Socialinė politika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Sociologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Konkurso būdu priimami visų sričių (krypčių) universitetinių studijų bakalaurai.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje

Studijų programos tikslas

Teikti modernų II pakopos socialinės politikos mokymą, remiantis tarpdalykine žiūra, derinant plačias socialinės politikos teorines žinias su praktiniu jų pritaikymu šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje erdvėje, bei ugdyti gebėjimus pažinti socialines problemas, rengti ir profesionalų bendruomenei bei visuomenei pateikti socialinės politikos sprendimus, organizuoti jų įgyvendinimą, taikyti šiuolaikinius socialinės politikos rezultatų bei pasekmių analizės metodus, vadovauti socialiniams projektams ir juos įgyvendinančioms institucijoms, inicijuoti socialinės plėtros priemones, jas organizuoti bei vadovauti jų vykdymui.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Gebėjimas taikyti įgytas žinias analizuojant socialinės politikos reiškinius ir procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste. Gebėjimas remtis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis socialinės gerovės teorijomis tiriant socialinės gerovės reiškinius, naudotis kiekybiniais ir kokybiniais socialinių tyrimų metodais. Gebėjimas orientuotis šiuolaikinių socialinių teorijų įvairovėje, išvengti metodinių klaidų atliekant socialinės politikos tyrimų projektus. Gebėjimas formuluoti socialinės politikos tikslus, uždavinius, parinkti ir pagrįsti priemones, organizuoti jų įgyvendinimą ir monitoringą.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas bus pasirengęs dirbti socialinės politikos analitiku, administratoriumi ir projektų vadovu socialinių tyrimų institucijose, savivaldos ir valstybinėse socialinės srities įstaigose, įvairias gyventojų grupes ir klientus atstovaujančiose ir jiems advokataujančiose nevyriausybinėse organizacijose, profesinėse sąjungose, politinėse organizacijose, žiniasklaidos įmonėse ir kt.