Apskaita ir auditas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Apskaita
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Nėra
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti studentams teorines ir praktines žinias apie valdymo apskaitą, finansinę analizę, auditą, apie apskaitą Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse; išmokyti studentus taikyti tarptautinius apskaitos standartus, tarptautinius vidaus audito standartus, tarptautinius Valstybinio audito standartus, tarptautinius nepriklausomo audito standartus; išmokyti magistrantus modernių apskaitos, analizės, vidaus bei išorės audito, finansinio planavimo ir prognozavimo metodų; išmokyti apskaitos ir audito specialistus dirbti ne tik Lietuvos versle, bet ir tarptautinėse rinkose; išmokyti įvertinti profesinės etikos ir atsakomybės principų reikšmę apskaitos ir audito darbe, suprasti valdymo ir sprendimų priėmimo procesą, laikytis teisės aktų, komercinės paslapties reikalavimų, bendravimo ir bendradarbiavimo principų; suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, reikalingus praktiniame darbe (rašant įvairaus pobūdžio ataskaitas ir pranešimus) ar tęsiant studijas doktorantūroje bei dirbant pedagoginį ar metodinį darbą.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Apskaitos ir audito programos absolventas moka įvertinti ūkines operacijas ir įvykius, suformuluoti užduotis pavaldiniams, atlikti mokslinius tyrimus apskaitos srityje, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su vadovaujamo kolektyvo darbu, įvertinti įmonės veiklos perspektyvas, rinkti ir apdoroti finansinę informaciją, rengti finansines ataskaitas, atlikti auditą.

Tolimesnių studijų galimybės

Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Profesinės veiklos galimybės

Apskaitos ir audito programos absolventas gali dirbti įmonėse ir bankuose vyriausiuoju buhalteriu, vidaus audito padalinių vadovu, konsultantu, vadovauti projektams, dirbti vadovaujamą darbą vyriausybinėse organizacijose.