Finansai

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: Lietuvių k. - 2265 EUR, anglų k. - 2600 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Kritiškai vertinti ekonomikos bei finansų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti finansines problemas makrolygyje ir priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame finansų valdymo lygyje; supažindinti su tarptautinių finansų institucijų ir finansų rinkų raida, tikslais ir uždaviniais, jų vaidmeniu pasaulinėje ekonomikoje; suteikti teorines ir praktines žinias apie šalies bei globalinius ekonominius pokyčius, būtinus biudžeto sistemos ir mokesčių politikos tobulinimui; suteikti mokslo ir metodines žinias, įgalinančias įgyti praktinius įgūdžius savarankiškai įmonių ir organizacijų finansinės veiklos makro- ir mikroaplinkos analizei atlikti ir finansinėms rizikoms įvertinti ir valdyti; išlavinti įmonių ir finansų institucijų plėtojimo ir konkurencingumo finansinių problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius; ugdyti finansų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, būtinus aukštos kvalifikacijos specialistams finansininkams, galintiems dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse kompanijose ir finansų institucijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Finansų programą, moka analizuoti biudžeto, mokesčių sistemos, finansų ir valdymo problemas įmonės, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius; planuoti ir įgyvendinti su tarptautine plėtra susijusias strategijas; analizuoti bei vertinti tarptautinės finansų sistemos raidą bei aktualius klausimus ir mokėti gautą patirtį taikyti; priimti finansų vadybos sprendimus įmonės ar organizacijos aukščiausiu lygmeniu.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdamas tobulėti kaip profesionalūs finansų specialistai ir dirbti mokslinį darbą, finansų magistras gali tęsti studijas ekonomikos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti analitinį bei vadovaujamą darbą finansų ministerijoje, mokesčių inspekcijoje, verslo įmonėse, finansų ir vyriausybinėse institucijose, siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos puikios finansų žinios, įgyti kritinio mąstymo gebėjimai bei šiuolaikinių informacinių technologijų išmanymas.