Aplinkos ir cheminė fizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Fizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Rengti atitinkančius europinį lygmenį specialistus, gebančius savarankiškai tobulinti magistrantūros studijose įgytas aplinkos fizikos, šiuolaikines teorinės bei praktinės spektrometrijos žinias bei gebėjimus, jas sėkmingai taikyti moksliniam tiriamajam darbui universitetuose, mokslo institucijose, aukštųjų technologijų firmose, valstybės priežiūros, gamybos, licencijavimo institucijose, gebančius puikiai dirbti komandoje, galinčius sėkmingai įsijungti į tarpdisciplininius, tarp jų ir tarptautinius projektus arba tęsti studijas doktorantūroje aplinkosaugos ar fizikinių, technologijos, biotechnologijos mokslų srityse.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Aplinkos ir cheminės fizikos magistrantūros programos absolventas geba dirbti aplinkosaugos bei molekulinės medžiagotyros srityje, savarankiškai mokytis, kelti kvalifikaciją, atliekant mokslinius tyrimus, geba kaupti ir analizuoti mokslo žinias aplinkos ir cheminės fizikos šiuolaikinio mokslo bei praktikos pasiekimų bazėje, rodo lyderystės požymius, dirbant komandoje, taip pat ir tardisciplininėje, sugeba vykdyti tarptautinius projektus, priima savarankiškus sprendimus, turi gerus informacinių technologijų taikymo įgūdžius, sprendžiant eksperimentines bei modeliavimo problemas, geba kritiškai įvertinti tiriamojo darbo rezultatus, publikuoti juos mokslinėje spaudoje, argumentuotai, tiksliai reikšti ir apginti savo nuomonę raštu ir žodžiu, taip pat ir  bent viena užsienio kalba, yra pasirengęs tolimesnėms trečiosios pakopos studijoms.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas geba dirbti mokslinio tyrimo bei gamybinėse, valstybinėse priežiūros, licencijavimo ar panašaus pobūdžio fizikinėms žinioms imliose institucijose, atlikti mokslinius tyrimus, kritiškai įvertinti, apibendrinti rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas, susijusias su teorine ir eksperimentine spektrometrija, medžiagotyra, aplinkotyra, radioekologija, yra pasirengęs sėkmingai konkuruoti profesinėje rinkoje, taip pat ir tarptautinėje.