Kokybės vadyba

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų / 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos / Ištęstinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: NL (D) lietuvių kalba - 2265 EUR, NL (D) anglų kalba - 2600 EUR, I (S) - 1600 EUR

 

2016 metų priėmime stojantieji kviečiami pretenduoti stoti į šias Kokybės vadybos studijų programos formas:

1. Nuolatinės dieninės studijos vykdomos lietuvių kalba (sutr. - NL (D)).

2. Nuolatinės dieninės studijos vykdomos anglų kalba (sutr. - NL (D)).

3. Ištęstinės sesijinės studijos vykdomos lietuvių kalba (sutr. - I (S)).

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į nuolatine dienine studijų forma vykdomą studijų programą (vykdomą lietuvių ar anglų kalbomis) konkurso tvarka priimami ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių universitetinių studijų baklaurai. Kitų krypčių stojantiesiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš verslo ir vadybos studijų programų pagrindų dalykų.

Į ištęstine sesijine studijų forma vykdomą studijų programą (vykdomą lietuvių kalba) konkurso tvarka priimami bet kurias universitetinių studijų kryptis (įskaitant ir tiksliuosius, humanitarinius, biomedicininius ir kt. mokslus) baigusieji pretendentai, turintys ne mažesnę kaip 2 metų profesinę patirtį kokybės vadybos srityje. Šiuo atveju nereikalaujama turėti 30 kreditų iš ekonomikos ir vadybos disciplinų (remiantis stojančiojo pateiktu dokumentu, pažymą (Nr. 4) apie profilinę patirtį, išduoda Ekonomikos fakulteto priėmimo komisija).

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, turinčius visapusiškas žinias kokybės vadybos srityje, galinčius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius bei vykdyti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir veiklos kokybės užtikrinimo ir bei kitose bendrosios vadybos srityje. Šiam tikslui pasiekti programa įgyvendina šiuos uždavinius: suteikti sistemines žinias kokybės vadybos bei standartizavimo, sertifikavimo, produktų ekspertizės, visuotinės kokybės vadybos, marketingo, strateginio valdymo, makroekonominės analizės, informacinių technologijų, ekonomikos mokslų metodologijos srityse; išmokyti studentus taikyti kokybės vadybos, strateginio valdymo, visuotinės kokybės vadybos, marketingo ir kitus metodus verslo, valstybės ir visuomenės reikmėms tenkinti; išmokyti studentus projektuoti, tobulinti bei diegti įvairių veiklos sričių kokybės vadybos bei aplinkosaugos sistemas bei atlikti jų ekspertizę ir auditą; suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, įsavinti tyrimų metodologiją bei gebėjimą visa tai pritaikyti verslo įmonių, valstybės ir visuomenės problemoms spręsti. Daugiau apie programą - programos internetinėje svetainėje http://www.kv.ef.vu.lt

Studijų programos planas NL (D)

Studijų programos planas I (S)

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Kokybės vadybos programą, moka integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją, idėjas ir modelius; atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis; išmano kokybės vadybos sistemų kūrimo metodologiją ir procesą bei moka projektuoti; geba atlikti kokybės sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį vertinimą; gali realizuoti mokslo ir verslo projektus, įsisavinti ir taikyti naujus metodus.

Tolimesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti kokybės vadybininku bei auditoriumi, kokybės sistemų bei procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, konsultantu konsultacinėse įmonėse, kurti savo įmones ir joms vadovauti.