Rusistika (rusų k.)

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Filologija pagal kalbą
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Studijų programa vykdoma rusų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines rusų filologijos krypties (pagrindines ir gretutines) studijas;

- baigę filologijos krypčių studijas;*

- kitų krypčių (visų sričių) absolventai, išlaikę stojamąjį egzaminą;*

- taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Rusų filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete.

*Būtina mokėti rusų kalbą C1 lygiu ir pateikti pažymėjimą apie išlaikytą C1 lygmens pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis (arba jam prilygstantį) rusų kalbos egzaminą. Jei kandidatas tokio dokumento pateikti negali, jis laiko rusų kalbos stojamąjį testą. Tap pat reikia pateikti „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus rusų literatūros, kalbotyros ir kultūros specialistus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo ir švietimo įstaigose ar platesnėje kultūrinės komunikacijos erdvėje (žiniasklaidoje, leidyboje, kultūros organizacijose).

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventai gebės tirti rusų kalbos ir literatūros procesus, juos analizuoti plačiajame kultūros istorijos kontekste, pateikti moksliniais tyrimais grindžiamus siūlymus; išsamiai, nuosekliai dėstyti žodžiu ir raštu bei pagrįsti argumentais tyrimų išvadas. Jie bus susipažinę su moderniosios kalbotyros, literatūros mokslo teorijomis bei su rusų kultūros savybėmis, raida, raiška, žinos rusų pasaulėvaizdžio bruožus, supras literatūros raidos dėsningumą plačiajame kontekste. Jie turi būti imlūs mokslui, gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, nuolat tobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius ir kt.

Tolimesnių studijų galimybės

Rusistikos programos absolventai, įvykdę programą ir apgynę baigiamąjį magistro darbą, gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Rusistikos magistrantūros studijų programos absolventai galės dirbti mokslinį darbą Lietuvoje ir užsienyje, dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, t.y. dirbti mokslo, kultūros, švietimo srityse, žiniasklaidoje, leidyboje, bendradarbiauti tarpkultūriniuose ir tarptautiniuose projektuose.