Teisės psichologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Psichologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Teisės psichologijos studijų programą priimami psichologijos universitetines pirmosios pakopos studijas baigę asmenys.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Perteikti naujausių psichologijos, kriminologijos, sociologijos ir teisės žinių sistemą; suformuoti profesinius uždavinių sprendimo ir mokslinio tyrimo darbo įgūdžius; išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti statistinių rezultatų apdorojimo įgūdžių; suformuoti psichologo etika pagrįstas profesines vertybes; parengti profesinei praktikai.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Psichologijos magistras geba: kelti profesinius tikslus, išskirti prioritetines veiklos sritis, planuoti ir organizuoti veiklą, kritiškai vertinti situaciją, spręsti uždavinius, rinkti informaciją apie asmens, grupės ir organizacijos psichologines problemas, analizuoti konsultavimo ir intervencijos procesą, kurti, taikyti ir įvertinti asocialaus elgesio prevencines programas, šviesti teisėtvarkos pareigūnus įvairiais psichologiniais klausimais, dirbti specialistų komandoje. Yra įgijęs pakankamas teorines ir metodologines žinias, žino asmens įvertinimo ir poveikio metodų taikymo galimybes.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos psichologijos ar kitos krypties doktorantūroje, jei atitinka stojimo sąlygas bei reikalavimus.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti įvairiose akademinėse, teisėsaugos, specializuotose valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, užsiimti privačia praktika, siekti karjeros srityse, kur naudotinos jo psichologijos žinios bei specialieji gebėjimai.