Taikomoji kalbotyra

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika (taikomoji kalbotyra)
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Taikomosios kalbotyros magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių ir socialinių mokslų sričių visų krypčių (pagrindines ir gretutines) studijas;

- baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete;

- baigę kitų krypčių (visų sričių) pirmosios pakopos universitetines studijas. Šie absolventai turi laikyti stojąmąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus taikomosios kalbotyros magistrus, atitinkančius šiuolaikinio gyvenimo poreikius, gebančius plėsti ir gilinti turimą filologinį išsilavinimą, išmanančius šiuolaikinių tarpdisciplininių tyrinėjimų metodus ir metodologines strategijas, galinčius analizuoti, vertinti, spręsti teorines ir praktines problemas, susijusias su kalbos ir visuomenės, švietimo, kintančios kultūrinės ir socialinės tapatybės sampratomis.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigęs Taikomosios kalbotyros magistrantūros studijas, absolventas geba spręsti teorines ir praktines problemas, pažinti, lyginti ir vertinti įvairių lingvistinių ir socialinių mokslų mokyklų idėjas, kritiškai ir logiškai raštu ir žodžiu dėstyti savo idėjas akademiniuose pranešimuose, diskusijose, pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.

Tolimesnių studijų galimybės

Filologijos magistrai gali tęsti studijas kalbotyros doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Taikomosios filologijos magistrai gali tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje, dirbti tiriamąjį, taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje.