Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Fizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti problemų sprendimo metodus, būdus ir priemones, suburti komandą, daryti apibendrinančias mokslinių tyrimų išvadas, tinkančius dirbti mokslinėse laboratorijose, lazerių ir optinių technologijų gamybinėse įmonėse bei organizacijose, taip pat ir tarpdisciplinėje komandoje, studijų metu įgyjančius žinias apie naujausių mokslo ir technologijų pasiekimus, suvokiančius jų plėtros galimybes šalyje ir pasaulyje, pasiruošusius naujausių mokslų pasiekimų ir aukštųjų technologijų diegimui Lietuvoje, gebančius savarankiškai įgyti naujas už magistrantūros studijų programos esančias gretutines žinias ir gebėjimus, pasiruošusius studijoms fizinių, technologijos mokslų doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Lazerinės fizikos ir optinių technologijų magistrantūros absolventas geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis, modernia technika ir aparatūra, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, taikant šiuolaikines informacines technologijas, turi patirtį komandinio darbo, taip pat ir tarpdisciplininėje, terpėje, tinkamai organizuoja problemos tyrimo metodus, savarankiškai geba atlikti eksperimentinius ar modeliavimo tyrimus, kritiškai vertina, analizuoja tiriamojo darbo rezultatus, juos apibendrina, pristato, argumentuotai apgina, daro apibendrinančias išvadas ir rekomendacijas, aktyviai siekia jų praktinio taikymo.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Lazerinės fizikos ir optinių technologijų magistrinės studijų programos absolventas gali dirbti mokslinį tiriamąjį bei taikomąjį darbą aukštųjų technologijų įmonėse, įstaigose bei techninių paslaugų teikimo sferoje, lazerių fizikos ir optinių technologijų kryptyje, fizikinių žinių imliose valstybinėse įstaigose.