Bendroji kalbotyra

Papildoma informacija

 • Padalinys: Filologijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines filologijos krypčių grupės (pagrindines ir gretutines) studijas;

- baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Stojantieji turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos kalbotyros specialistus, sistemingai ir metodiškai gilinant studentų filologinę kompetenciją, įgytą per pirmosios pakopos studijas. Klasikinė ir fundamentinė magistro studijų bendrosios kalbotyros programa yra orientuota į modernią ir šiuolaikinę bendrąją kalbotyrą.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventai:

 • įgis žinių apie bendrosios kalbotyros raida, kryptis ir šakas bei naujausias įvairių lingvistinių mokyklų teorijas, šiuolaikinius kalbos tyrimo metodus ir jų taikymo galimybes;
 • įgytas žinias gebės taikyti savarankiškai dalyvaudami šiuolaikinių kalbos tyrimų ir studijų erdvėje – mokslo tiriamajame darbe, moksliniuose projektuose ir kitose su kalbotyra susijusiose profesinėse srityse;
 • gebės identifikuoti ir formuluoti kalbotyros ar tarpdisciplininiame kontekste kylančias problemas, parinkti tinkamus problemos sprendimo būdus bei atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, suvokdami savo pilietinę atsakomybę ir kūrybingai dirbdami ne tik individualiems tikslams, bet ir daugiakalbės bei daugiatautės visuomenės gerovei;
 • gebės savo žinias ir tyrimų rezultatus pateikti įvairiose auditorijose – specialistų ir nespecialistų: kalbininkų, politikų; studentų, mokinių; plačiosios visuomenės;
 • gebės identifikuoti savo kaip tyrėjo interesus ir tyrimo sritis, planuoti savo veiklą, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų, taip pat pagal asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus gebės planuoti savo mokymosi procesą, pasirinkti studijų dalykus ir jų derinius.

Tolimesnių studijų galimybės

Sėkmingai įvykdę programą ir apgynę magistro baigiamąjį darbą studentai įgis bendrosios kalbotyros magistro laipsnį ir gali tęsti humanitarinių mokslų krypties doktorantūros studijas ir vykdyti fundamentinius tyrimus, taikydami šiuolaikinius bendrosios kalbotyros metodus ir mokslo idėjas bei pasinaudodami moderniomis technologijomis, Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Magistro studijų programos „Bendroji kalbotyra“ absolventai galės dirbti mokslo tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose, humanitariniuose mokslo institutuose, kolegijose; dirbti įvairiose švietimo, kultūros įstaigose, atsižvelgdami ir į mokslo tradiciją, ir į šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir įgytas žinias pritaikyti kitose su kalbotyra susijusiose profesinėse srityse, pvz., leidybos, tekstologinės veiklos, lingvistinės ekspertinės veiklos, t.y. ten, kur reikalingas geras lingvistinis pasiruošimas ir išsamios kalbotyros žinios.