Edukologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Ugdymo mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Edukologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Nuo antrojo semestro galima rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų) – Švietimo politiką ir administravimą arba Švietimo kultūrą (nauja šaka).

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Pageidautina, jog stojantieji turėtų bazinių edukologijos dalykų kompetencijas (Edukologijos įvadas, Bendroji pedagogika, Istorinė ir lyginamoji pedagogika). Įstojusiems asmenims, neturintiems atitinkamų kompetencijų, bus sudarytos sąlygos išklausyti šiuos dalykus pagal atskirą klausytojo sutartį. Klausimą dėl būtinumo išklausyti papildomų dalykų sprendžia Studijų programos komitetas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Edukologijos magistrantūros studijų tikslas – parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms, o taip pat aukštos kompetencijos specialistus-praktikus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms. Pirmajame studijų semestre dėstomi bendrieji studijų dalykai, o nuo antrojo semestro galima rinktis vieną iš dviejų specializacijų (šakų) – Švietimo politiką ir administravimą arba Švietimo kultūrą.

Švietimo politikos ir administravimo šakos tikslas – parengti kompetentingus švietimo politikos ir administravimo specialistus, gebančius kurti naujas švietimo politikos priemones, rengti ir analizuoti švietimo politikos strateginių nuostatų įgyvendinimui reikalingus dokumentus, profesionaliai administruoti švietimo politikos įgyvendinimą įvairiuose švietimo valdymo lygmenyse.

Švietimo kultūros šakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos švietimo kultūros specialistus, įsisavinusius švietimo situacijos analizės teorinius ir empirinius principus ir metodus, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius originaliai, savarankiškai plėtoti, gilinti ir taikyti edukacinėje mokslinėje ir praktinėje erdvėje. Ši švietimo ir kultūros studijas jungianti šaka analizuoja švietimo ir ugdymo klausimus kintančioje kultūroje, o taip pat kultūrinio ugdymo problematiką šiuolaikinio švietimo sąlygomis.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Edukologijos magistras turi sociokultūrinių, kognityvinių, vadybinių, komunikacinių gebėjimų. Absolventas išmano filosofinius ugdymo pagrindus; suvokia švietimo misiją bei vaidmenį visuomenėje ir išmano Lietuvos švietimo sistemos sąrangą; geba analizuoti švietimo sąsajas su kultūra; geba formuoti ir/arba įgyvendinti švietimo politiką nacionaliniu ir organizacijos lygmeniu; žino švietimo administravimo principus ir moka juos taikyti praktikoje; yra įsisavinęs edukologinių tyrimų metodologiją ir moka savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.

Tolimesnių studijų galimybės

Baigusieji edukologijos magistro studijas bus pasirengę edukologijos doktorantūros studijoms.

Profesinės veiklos galimybės

Švietimo politikos ir administravimo šaką baigę specialistai galės dirbti įvairiose švietimo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose švietimo politiką: vyriausybės švietimo komitetuose, mokslo ir studijų departamente (ŠMM), švietimo politikos ir jos analizės padaliniuose (ŠMM ir UPC), Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (NMVA), įvairaus tipo bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, kituose vyriausybiniuose ir nevyriausybiniuose, regioniniuose formalaus ir neformalaus švietimo, informavimo ir konsultavimo padaliniuose.
Švietimo kultūros šaką baigę galės dirbti įvairaus profilio formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose: kultūros, jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijose (respublikiniuose moksleivių rūmuose, kūrybinių partnerysčių projektuose, medijų edukacijos padaliniuose, ŠMM padalinyje Švietimo informavimo ir techninės kūrybos centre, Europos namuose, PIC – Pilietinių iniciatyvų centre, NEC – Neformalaus ugdymo centre), šeimos centruose, mokymų centruose (VRP/Hill & Knowlton, Lietuvos inovacijų centras) ugdytojais bei organizatoriais, taip pat savivaldybių švietimo skyrių jaunimo, kultūros ir sporto komitetų konsultantais, vadybininkais, analitikais-tyrėjais.
 
Atkreipiame stojančiųjų dėmesį, kad sėkmingai baigusiems edukologijos studijų programą pedagogo profesinė kvalifikacija nėra suteikiama.