Žmogiškųjų išteklių valdymas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Žmonių išteklių vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Pagrindinis programos tikslas – parengti aukštos profesinės kvalifikacijos, plačios erudicijos, modernius žmogiškųjų išteklių vadybos specialistus, siekiančius karjeros specifinėje profesinėje veikloje. Formuojant tikslus, siekiama: supažindinti su naujausiomis personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo teorijomis ir metodais, suteikti pakankamų žinių, būtinų visų personalo valdymo funkcijų realizavimui; sistemiškai perteikti naujausius personalo vadybos mokslo ir praktikos pasiekimus bei išugdyti gebėjimą parinkti tinkamą teoriją praktinės veiklos tobulinimui; suteikti įgūdžių teorijų pagalba tobulinti praktinę personalo valdymo veiklą; savarankiškai ir iniciatyviai naudoti universitete įgytas žinias; suteikti galimybę suvokti ir įvertinti ryšį tarp personalo ir verslo strategijos, suteikti universalių žinių visose organizacijų veiklos srityse; suteikti galimybę per pasirenkamų dalykų modulius individualizuoti programą pagal specialistų, galinčių dirbti tam tikroje esminėje organizacijos veiklos sferoje, poreikius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas moka sėkmingai įgyvendinti žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas ir tobulinti praktinę personalo valdymo veiklą. Mokėti atlikti organizacijos žmogiškojo kapitalo diaagnostiką, formuoti efektyvią komunikaciją organizacijoje, gebėti mobilizuoti darbuotojus įmonės tikslams siekti, strategijai nustatyti ir vykdyti. Savarankiškai priimti vadybinius sprendimus samdant, įvertinant darbuotojus, atlyginant jiems už darbą, nustatant mokymo poreikį.

Tolimesnių studijų galimybės

Magistras gali tęsti studijas ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusį darbą pelno siekiančiose organizacijose, nepelno organizacijose, valstybinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose.