Organizacinė psichologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Psichologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Organizacinės psichologijos studijų programą priimami psichologijos universitetines pirmosios pakopos studijas baigę asmenys.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti pagrindinių žinių iš psichologijos ir edukologijos; išugdyti profesinius problemų sprendimo, svarstymo ir mokslinio tyrimo darbo įgūdžius; išugdyti bendravimo įgūdžius; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti statistinių rezultatų apdorojimo įgūdžius; suteikti etikos žinias bei suformuoti profesines vertybes; parengti profesinei praktikai.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Organizacinės psichologijos absolventas žino svarbiausias organizacinės psichologijos teorines paradigmas, geba:

  • planuoti ir atlikti tyrimus organizacijose, kvalifikuotai parinkti tyrimo metodus, pagrįsti išvadas bei rekomendacijas darbo analizės, personalo atrankos, darbo atlikimo vertinimo, personalo mokymo, darbuotojų motyvavimo, permainų valdymo, komandų formavimo, vadovavimo efektyvumo didinimo, personalo vystymo srityse;
  • taikyti organizacijų konsultavimo procesą, jį teoriškai analizuoti, planuoti, susieti su konsultavimo tikslais, įvertinti konsultavimo efektyvumą; teoriškai pagrįsti ir praktiškai atlikti mokslinį savo darbo efektyvumo įvertinimą.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos psichologijos ar kitos krypties doktorantūroje, jei atitinka stojimo sąlygas bei reikalavimus.

Profesinės veiklos galimybės

Organizacinės psichologijos magistras gali dirbti psichologu valstybinėse ir verslo organizacijose, organizacijų konsultavimo ir mokymo organizacijose, imtis privačios organizacijų konsultavimo praktikos.