Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų kalbos)

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Vertimas
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

2017 metų priėmime Vertimo studijų programoje sudaromos anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų grupės. 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą konkurso metu priimami:

- bet kurios srities universitetines bakalauro studijas baigę asmenys;

- baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir Rusų filologijos papildomųjų studijų programą Vilniaus universitete.

Stojantieji turi išlaikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Šiuolaikinių vertimo metodų ir naujausių technologijų taikymas ugdant mokslo tiriamojo darbo ir profesionalaus vertimo raštu ir žodžiu įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigęs Vertimo magistrantūros studijų programą, absolventas geba analizuoti ir sisteminti rašytinį ir sakytinį tekstą, adekvačiai perteikti originalo teksto turinį ir formą kita kalba, naudotis moderniausiomis informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, leksikografiniais šaltiniais, rasti, analizuoti, įvertinti ir taikyti vertimo veiklai būtiną informaciją ir teorinio vertimo metodus praktinėje ir mokslinėje tiriamojoje veikloje.

Tolimesnių studijų galimybės

Doktorantūros studijos.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti profesionaliu vertėju žodžiu arba raštu Europos Sąjungos institucijose, valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse, vertimų biuruose, koordinuoti tarptautinius projektus, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose.