Sociologija ir kriminologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Sociologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į sociologijos ir kriminologijos magistrantūrą konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos mokymo ir profesiniai tikslai yra: suteikti studentams šiuolaikinės sociologijos bei kriminologijos teorines ir metodologines žinias, taikant tarpdalykinį požiūrį supažindinti su kriminologijos baudžiamaisiais teisiniais ir psichologiniais aspektais; formuoti sociologinio kriminologinio analitinio bei praktinio darbo įgūdžius, orientuoti studentus kriminologiniam mokslo tyrimui ir praktiniam darbui.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Kriminologijos magistras išmano kriminologinę teoriją, baudžiamąją teisę, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo bei analizės metodus ir instrumentarijų; geba savarankiškai projektuoti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius kriminologinius, sociologinius tyrimus, analizuoti, vertinti ir spręsti nusikalstamumo prevencijos problemas, organizuoti ir gerinti penitenciarinių įstaigų darbą, narkotikų prevenciją vidurinėse mokyklose, teistų asmenų resocializaciją bei teisėsaugos institucijų viešuosius ryšius.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos sociologijos bei kitų socialinių mokslų krypčių doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti įvairiose akademinėse institucijose; ekspertu kriminologijos žinių reikalaujančiose srityse; panaudoti kriminologinius analitinius gebėjimus teisėsaugos įstaigose bei kitose vyriausybinėse institucijose; bendradarbiauti su pilietinės visuomenės institucijomis, plėtojant efektyvią viešąją politiką.