Mokyklos pedagogika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Filosofijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Pedagogika
 • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Pedagogas
 • Trukmė: 1 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės sesijinės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 60
 • Metinė studijų kaina: 2242 EUR

Mokyklos pedagogikametus trunkanti profesinių pedagoginių studijų (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami šioje programoje, studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Mokyklos pedagogikos studijų programą priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus.

Stojantiesiems organizuojamas motyvacijos vertinimas

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, plataus pedagoginio išsilavinimo, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistus, gebėsiančius dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigusieji studijų programą:

 • gebės taikyti teorines pedagogikos ir psichologijos žinias profesinėje, praktinėje veikloje;
 • gebės atlikti klasės auklėtojo arba socialinio pedagogo funkcijas;
 • gebės analizuoti ir konstruktyviai spręsti iškilusias pedagogines problemas;
 • gebės teikti pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių ir mokymosi sunkumų.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai galės tęsti studijas aukštesnės pakopos studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinės veiklos galimybės

Mokyklos pedagogikos absolventai gali dirbti dalyko mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose.