Literatūros antropologija ir kultūra

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Literatūrologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2878 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

2016 metų priėmimo konkurse priimami šie asmenys:

- humanitarinių mokslų srities visų krypčių (pagrindinių ir gretutinių) universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys;

- socialinių mokslų srities visų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyję asmenys, išklausę bent 9 kreditų apimties literatūros dalykų ir pateikę „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)."

- asmenys, turintys bet kurį kitą bakalauro kvalifikacinį laipsnį, išlaikę stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Pagrindinis studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos filologus (galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje), perteikti jiems naujausių literatūros ir kultūros analizės žinių, suformuoti profesinius literatūros ir kultūros kritikos bei mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti praktinių kultūros interpretacijos ir teksto kritikos įgūdžius; suformuoti humanitarine etika pagrįstas profesines vertybes; parengti profesinės praktikos (literatūros ir kultūros istorijos tyrimo, literatūros ir kultūros kritikos, sociokultūrinės analizės, edukacinės, mokslinės, kultūrinės žurnalistikos, etc. veiklos) sritims.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba analizuoti sociokultūrinius reiškinius savarankiškai ir komandoje; taikyti žinias ir analizės įgūdžius naujoje aplinkoje, daugiadalykiniuose kontekstuose; dirbti vadovaujantis bendražmogiškomis ir profesinės etikos normomis; suvokti literatūros ir kultūros istorijos procesus ir įvertinti naujausius kultūros ir literatūros reiškinius; tarpininkauti populiarinant Lietuvos literatūros ir kultūros istoriją pasaulyje; nuolat mokytis, tobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius, vertinti ir tirti naujus istorinius ir šiuolaikinės kultūros ir jos sklaidos būdus ir galimybes.

Tolimesnių studijų galimybės

Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos humanitarinių mokslų srities filologijos (ar kitos) krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti literatūros ir kultūros kritiku ir analitiku, redaktoriumi, leidėju, literatūros vadybininku valstybinėse žiniasklaidos, kultūros ir mokslo institucijose, taip pat nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.