Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Fizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijos vykdomos anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos europinio lygmens specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas, dirbant mokslinio tyrimo laboratorijose, aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse bei organizacijose, susijusiose su elektronika bei optoelektronika. Absolventai turi būti susipažinę su naujausiomis mokslo ir technologijų plėtros problemomis, įgyję technologinės priežiūros ir valdymo gebėjimų, pasirengę mokslo pasiekimų ir aukštųjų technologijų diegimui Lietuvoje, pasirengę tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos magistrantūros programos absolventai geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, planuoti ir vykdyti tiriamuosius darbus pasitelkiant modernius prietaisus, įrangą bei šiuolaikines informacines technologijas, analizuoti bei apibendrinti tyrimų rezultatus, įvertinti jų svarbą, pristatyti mokslinei bei platesnei auditorijai, daryti pagrįstas rekomendacijas šių rezultatų taikymui ir diegimui.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos magistrantūros programos absolventai gali dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, savarankiškai spręsti kylančias problemas, taikyti jų sprendimo metodus, vykdymo technologiją, atliekant savarankiškai ar komandoje aukštosiose mokyklose, mokslo ir gamybos institucijose, valstybinėse aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje elektronikos, optoelektronikos ir medžiagų inžinerijos srityse, yra pasirengę tęsti studijas doktorantūroje.