Dalykinė (teisės) kalba

Papildoma informacija

 • Padalinys: Filologijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

2017 metais vykdomas priėmimas ir į anglų, ir į vokiečių kalbos grupes.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines anglų arba vokiečių filologijos (pagrindines ir gretutines) studijas;

- baigę pirmosios pakopos universitetines kitų krypčių (visų sričių) studijas. Šie absolventai priėmimo metu privalo pateikti anglų arba vokiečių kalbos (B2-C1 lygio) mokėjimą patvirtinantį dokumentą arba išlaikyti anglų kalbos arba vokiečių kalbos testą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos filologus, turinčius teisės, kalbotyros ir dalykinės kalbos teorijos žinių ir gebėjimų, puikiai mokančius dalykinę lietuvių ir pasirinktą užsienio (vokiečių arba anglų) kalbą, gebančius savarankiškai ir atsakingai dirbti su įvairių žanrų dalykiniais (teisiniais) tekstais lietuvių ir užsienio (vokiečių arba anglų) kalbomis, kritiškai mąstyti, spręsti teorines ir praktines problemas bei atlikti mokslinius tyrimus tiek savo profesinės veiklos, tiek tarpdisciplininėje srityje. Tai pat siekiama, kad absolventai savo veiklą grįstų humanizmo ir demokratijos vertybėmis.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Dalykinės kompetencijos:

 • Absolventai įgis žinių apie pagrindines Lietuvos ir ES teisės normas, jas supras ir gebės taikyti šias žinias bei supratimą tarpdisciplininiame kontekste;
 • gebės analizuoti ir vertinti vokiečių arba anglų teisės kalbos reiškinius įvairias požiūriais (morfologijos, sintaksės, leksikologijos, pragmatikos, teksto lingvistikos ir kt.), gretinti juos su lietuvių teisės kalbos reiškiniais, apdoroti ir analizuoti teisės terminiją, taikydami įvairių lingvistinių disciplinų (dalykinės kalbos teorijos, terminologijos, leksikografijos, kalbos kultūros ir kt.) tyrimų metodus;
 • gebės suprasti, analizuoti, lyginti ir vertinti įvairių žanrų teisinius tekstus, juos referuoti, kurti ir redaguoti vokiečių arba anglų ir lietuvių kalbomis;
 • gebės versti įvairių žanrų teisinius ir kitus tekstus iš vokiečių arba anglų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių į vokiečių arba anglų kalbą, taikydami įvairias strategijas vertimo kokybei užtikrinti;
 • gebės atlikti lingvistinį tyrimą, aprašyti jo rezultatus moksliniame tekste, pateikti išvadas ir rekomendacijas, taip pat viešai pristatyti tyrimo rezultatus (ne)specialistų auditorijai bei apginti savo nuomonę.

Bendrosios kompetencijos:

 • Absolventai gebės dirbti ir mokytis savarankiškai, taikydami įgytas žinias praktikoje;
 • analizuoti ir mąstyti kritiškai; spręsti problemas ir priimti sprendimus įvairiose situacijose;
 • vertinti savo ir kitų veiksmus etiniu požiūriu, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti grupėje;
 • bus nusiteikę nuolat mokytis ir siekti kokybės.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai gali tęsti studijas filologijos krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti vertėjais, konsultantais, pareigūnų padėjėjais ES ir tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, advokatų ir notarų biuruose,teismuose, vertimų biuruose ar savarankiškai.