Ekonominė politika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus efektyviam makroekonomikos problemų sprendimui; supažindinti su naujausiomis makroekonomikos ir tarptautinės ekonomikos teorijomis bei tyrimo metodais, suteikti pakankamas žinias, būtinas ekonominių procesų analizei bei pagrįstų ir adekvačių sprendimų priėmimui; suteikti metodines žinias, įgalinančias įgyti praktinių įgūdžių savarankiškai ekonomikos makroanalizei atlikti; suteikti teorinių ir praktinių žinių apie ekonominius–socialinius bei regioninius pokyčius, būtinų ekonominės situacijos pažinimui ir analizei; ugdyti valstybinio ekonomikos reguliavimo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas moka atlikti empirinius tyrimus; interpretuoti ekonominius–socialinius duomenis; kritiškai analizuoti ekonomines problemas šakos, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius; formuoti ekonomikos plėtros strategijas; efektyviai spręsti iškylančias socialines ir regionines problemas. Turi valstybinio ekonomikos reguliavimo metodų parinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius: žino pagrindines pinigų politikos strategijas ir priemones, moka vertinti konkurencijos įstatymo pažeidimus, geba analizuoti ir taikyti tarptautinių prekybos sutarčių nuostatas praktikoje.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami dirbti kaip profesionalūs ekonomistai–analitikai, ekonominės politikos formuotojai, magistrai gali tęsti doktorantūros studijas specializuodamiesi įvairiose profesinės veiklos ar probleminėse ekonomikos srityse.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti ekonomikos bei socialinės rūpybos srityse pramonėje, valdymo institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, bei siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudotos ne tik ekonomikos žinios ir įgūdžiai, bet ir įgyti bendrieji gebėjimai.