Biofizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Biofizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:

- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai.

- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Sukurti palankias sąlygas magistrantams tarpdisciplininių studijų aplinkoje, pasitelkiant šiuolaikinę mokslinę technologinę bazę, įgyti naujausias teorines ir praktines žinias bei gebėjimus, būtinus profesiniam darbui, diegiant mokslo pasiekimus ir naujausias technologijas gamybos ir verslo srityse; išplėtoti praktinės tiriamosios veiklos įgūdžius, užtikrinančius sėkmingą teorinės ir praktinės studijų medžiagos įsisavinimą ir sąlygojančius efektyvų įgytų žinių ir gebėjimų taikymą tolesnėje veikloje; paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus tarpdisciplininėse fizikos ir biologijos mokslų šakose, susipažinusius su naujausiomis biofizikinėmis technologijomis, metodikomis ir metodais, galinčius darniai įsilieti į multidisciplininius mokslinius, gamybinius kolektyvus ir praktiškai dalyvauti aukštųjų technologijų gamybiniame procese bei versle, administruoti verslo, gamybos procesus, reikalaujančius tarpdisciplininių žinių biologijos, biochemijos, fizikos mokslo ir technologijų srityje, dirbti valstybinėse ekspertinėse, kontrolės ir valdymo institucijose, reikalaujančiose kompetencijos fizikos ar biofizikos, biologijos, biochemijos, medicinos sankirtos srityse, dirbti sveikatos apsaugos sistemoje, užtikrinant sėkmingą ir kvalifikuotą medicininių prietaisų ir medicinos technologijų panaudojimą sveikatos apsaugoje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Biofizikos magistrantūros studijų programos absolventas geba realizuoti teorinius ir praktinius įgūdžius, įsisavintus studijose bei moka savarankiškai pasitelkti naujausias žinias fizinių ir biomedicinos mokslų sandūroje, spręsdamas mokslines, gamybines bei technologines problemas, gali organizuoti bei atlikti mokslinius eksperimentus, pasitelkdamas modernią tyrimų įrangą bei aparatūrą, kritiškai analizuoti ir apibendrinti gaunamus rezultatus, sugeba įvertinti jų praktinį reikšmingumą bei taikymo galimybes aukštųjų biotechnologijų gamybos, verslo, aplinkosaugos, sveikatos priežiūros srityse.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Biofizikos magistranatūros studijų programos absolventas gali savarankiškai ar komandoje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą mokslo institutuose biomedicinos fizikos, fotobiologijos, neurobiologijos ir neuroinformatikos srityse, studijuoti doktorantūroje arba dirbti taikomąjį darbą įmonėse bei įstaigose, sveikatos apsaugos, gamtosaugos srityse, aukštųjų biotechnologijų ir nanotechnologijų sferose.