitinkančias marketingo strategijas; mokėti valdyti integruotos komunikacijos priemonių visumą, siekdamas įmonių tikslų.

Tolimesnių studijų galimybės

Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Profesinės veiklos galimybės

Marketingo ir integruotos komunikacijos specialistai dirba vadybininkais arba analitikais viduriniojoje ar aukštesniojoje įmonių valdymo grandyje. Jie reikalingi:

 • marketingo bei komunikavimo padaliniuose;
 • specializuotose rinkos tyrimo įmonėse;
 • integruotos komunikacijos, viešųjų ryšių ir reklamos agentūrose.