Teorinė fizika ir astrofizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Fizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos europinio lygmens specialistus, gebančius suplanuoti originalius tiriamuosius darbus, juos vykdyti, taip pat ir tarpisciplininėje komandoje, analizuoti ir atrinkti tinkamus modeliavimo metodus, taikydami kompiuterius geba atlikti astrofizikos, elektrodinamikos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus bei kompiuterinio modeliavimo būdu spręsti teorinius ir taikomojo pobūdžio fizikinius uždavinius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Teorinės fizikos ir astrofizikos studijų programos absolventas geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais bei juos tobulina, atlieka kryptingus eksperimentus ir stebėjimus, analizuoja bei apibendrina gautus rezultatus, atlieka mokslinius tyrimus, naudodamas šiuolaikines lygiagrečiųjų skaičiavimų technologijas bei moderniąją superkompiuterių įrangą, savarankiškai gilina žinias ir gebėjimus, geba raštu ir žodžiu pristatyti tyrimo rezultatus ir pagrįstas rekomendacijas tiek mokslinei bendruomenei, tiek ir visuomenei.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos fizikos, astronomijos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Teorinės fizikos ir astrofizikos studijų programos absolventas gali dirbti mokslinį tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ar mokslo institutuose, teorinių prognozių bei informacijos tvarkymo bei kompiuterinio modeliavimo darbą mokslo institutuose ar firmose, tęsti studijas doktorantūroje.