Sociologija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Filosofijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Sociologija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Konkurso būdu priimami visų sričių (krypčių) universitetinių studijų bakalaurai.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas yra parengti gebančius visą gyvenimą mokytis specialistus, turinčius šiuolaikinės socialinės teorijos ir metodologijos žinias, pasirengusius dirbti akademinį tiriamąjį darbą, turinčius praktinių įgūdžių, reikalingų įgytų žinių praktiniam pritaikymui, išugdyti kūrybinius sociologinės vaizduotės bei nepriklausomo, atviro, kritiško mąstymo gebėjimus, įdiegti sociologinio tyrimo profesinę etiką, išmokyti suprasti socialinius įvykius ir faktus bei savo tyrimus plačioje kultūrinėje perspektyvoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Sociologijos magistras

 • išmano sociologijos teoriją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų;
 • geba savarankiškai projektuoti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius socialinius tyrimus, sociologinę socialinių problemų ir institucijų projektavimo ekspertizę;
 • analizuoti, vertinti ir spręsti socialinių struktūrų funkcionavimo ir kaitos problemas, suprasti šias problemas vietinių, tarptautinių ir globalinių procesų perspektyvoje.

Absolventas gali priimti atsakingus sprendimus, jų laikytis ir užtikrinti jų įgyvendinimą; plėtoti socialinę gerovę visuomenėje.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos sociologijos bei kitų socialinių mokslų krypčių doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti: mokslo tiriamąjį darbą įvairiose akademinėse institucijose; ekspertais politikos, teisės, ekonomikos komunikacijų srityse; organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus rinkodaros, viešojo administravimo, viešųjų ryšių ir reklamos srityse; nevyriausybinėse organizacijose; dirbti pedagoginį darbą vidurinėse mokyklose ir kolegijose.